Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Förre överåklagaren Gunnar Stetler kommenterar hovrättens dom mot den före detta fastighetschef som dömts av Svea hovrätt till 3,5 års fängelse för korruptionsbrott.

  En person som tidigare varit anställd som fastighetschef inom Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen döms för grova mutbrott till fängelse i 3 år och 6 månader. En vän till fastighetschefen döms för medhjälp till de grova mutbrotten till fängelse i 2 år och 6 månader. Två företagare döms för bestickning, dvs. för att ha betalat mutor, till fängelse i 2 år respektive villkorlig dom. - Detta är troligen den strängaste påföljd som dömts ut för mutbrott inom statsförvaltningen. Det är viktigt för allmänhetens tilltro till rättsväsendet att det finns vilja och förmåga att lagföra personer på hög nivå inom den offentlig sektorn för korruptionsbrottslighet. Detta är viktigt inte minst ur förebyggande synvinkel. 3 år och 6 månader får bedömas vara en sträng påföljd för en 70-åring, säger förre överåklagaren Gunnar Stetler. Gunnar Stetler har gått i pension från befattningen som överåklagare och chef för Riksenheten mot korruption, men arbetar kvar i Åklagarmyndigheten för att slutföra Teliaärendet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En ännu inte identifierad kropp hittades i en utbränd bil i Ödeshög den 24 mars. Allt tyder på att den döde är en ung politiker verksam i Uppsala. Det finns just nu inget som tyder på att brott ligger bakom bilbranden.

  Mannen har under senhösten 2015 och vintern 2016 anmält att han utsatts för ett antal hot över internet som han mottagit på bland annat sin mobiltelefon. Han har även bland annat anmält en misshandel som enligt anmälan skulle ha ägt rum ca kl. 00.30 den 9 mars 2016 i hans hem i Uppsala. I samband med utredningsåtgärder framkom sådana uppgifter att polisen i Uppsala beslutade att inleda förundersökning kring tre fall av falskt larm. Ledningen av förundersökningen har därefter tagits över av kammaråklagare Pontus Melander vid Åklagarkammaren i Uppsala. Mannen hördes och delgavs misstanke för tre fall av falskt larm den 23 mars 2016 i närvaro av offentlig försvarare. Han förnekade brott. Utredningarna var i ett inledande skede där målet var att på ett fullödigt sätt utreda vad som hänt. Kontakt Vice chefsåklagare Magnus Berggren, Åklagarkammaren i Uppsala finns tillgänglig på telefon mellan kl 15 och 16 idag,010-562 67 84 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i terroristmål

  I dag onsdag den 30 mars kl. 14 meddelar hovrätten för Västra Sverige dom i ett uppmärksammat mål där två personer i Göteborgs tingsrätt dömdes till livstids fängelse för terroristbrott.

  Läs mer

  I dag onsdag den 30 mars kl. 14 meddelar hovrätten för Västra Sverige dom i ett uppmärksammat mål där två personer i Göteborgs tingsrätt dömdes till livstids fängelse för terroristbrott.

  Männen är svenska medborgare som 2013 åkte till Syrien för att strida. Gärningen omfattar mord i Syrien och bevisningen i målet utgörs bland annat av ett filmklipp av den aktuella händelsen. - Den här filmen är bland det värsta jag har sett under mina år som åklagare, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål. Svensk lagstiftning medger en vid jurisdiktion och möjliggör åtal för grova brott begångna utomlands. Målnummer B 5306-15 - finns på Svea hovrätt, men tillhör hovrätten för Västra Sverige. Kontakt Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström finns tillgänglig för media från kl. 14 i eftermiddag, 010-562 53 93. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Överklagande till Högsta domstolen

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en s.k. gruppvåldtäkt ska bedömas som grov våldtäkt för att fler än en person har förgripit sig på offret.

  Läs mer

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en s.k. gruppvåldtäkt ska bedömas som grov våldtäkt för att fler än en person har förgripit sig på offret.

  En man har dömts för våldtäkt för att tillsammans med en annan man ha våldtagit en kvinna i en bil. Gärningen bestod av upprepade sexuella övergrepp. Tingsrätten ansåg att brottet skulle rubriceras som grov våldtäkt och bestämde påföljden för den grova våldtäkten och viss annan brottslighet till fängelse i fyra år och sex månader. Hovrätten gjorde en annan bedömning. Enligt hovrätten kunde våldtäkten vid en samlad bedömning inte rubriceras som grov våldtäkt. Hovrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i tre år och sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grov våldtäkt till ett längre fängelsestraff än det som hovrätten bestämt.Vid bedömningen om en våldtäkt ska bedömas som grovt brott ska särskilt beaktas om bl.a. fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet. Detta innebär enligt riksåklagaren att en våldtäkt där två eller flera personer förgripit sig på offret var för sig och i en följd som regel ska bedömas som grov våldtäkt och föranleda ett mycket strängt straff. Några förmildrande omständigheter som talar emot att våldtäkten ska bedömas som grov finns, enligt riksåklagaren, inte i detta fall. Lagstiftningen om sexualbrott är fortlöpande föremål för debatt och har setts över vid flera tillfällen de senaste decennierna. Det är angeläget att det står klart hur lagstiftningen i dess olika delar ska tolkas och tillämpas. Högsta domstolen har inte prövat hur den aktuella bestämmelsen ska tillämpas sedan den senast ändrades år 2005. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med klargörande uttalanden från Högsta domstolen när det gäller hur bestämmelsen om grov våldtäkt ska tolkas och tillämpas i ett fall som detta. Läs överklagandet Kontakt: Byråchef Hedvig Trost 010-562 50 26 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har beslutat om nya riktlinjer för åklagare om unga misstänktas rätt till försvarare.

  I riktlinjerna slås fast att en ung person som är misstänkt för brott alltid ska ha en offentlig försvarare (advokat), utom vid mycket lindrig brottslighet. Detta gäller redan vid det första förhöret.De nya riktlinjerna är en följd av rättsutvecklingen, i Europadomstolen och i svensk rätt, där en förskjutning har skett under senare år mot att en ung misstänkt i högre utsträckning ska biträdas av en offentlig försvarare. Barnkonventionen ger också unga misstänkta särskilda rättigheter.En förutsättning för att fullt ut kunna tillgodose kraven är att det går att förordna försvarare även utanför kontorstid, vilket i dag endast är möjligt i begränsad omfattning. Riksåklagaren har nyligen begärt att regeringen vidtar åtgärder för att offentlig försvarare ska kunna utses utanför kontorstid. - Finns inte försvarare tillgängliga blir konsekvensen att misstänkta kan få sitta frihetsberövade längre än nödvändigt. Det är särskilt bekymmersamt när det gäller barn, säger riksåklagare Anders Perklev. Läs riktlinjerna Skrivelsen till regeringen Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar hur långt fängelsestraff som ska dömas ut för upprepade grova våldtäkter mot ett barn.

  En man har dömts för grov våldtäkt mot barn för att vid 25 tillfällen ha våldtagit en flicka. Våldtäkterna skedde under en fyraårsperiod. När övergreppen inleddes var flickan endast 10 år. Mannen dömdes också för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Tingsrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i åtta år, medan hovrätten sänkte straffet till fängelse i sex år. Riksåklagaren haröverklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden till åtta års fängelse. Om en person gör sig skyldig till flera fall av grov våldtäkt mot barn är straffskalan för brottsligheten fängelse i lägst fyra år och högst fjorton år. Enligt riksåklagaren bör upprepningen av dessa allvarliga och välplanerade brott ges ett betydligt större genomslag vid bedömningen av brottens samlade straffvärde än vad hovrätten gjort. Det är, enligt riksåklagaren, inte rimligt att det lidande den tilltalade har åsamkat målsäganden genom upprepade grova våldtäkter under fyra års tid ska rendera ett fängelsestraff om endast sex år. Enligt riksåklagaren vore det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller hur straffvärdebedömning vid allvarlig brottslighet mot samma målsägande bör gå till. Länk till överklagandet Kontakt Byråchef Hedvig Trost 010-562 50 26 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalad för sexbrott på nätet

  I dag väcktes åtal mot en 46-årig man misstänkt för att ha förgripit sig på 114 barn via Internet. Brotten har ägt rum under tiden september 2010 – maj 2015 och brottsrubriceringarna är grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök därtill, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, grovt förtal och förtal. Målsägandena finns över hela landet.

  Läs mer

  I dag väcktes åtal mot en 46-årig man misstänkt för att ha förgripit sig på 114 barn via Internet. Brotten har ägt rum under tiden september 2010 – maj 2015 och brottsrubriceringarna är grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök därtill, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, grovt förtal och förtal. Målsägandena finns över hela landet.

  I dag väcktes åtal mot en 46-årig man misstänkt för att ha förgripit sig på 114 barn via Internet. Brotten har ägt rum under tiden september 2010 - maj 2015 och brottsrubriceringarna är grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök därtill, sexuellt ofredande, barnpornografibrott, grovt förtal och förtal. Målsägandena finns över hela landet. Den åtalade mannen misstänks för att ha haft kontakt via främst via kommunikationsverktygen Kik och Skype med unga flickor, företrädesvis i åldrarna 12-14 år. Mannen har förmått dem att visa sig nakna i webbkamera och även onanera framför kameran, något han utan deras vetskap spelat in på film. Han har även fått flickorna att ta bilder på sig själva och skicka till honom. I princip i samtliga fall har han använt sig av en falsk identitet och påstått sig vara en jämnårig flicka respektive en jämnårig pojke. Det hela uppdagades genom att en anmälan gjordes i Uppsala våren 2015. Via gärningsmannens Skype-id kunde polisen sedan spåra mannen, hemmahörande i Ulricehamn. Vid husrannsakan hemma hos mannen den 2 juni 2015 togs ett antal telefoner, datorer och usb-minnen i beslag, vilka innehöll en stor mängd filmer och bilder samt chattrafik från Kik och Skype. Utifrån materialet kunde sedan målsägandena identifieras. Mannen förnekar brott. Huvudförhandlingen kommer att påbörjas i april i Borås tingsrätt. Kontakt: Kammaråklagare Hedvig Lundblad finns anträffbar från kl. 13.30 010- 562 72 20 Målnummer Borås tingsrätt B 1602 - 15 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Fortsatt häktad i Möllanärendet

  Malmö tingsrätt beslöt i dag på eftermiddagen att den person som tidigare varit häktad i sin utevaro, misstänkt för mordförsök på Möllan i Malmö i mars 2014, ska vara fortsatt häktad.

  Läs mer

  Malmö tingsrätt beslöt i dag på eftermiddagen att den person som tidigare varit häktad i sin utevaro, misstänkt för mordförsök på Möllan i Malmö i mars 2014, ska vara fortsatt häktad.

  Den misstänkte förnekar brott. Förundersökningen kommer nu att fortsätta med fler förhör och viss teknisk utredning. Åklagaren ska inom fjorton dagar väcka åtal eller innan fristens utgång begära förlängd tid för åtals väckande. Med hänsyn till förundersökningssekretessen kan ingen ytterligare information i ärendet lämnas i nuläget. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för mord

  I dag har åtal väckts mot en man misstänkt för mord i Stidsvig i Klippans kommun.

  Läs mer

  I dag har åtal väckts mot en man misstänkt för mord i Stidsvig i Klippans kommun.

  Mannen häktades den 9 oktober på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i 60-årsåldern. Mordet begicks den 3 oktober i Stidsvig i Klippans kommun. Utredningen har visat att kvinnan var ute på en promenad när brottet inträffade. Då hon inte dök upp på arbetet på kvällen anade man oråd och slog larm. Kvinnan har bland annat blivit huggen med kniv i halsen. Kroppen hittades av polis under natten till söndagen den 4 oktober. Redan tidigt i utredningen kom misstankarna att riktas mot den man som nu står åtalad för brottet. Den misstänkte mannen förnekar brott, men erkänner att han har varit på platsen och gömt kroppen. Kammaråklagare Eleonora Johansson Telefon 010-562 68 89 Tillgänglig för media i dag onsdag 16 mars Målnummer i Helsingborgs tingsrätt: 5572-15 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag kl. 11 meddelar Södertörns tingsrätt domen där en 18-åring står åtalad för försök till mord i Tumba.

  Händelsen inträffade den 21 augusti 2015 då en polispatrull attackerades. Situationen trappades upp och en handgranat kastades mot en polisbuss där fyra poliser satt. - Att kasta en handgranat mot polisen är en mycket allvarlig attack inte bara mot individerna som befann sig i fordonet utan mot rättsväsendet och samhället i stort, säger vice chefsåklagare Stefan Creutz vid Södertörns åklagarkammare. Dom meddelas onsdag kl. 11 av Södertörns tingsrätt. Målnummer B 13368-15. Kontakt: Vice chefsåklagare Stefan Creutz finns tillgänglig för media per telefon idag kl. 11.30 - 12. Stefan Creutz 010-562 73 54 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >