Aktuella pressmeddelanden

 • Under 2006beslutade polisen att ansvaret för granskningen av bilder och filmmaterialnär detgäller misstänkt barnpornografibrott skulle läggas lokalt på polismyndigheterna och inte ske centralt inom rikskriminalen. Utvecklingscentrum Malmö har uppmanat samtliga handläggande åklagareatt lämna informationom hur det hittills har fungerat.

  Läs mer
 • Jurister vill helst arbeta vid regeringskansliet, domstolsväsendet eller Åklagarmyndigheten. Det framgår av en undersökning bland drygt 22 000 högskolestudenter och unga yrkesverksamma akademiker. Bland juriststudenterna är det allra mest attraktivt att arbeta på (i ordning): FN, EU-kommissionen, regeringskansliet/alla departement (UD, JuDep etc), Sida och Amnesty International. På sjätte plats kommer advokatbyrån Mannheimer Swartling, på sjunde notarietjänstgöring inom domstolsväsendet och på tionde plats Åklagarmyndigheten. Vår myndighet har emellertid tappat några placeringar, då vi kom på sjunde plats förra året. Populärt hos yrkesverksamma jurister Vad gäller yrkesverksamma jurister så finns det fortfarande ett stort intresse att arbeta på ideologiska organisationer och rättsmyndigheter. De mest attraktiva arbetsplatserna är (i ordning): regeringskansliet/alla departement (UD, JuDep etc.), domstolsväsendet (domarbana), Åklagarmyndigheten, EU-kommissionen, FN, Sida, Rikspolisstyrelsen och Röda Korset. Myndigheten är alltså den tredje mest intressanta arbetsplatsen för jurister. En förbättring med tre placeringar jämfört med förra året!

  Läs mer
 • Högsta domstolen beslutade den 15 januari 2007 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om grovt narkotikabrott.

  Riksåklagaren har i en svarsskrivelse till HD redogjort för sin syn på vad som ska beaktas vid gränsdragningen narkotikabrott av normalgraden/grovt narkotikabrott samt straffvärdebedömningen. RÅ betonar att mängden narkotika endast är en av flera omständigheter som ska beaktas och att man alltid ska göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde den 16 november 2006 två personer för grovt narkotikabrott.De två harvid ett stort antal tillfällen sålt narkotika till olika personer. Hovrätten fann det utrett att de överlåtit 74 tabletter ecstacy, 3 gram kokain, knappt 8 gram amfetamin samt åtminstone 1 kilo cannabis. Därutöver dömdes en av dem för anstiftan av narkotikabrott, försök till narkotikabrott samt stämpling till narkotikabrott. Påföljden bestämdes för båda till fängelse fyra år. Målet kommer inte att tas upp i Högsta domstolen. Hovrättens dom står fast.

  Läs mer
 • Högsta domstolen beslutadeden 10 januari 2007 att inte meddela prövningstillstånd i målet om en fem veckor gammal flicka som avled till följd av s.k. skakvåld. I hovrätten dömdes flickans pappa till fem års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död. Målet kommer nu inte att tas upp i Högsta domstolen.

  Läs mer
 • Ingen förundersökning i ärendet Bildt/Vostok Nafta

  Överåklagare Christer van der Kwast har i dag beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet om Carl Bildts optionsersättning i Vostok Nafta, då det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

  Läs mer

  Överåklagare Christer van der Kwast har i dag beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet om Carl Bildts optionsersättning i Vostok Nafta, då det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts.

  Beslutet finns tillgängligt i sin helhet på Riksenheten mot korruption, Kungsbron 21 i Stockholm.

  Läs mer
 • Överåklagare Christer van der Kwast på Riksenheten mot korruption har ännu inte fattat beslut om han ska inleda förundersökning angående utrikesminister Carl Bildts aktieoptioner i Vostok Nafta. Därmed kan van der Kwast inte lämna några kommentarer i ärendet.

  Läs mer
 • Mot bakgrund av vad som framkommit bland annat i massmedia har Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption beslutat att tillsammans inleda en granskning av om det finns anledning att misstänka att brott begåtts i samband med OBOL:s affärsverksamhet, och om förundersökning därför ska inledas.

  Läs mer
 • Åklagare utbildas om hedersrelaterat våld

  Det kan vara svårt att skilja hedersrelaterat våld från ”vanligt” våld inom familjen. Men det är viktigt att identifiera det hedersrelaterade våldet, eftersom det bland annat kräver särskilt stöd till brottsoffret och speciella utredningsstrategier. Detta konstateras i en ny handbok från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg.

  Läs mer

  Det kan vara svårt att skilja hedersrelaterat våld från ”vanligt” våld inom familjen. Men det är viktigt att identifiera det hedersrelaterade våldet, eftersom det bland annat kräver särskilt stöd till brottsoffret och speciella utredningsstrategier. Detta konstateras i en ny handbok från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg.

  Det kan vara svårt att skilja hedersrelaterat våld från "vanligt" våld inom familjen. Men det är viktigt att identifiera det hedersrelaterade våldet, eftersom det bland annat kräver särskilt stöd till brottsoffret och speciella utredningsstrategier. Detta konstateras i en ny handbok från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg. För att åklagarna inte ska missa hederskopplingarna, innehåller handboken exempel på varningssignaler som kan ge indikation om att det är hedersrelaterat våld. Sådana varningssignaler kan vara flera gärningsmän istället för en, att brottet utlösts av att brottsoffret trotsat familjeregler för livsföring eller att släkten är lojal med gärningsmannen istället för med brottsoffret. - Åklagarna måste också ha viss kunskap om de kulturella mekanismerna bakom sådana här brott. Därför innehåller handboken även en allmän introduktion till hederstänkandet, säger projektledare Annette Olsson. En särskild åklagarutbildning om hedersrelaterat våld har genomförts vid två tillfällen under 2006 och kommer att hållas ytterligare fyra gånger under 2007. Särskilda rutiner vid utredningarna Den här typen av brott kräver särskilda rutiner vid brotts-utredningarna, konstaterar handboken. Boken innehåller därför råd om hur utredningsarbetet bör bedrivas. Brottsoffrets säkerhet och trygghet understryks som en mycket viktig faktor för att nå framgång, liksom vikten av att tidigt säkra och dokumentera bevis. Åklagaren måste också tidigt i utredningen ha en genomtänkt utredningsstrategi för att till exempel hitta alla gärningsmän. - Samverkan med både andra myndigheter och frivilligorganisationer är också mycket värdefullt så att olika aktörers agerande inte av misstag motarbetar varandra, säger Annette Olsson. Bakgrund Handboken grundar sig på ett regeringsuppdrag till Åklagarmyndigheten att vidta åtgärder för att öka åklagarnas kunskaper om hedersrelaterade brott mot ungdomar. En projektgrupp vid Utvecklingscentrum Göteborg har bland annat genomfört en kartläggning och analys av hur sådana brott hanteras av polis och åklagare.

  Läs mer
 • Målet gäller Rembrandts "Självporträtt" som stals vid rånet mot Nationalmuseum 2000.

  Tavlan togs, efter bl.a. användande av vissa provokativa åtgärder, i beslag på ett hotellrum i Köpenhamn i september 2005. Hovrätten menade att de som deltog vid försäljningen hade gjort sig skyldiga till grovt häleri, men meddelade påföljdseftergift med hänvisning till att det rörde sig om en uppenbart otillbörlig brottsprovokation.

  Läs mer
 • Det går att nå fram till fällande dom i utredningar omfridskränkning, även om brottsoffret inte vill eller törs medverka. Att tidigt säkra och dokumentera bevisning är avgörande, konstaterar en ny handbok från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg.

  Våld och sexualbrott i nära relationer är brott som i allmänhet är svåra att utreda på grund av bevissvårigheter, som att ord ofta står mot ord eller att bevispersoner står i lojalitets- och beroendeförhållanden till den misstänkte eller brottsoffret. Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har genomfört en studie av fridskränkningsbrotten, dvs. upprepade vålds- och sexualbrott mot närstående (eller tidigare närstående) personer, där handlingarna kränker den personliga integriteten och skadar personernas självkänsla. Studien har resulterat i en handbok för åklagare, som publiceras i dag. Handboken innehåller dels en sammanfattning av rättsläget, dels råd om handläggningsrutiner.- Syftet är att få en så hög kvalitet på bevissäkringen som möjligt, för att därigenom öka lagföringen för de här brotten, säger Eva Bloch som skrivit handboken.Några av de åtgärder som poängteras i handboken: • Förhöret med brottsoffret, som kan befinna sig i en psykiskt pressande situation, är ofta avgörande för utredningen. Formerna för förhöret är därför mycket viktiga. Möjligheten till videoförhör bör utnyttjas och telefonförhör undvikas. Även ytterligare förslag på åtgärder i samband med förhöret presenteras i handboken.• Brottsoffret bör tidigt i utredningen få ett målsägandebiträde. Det ger både stöd och möjlighet till högre kvalitet på uppgifterna som brottsoffret lämnar.• Eventuella skador på de inblandade personerna bör om möjligt fotograferas eller videofilmas på plats vid ett ingripande.• Eftersom fridskränkning innebär ett upprepat beteende mot samma brottsoffer, är rättsintyg värdefulla som komplement till läkarjournaler och fotografier.• Åklagaren måste kontinuerligt lämna positiv och negativ feedback till polisen, för att överlag förbättra utredningarnas kvalitet i de här ärendena.- Det är relativt vanligt att brottsoffret inte alls vill medverka i utredningen eller ändrar sig under resans gång och det gör det naturligtvis ännu svårare att väcka åtal. Men det finns många exempel på utredningar där man, trots det, lyckats nå en fällande dom eftersom man på andra sätt säkrat och dokumenterat bevisning. Därför behövs den här handboken, säger Eva Bloch.

  Läs mer