Nationella åklagaravdelningen

De fyra nationella åklagarkamrarna handlägger samtliga brott, oavsett geografisk hemvist, inom sina respektive ansvarsområden. De kammare som ingår i Nationella avdelningen är: Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Riksenheten mot korruption, Riksenheten för säkerhetsmål och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Avdelningschefen har en samordnande funktion inom avdelningen och hanterar inga åklagarärenden av operativ karaktär. Frågor om enskilda ärenden hänvisas till registrator som hör till den åklagarkammare som handlägger ärendet.

Postadress:
Box 57
101 21 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 A, Stockholm

Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag

 

Kontaktpersoner:

Överåklagare Thomas Häggström
Kansliåklagare/kammaråklagare Rebecca Tibbelin