Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".
 • Tillsynsrapport 2012:01 Bostadsinbrott

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin bostadsinbrott. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:02 Barnpornografibrott

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin barnpornografibrott. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:03 Misshandel av obekant

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Misshandel av obekant. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:04 Våldtäkt mot vuxen

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Våldtäkt mot vuxen. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:05 Misshandel av barn under 15 år

  Datum: 2012-11-22

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Misshandel av barn under 15 år. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:06 Rån mot barn

  Datum: 2012-11-22

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Rån mot barn. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2012:07 Fakturabedrägeri

  Datum: 2012-11-21

  Inom ramen för regeringsuppdraget om kvaliteten i den brottsutredande verksamheten har en tillsyn gjorts av bland annat brottskategorin Fakturabedrägeri. Tillsynen har utförts genom en granskning av ärenden där förundersökning aldrig har inletts och ärenden där förundersökning inletts men sedermera lagts ned.

 • Tillsynsrapport 2013:01 Trafikbrott begångna inom den yrkesmässiga trafiken

  Datum: 2013-01-01

  Synpunkter har framförts från flera håll på åklagares hantering av brott begångna inom den yrkesmässiga trafiken. Vissa regelverk har därför valts ut för en översiktlig granskning. En närmare granskning har gjorts av brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 • Tillsynsrapport 2013:02 Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

  Datum: 2013-01-01

  Vid Utvecklingscentrum Malmös kontakter med Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (SOU 2011:75) har framkommit att det finns ett visst missnöje med åklagarnas hantering av ärenden som rör djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. I anledning därav har Utvecklingscentrum Malmö den 16 december 2011 beslutat om ett tillsynsprojekt avseende djurplågeri och brott mot djurskyddslagen, dnr ÅM 2011/1585.

 • Tillsynsrapport 2013:05 Beslag

  Datum: 2013-11-01

  Utvecklingscentrum Malmö har granskat om åklagare fastställer beslag i enlighet med stadgandet i rättegångsbalken.

 • Tillsynsrapport 2013:06 Företagsbot

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat ärenden där företagsbot har registrerats under 2012. Granskningen visar på en ökning av antalet ärenden jämfört med föregående granskning som avsåg 2009. Rapporten visar även att åklagarnas tillämpning av företagsbot förefaller vara rättsenlig, enhetlig och förutsebar.

 • Tillsynsrapport 2013:07 Dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner

  Datum: 2013-12-01

  Åklagarmyndigheten har granskat i vilken omfattning åklagare fullgör skyldigheten att dokumentera skälen till att anhållna och häktade personer får restriktioner, bland annat med anledning av den internationella kritik som riktats mot Sverige för att häktade har restriktioner i stor utsträckning.

 • Tillsynsrapport 2014:01 Fördjupad granskning av vissa kontaktförbudsärenden

  Datum: 2014-03-01

  Åklagarmyndigheten har granskat och gjort en uppföljning av kontaktförbudsärenden vid Södra Skånes åklagarkammare. I beslut under avsnitt 9 i tillsynsrapporten 2013:4 - Kontaktförbud, bestämdes att Utvecklingscentrum Göteborg i anledning av denna iakttagelse skulle göra en fördjupad granskning av handläggningstiderna i de ärenden vid Södra Skånes åklagarkammare där handläggningstiden överskridit tre veckor.

 • Tillsynsrapport 2014:02 Förmögenhetsbrott

  Datum: 2014-03-01

  En granskning har genomförts av åklagares tillämpning av reglerna om förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott. Syftet har varit att granska enhetligheten och efterlevnaden av riktlinjer. Sammanlagt har 42 ärenden aktgranskats.

 • Tillsynsrapport 2015:01 Granskning av ärenden med lång handläggningstid

  Datum: 2015-03-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har genomfört en granskning av 75 äldre ärenden. Sammantaget har åklagarnas handläggning av de granskade ärendena varit förhållandevis god. Relativt få ärenden har gett anledning till någon åtgärd. I de flesta ärenden har det funnits en godtagbar förklaring till den långa handlägg­ningstiden. Resultatet är bättre än förväntat.

 • Tillsynsrapport 2015:02 Människohandel

  Datum: 2015-05-01

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg har granskat handläggningen av människohandelsärenden under 2012-2013. Syftet med granskningen har varit att uppmärksamma eventuella brister, säkerställa enhetlighet i handläggningen och att identifiera framgångsfaktorer för att öka lagföringen.

 • Tillsynsrapport 2015:03 Granskning av beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden

  Datum: 2015-06-01

  Åklagarmyndigheten har granskat 100 rattfylleriärenden och 85 ärenden om våldsamt motstånd. En jämförelse har gjorts med en granskning från år 2010. Sammantaget har åklagarnas tillämpning av riksåklagarens riktlinjer för beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafförelägganden (RåR 2007:2) blivit bättre. Antal ärenden där underlaget är bristfälligt är dock i princip lika många vid båda granskningstillfällena.

 • Tillsynsrapport 2016:2 Barnförhör

  Datum: 2016-07-11

  Den uppföljning av kvaliteten i barnförhören som nu har genomförts omfattar kartläggning av tillgången på barnförhörsledare och en djupare granskning av barnförhör i överprövningsärenden.

 • Tillsynsrapport 2016:3 Djurskyddslagen

  Datum: 2016-12-15

  Utvecklingscentrum Malmö har under 2016 slutfört en granskning av åklagarnas handläggning av ärenden om brott mot djurskyddslagen där anmälan gjorts av en länsstyrelse med anledning av en rapport från någon av Livsmedelsverkets officiella veterinärer vid slakterier. Syftet har varit att utreda vilka svårigheter som finns vid utredning och lagföring av brotten. Granskningens viktigaste resultat är att det föreligger bevissvårigheter i flera avseenden. Många ärenden avser transport av djur till slakterier. I de fallen är det svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till att djuret var skadat eller sjukt vid transporten, eller i vart bort känna till det. Det är också svårt att bevisa när och hur en sådan skada eller sjukdom uppkommit. Granskningen visar också att det i förekommande fall är svårt att bevisa att djurägaren eller transportören känt till, eller i vart bort känna till, att djuret varit dräktigt vid transporten. Det finns dock i sådana ärenden möjliga utredningsåtgärder som skulle kunna medföra en bättre bevisning. Här bör ett samarbete med Livsmedelsverket och länsstyrelserna kunna ge åklagarna kunskap om hur man kan få fram ett bättre beslutsunderlag vad framförallt gäller det subjektiva rekvisitet, dvs. om den misstänkte handlat med uppsåt eller oaktsamhet.

 • Tillsynsrapport 2017:1 - Restriktioner och långa häktningstider

  Datum: 2017-10-31

  Vid Utvecklingscentrum Malmö har en granskning gjorts för att undersöka om åklagarnas tillämpning av häktningsinstitutet och användande av restriktioner sker i enlighet med de vägledande styrdokumenten, ÅFS 2015:2 och RåR 2015:1. Undersökningen har dels bestått i en genomgång av myndighetens statistik från åren 2014 t.o.m. 2016 avseende såväl anhållna som häktade och dels en närmare granskning av 200 frihetsberövanden genom häktning under samma tidsperiod.

 • Tillsynsrapport 2017:2 Våldtäkt – tvångsmedelsanvändning vid misstanke om våldtäkt

  Datum: 2017-11-30

  Mot bakgrund av riksåklagarens tillsynsbeslut i ärende ÅM 2014/7730 och i anledning av att ändringsfrekvensen i överprövningsärenden under 2015 uppvisade en betydande ökning och uppgick till 26 % har en förstudie avseende användningen av personella tvångsmedel vid misstanke om våldtäkt genomförts på Utvecklingscentrum Göteborg. Frågorna om rättstilllämpning och enhetlighet har varit i fokus vid tillsynen. I tillsynen har också handläggningen under jourtid uppmärksammats. Granskningen av handläggningen under jourtid har begränsats till att kontrollera i vilken mån anteckningsfältet används i ärenden där tvångsmedel är aktuella och om direktiv lämnats. I granskningen har även ingått frågan om framställan av målsägandebiträde gjorts i ett tidigt skede. Granskningen har utgått från ärendehanteringssystemet Cåbra.

 • Tillsynsrapport 2019:1 Våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna

  Datum: 2019-03-19

  Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet har varit att följa upp målen inom området och att försöka klarlägga varför det finns skillnader i mellan olika åklagarkammare i andelen lagförda. Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå. Projektgruppen konstaterar att de brottstyper som omfattas av granskningen är sådana där det oftast saknas vittnen, vilket innebär att de inledande utredningsåtgärderna får särskilt stor betydelse. – Det här är brott som ofta är svårutredda. En slutsats är att många utredningar håller hög kvalitet, men det finns också förbättringsområden. Bland annat kan framställning om målsägarbiträde ske i fler fall än vad som är fallet i dag och det kan göras tidigare i utredningarna, säger projektledare och överåklagare Marianne Ny. En annan iakttagelse är att beslut om att lägga ned en brottsutredning i de flesta fall varit riktiga med hänsyn till det bevismaterial som funnits tillgängligt, men att det i många fall hade funnits ytterligare åtgärder att vidta. Om sådana åtgärder hade kunnat leda till åtal kan projektgruppen dock inte uttala sig om. För några år sedan tog polis och åklagare gemensamt fram ett metodstöd, kallat Ett utvecklat bästa arbetssätt. – På de åklagarkammare som har högst lagföringsandelar arbetar polis och åklagare i högre utsträckning efter metodstödet. Vår rekommendation är därför att man fortsätter insatserna för att införa Ett utvecklat bästa arbetssätt, säger Marianne Ny.

 • Tillsynsrapport 2020;2 Målsägandebiträde

  Datum: 2020-12-02

  Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam granskning som omfattar ärenden om brott i nära relation som misshandel, olaga hot och fridskränkningsbrott samt ärenden om sexualbrott, dvs. sådana ärenden där målsäganden enligt lag typiskt sett har rätt till målsägandebiträde. Syftet med tillsynen har varit att identifiera eventuella brister och förbättringsområden i handläggningen.