Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".
 • 2014 - Restriktioner och häktningstider

  Datum: 2014-01-01

  I juni 2013 tillsatte riksåklagaren en särskild arbetsgrupp med uppgift att se över om användningen av restriktioner för häktade personer kan minskas och om oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Förutom åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har arbetsgruppen också bestått av representanter för advokatkåren, kriminalvården och polisen.

 • 2015 - Breddat perspektiv i åtalsfrågan

  Datum: 2015-10-01

  Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare. Arbetsgruppen som har i uppgift att överväga om perspektivet på åtalsfrågan kan och bör breddas i vissa fall har överlämnat en delrapport till riksåklagaren. Riksåklagaren ska nu ta del av innehållet och därefter ta ställning till om, och i så fall hur, delrapporten ska beredas vidare.

 • 2015 - Rapport om användning av vissa hemliga tvångsmedel år 2014

  Datum: 2015-05-22

  Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Tullverket. I en bilaga till rapporten har Rikspolisstyrelsen och Tullverket redovisat användningen av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

 • 2018 - Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

  Datum: 2019-04-10

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2018 har presenterats för regeringen. Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet. De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

 • 2019 - Rapport Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

  Datum: 2020-03-31

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet 2019 har presenterats för regeringen Under 2019 har de samverkande myndigheterna genomfört både nationella och internationella insatser mot strukturerade kriminella nätverk. Problematiken med organiserad brottslighet mot välfärdssystemet lyfts särskilt fram i återrapporteringen.

 • Framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2018-2021.pdf

  Datum: 2018-03-01

  Rättsväsendets myndigheter har publicerat den årliga gemensamma prognosen om kommande volymer. På fyra års sikt beräknas antalet ärenden som redovisas från polisen till åklagare öka med tolv procent och antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut öka med 17 procent.

 • Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar - metoder och studiebesök

  Datum: 2019-02-28

  Rapporten Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar – Metoder och studiebesök kompletterar handledningen med det likalydande namnet. Rapporten ger korta introduktioner till de protokoll/metoder för barnförhör som varit av intresse vid arbetet med Handledningen Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar. Rapporten ger också korta beskrivningar av de studiebesök som gjordes inom ramen för arbetet med att utarbeta handledningen. Relaterat: Förhörshandledningen Förhör med barn och förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar

 • Hanteringen av stora och komplicerade ärenden

  Datum: 2016-10-06

  Rapport från programmet för hanteringen av stora och komplicerade ärenden (Dnr 2015/0514). Rapporten överlämnades till riksåklagaren den 24 mars 2016. Riksåklagaren har inte tagit ställning till förslagen i rapporten eller hur denna ska hanteras vidare.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2015

  Datum: 2016-04-05

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2015.

 • Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2016

  Datum: 2017-03-31

  Sedan 2009 har en satsning gjorts med samarbete mellan tolv myndigheter för att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den organiserade brottsligheten. En av myndigheterna som ingår är Åklagarmyndigheten. Här är årsrapporten för 2016.

 • Rapport om sömnambulism

  Datum: 2016-02-29

  Utvecklingscentrum Göteborg har slutfört ett uppdrag från riksåklagaren om somnambulism och sexsomni. Den slutsats som kan dras är att man kan ha sex i sömnen. En invändning om bristande uppsåt kan därför inte utan vidare avfärdas som grundlös. Det kan behövas ett utlåtande av en sömnexpert.

 • Rapport om äktenskapstvång m.m.

  Datum: 2016-06-22

  Utvecklingscentrum Göteborg har på regeringens uppdrag granskat samtliga avslutade ärenden angående äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapresa. Granskningen har avslutats med en rapport, som nu har överlämnats till regeringen.

 • Rapport åldersbestämning unga lagöverträdare

  Datum: 2015-10-30

  I denna rapport görs en genomgång av problematiken kring åldersbestämning av unga lagöverträdare. Genomgången syftar främst till att identifiera frågor som skulle kunna lämpa sig att arbeta vidare med och få underlag för behovet av åtgärder.

 • Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2016.pdf

  Datum: 2017-05-31

  Denna rapport har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen. I en bilaga till rapporten har Polismyndigheten och Tullverket redovisat respektive myndighets användning av hemliga tvångsmedel med stöd av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.