Aktuella pressmeddelanden

2013

 • Förundersökningen mot Styrmansgården läggs ned

  – Det har inte gått att visa att företrädaren för Styrmansgården har haft för avsikt att vilseleda Kriminalvården på påstått sätt, varken när avtalen för respektive klient ingicks med Kriminalvården eller vid mottagandet av utbetalda ersättningar. Därför har förundersökningen lagts ned, säger kammaråklagare Gisela Sjövall.

  Läs mer

  – Det har inte gått att visa att företrädaren för Styrmansgården har haft för avsikt att vilseleda Kriminalvården på påstått sätt, varken när avtalen för respektive klient ingicks med Kriminalvården eller vid mottagandet av utbetalda ersättningar. Därför har förundersökningen lagts ned, säger kammaråklagare Gisela Sjövall.

  - Det har inte gått att visa att företrädaren för Styrmansgården har haft för avsikt att vilseleda Kriminalvården på påstått sätt, varken när avtalen för respektive klient ingicks med Kriminalvården eller vid mottagandet av utbetalda ersättningar. Därför har förundersökningen lagts ned, säger kammaråklagare Gisela Sjövall. Företrädaren för Styrmansgården i Halland har i två anmälningar om grovt bedrägeri anklagats för att ha vilselett Kriminalvården och Mullsjö kommun att betala ut vårddygnskostnad för 18 klienter, trots att vissa av dem aldrig placerats i familjehem. Enligt anmälningarna ska dessutom förhållandena i de familjehem som Styrmansgården ansvarat för inte ha motsvarat villkoren i det ramavtal som funnits. Under utredningens gång har ett stort antal personer hörts: klienter, företrädare för olika familjehem, anställda hos Kriminalvården, Frivårdsmyndigheten och Socialtjänsten, samt anställda på och företrädaren för Styrmansgården. - Av de uppgifter som framkommit finns det inget som tyder på att det funnits klienter som aldrig fått en familjehemsplacering. När det gäller förhållandena i respektive familjehem visar utredningen på en mycket varierad bild. Det har därmed inte gått att visa att företrädaren för Styrmansgården haft för avsikt att vilseleda Kriminalvården på påstått sätt, säger kammaråklagare Gisela Sjövall.

  Läs mer
 • Pressträff med anledning av åtal mot läkare i Märsta

  I samband med att det i dag väcks åtal mot en läkare i Märsta bjuder Åklagarmyndigheten och polisen in till pressträff i Stockholm. Åtalet omfattar grov våldtäkt mot barn bestående av upprepade sexuella övergrepp mot två pojkar på sex och åtta år.

  Läs mer

  I samband med att det i dag väcks åtal mot en läkare i Märsta bjuder Åklagarmyndigheten och polisen in till pressträff i Stockholm. Åtalet omfattar grov våldtäkt mot barn bestående av upprepade sexuella övergrepp mot två pojkar på sex och åtta år.

  Plats: Polishuset på Kungsholmen, Norra Agnegatan 33-37, StockholmTid: Tisdag den 24 september, klockan 13.00Kammaråklagare Andreas Nyberg och polisenkommer att redogöra för åtalet som även omfattar grovt barnpornografibrott, sexuella ofredanden mot fyra vuxna kvinnor, sexuellt ofredande mot flicka under 15 år samt dopningsbrott. Samtliga övergrepp har begåtts i samband med undersökningstillfällen.En kvinna, som haft en relation med läkaren, åtalas för barnpornografibrott. Åklagaren kommer även att finnas tillgänglig för kommentarer på telefon senare på eftermiddagen.

  Läs mer
 • Åklagare ska granska samtliga skattebrottsdomar sedan den 10 februari 2009

  Riksåklagaren har fattat beslut om att låta granska samtliga fall där personer dömts enligt skattebrottslagen och där domen kan stå i strid med förbudet mot dubbla förfaranden i skatteärenden. Där förutsättningar finns ska åklagaren ansöka om resning till förmån för den dömde. Granskningen omfattar cirka 2 000 domar och beslut.

  Läs mer

  Riksåklagaren har fattat beslut om att låta granska samtliga fall där personer dömts enligt skattebrottslagen och där domen kan stå i strid med förbudet mot dubbla förfaranden i skatteärenden. Där förutsättningar finns ska åklagaren ansöka om resning till förmån för den dömde. Granskningen omfattar cirka 2 000 domar och beslut.

  Det var i somras som Högsta domstolen, HD, beslutade att den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två olika förfaranden mot en och samma person inte var förenlig med Europarätten. Det betyder att en person som påförts skattetillägg inte också får dömas för skattebrott avseende samma felaktighet (HD:s avgörande den 11 juni 2013). HD har därefter beslutat att detta ska gälla också för tidigare domar om dessa har meddelats efter den 10 februari 2009 - då Europadomstolen ändrade sin tolkning av den enskildes skydd mot dubbelbestraffning (HD:s avgörande den 16 juli 2013).Resning till förmån för den dömdeDirekt efter HD:s beslut i juli tillsatte riksåklagaren en särskild grupp av åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, EBM, med uppdrag att med stöd av uppgifter från Skatteverket granska de domar där den dömde avtjänade fängelsestraff eller skulle påbörja avtjänandet. Gruppen har nu granskat samtliga sådana domar, ungefär 170 stycken. Det har visat sig att det har funnits skäl för resning i ungefär en tredjedel av ärendena.Nästa steg: Samtliga ärendenRiksåklagaren har nu beslutat att som ett nästa steg ska åklagare gå igenom samtliga ärenden där personer lagförts eller straffats för brott enligt skattebrottslagen efter den 10 februari 2009. I de ärenden där åklagaren bedömer att det finns förutsättningar för resning med hänsyn till förbudet om dubbelbestraffning ska åklagaren ansöka om resning till förmån för den dömde, om denne samtycker till det och inte själv har ansökt om resning. Ungefär 2 000 ärenden kommer att omfattas av denna granskning. I dessa ärenden ingår även strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. - Åklagarmyndigheten, EBM och Skatteverket kommer att samverka i denna ganska resurskrävande genomgång. Med hänsyn till det rättsläge som uppkom i och med HD:s beslut i juli är det dock viktigt från rättvisesynpunkt att alla ärenden gås igenom, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • Uppskjuten dom

  Svea hovrätt meddelar att domen i ärendet om misstänkt dataintrång är uppskjuten.

  Läs mer

  Svea hovrätt meddelar att domen i ärendet om misstänkt dataintrång är uppskjuten.

  Ny tidpunkt för dom är onsdag den 25 september.

  Läs mer
 • Idag kl 11 meddelar Svea hovrätt dom i ett uppmärksammat ärende där personer misstänks för dataintrång mot ett IT-företag som tillhandahållit personuppgifter.

  Kammaråklagare Henrik Olin vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, kommer på grund avrättegång i ett annat mål, först att finnas tillgänglig för att kommentera domen efter kl 16 idag.

  Läs mer
 • I morgon tisdag väcker vice chefsåklagare Pia Åsberg vid Åklagarkammaren i Örebro åtal mot en 45-årig man som misstänks för flera fall av sexualbrott mot barn.

  Den mycket omfattande förundersökningen på ca 2 000 sidor visar enligt åklagaren att den 45-åriga mannen gjort sig skyldig till 25 olika sexualbrott mot barn. Detta kan styrkas genom ingående tekniska undersökningar av bland annat mannens dator samt säkerställande och analys av mannens omfattande aktiviteter på Internet. Åtalet omfattar ett flertal brott såsom grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt sexuellt övergrepp mot barn, våldtäkt mot barn, ofredande samt flera fall av försök till grovt utnyttjande av barn för posering. Vice chefsåklagare Pia Åsberg finns tillgänglig för kommentarer i ärendet tisdagen den 17 september mellan kl 13.00-14.00 i hörsalen i polishuset, Järnvägsgatan 3, Örebro samt på telefon senare under eftermiddagen. Föranmälan till pressträffenbehövs inte. Media kan erhålla stämningsansökan samt delar av förundersökningen från registrator vid Åklagarkammaren i Örebro via e-post: [email protected]

  Läs mer
 • Kammaråklagare Karin Sigstedt vid internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot 35 personer som misstänks vara delaktiga i omfattande bedrägerier mot Försäkringskassan. Stämningsansökan är ställd till Södertälje tingsrätt.

  Bedrägerierna beräknas uppgå till 30 miljoner kronor. - Åtalet rör ett omfattande fusk med assistansersättningar, där ett assistansbolag begärt ut ersättningar från Försäkringskassan för assistenter som inte har jobbat. På det viset har man också utnyttjat funktionshindrade som inte fått den assistansde haft rätt till, säger kammaråklagare Karin Sigstedt. Med sin falska anställning som personlig assistent som grund misstänkts flera personer också ha lurat Försäkringskassan att utbetala sjukpenning och andra förmåner. Bedrägerierna har möjliggjorts genom att anordnaren av assistansen, förvaltare, gode män, anhöriga och de som påstått sig arbeta som assistenter - trots att de inte gjort det - har varit med på brottsupplägget. Utredningen i ärendet har skett i samarbete mellan åklagare, polis, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Rättegången startar den 17 september och kommer på grund av antalet misstänkta pågå i tre rättegångssalar samtidigt. Kammaråklagare Karin Sigstedt finns tillgänglig för kommentarer till media i dag den 10 september mellan klockan 13.00 och 15.00.

  Läs mer
 • Möt våra anställda

  På webbplatsen kan du läsa om några olika yrken på Åklagarmyndigheten. Under fliken "Möt våra anställda" berättar bl.a. åklagaradministratören Thomas och kammarchefen Eva om sina jobb. Nu finns också ett nytt porträtt.

  Läs mer

  På webbplatsen kan du läsa om några olika yrken på Åklagarmyndigheten. Under fliken "Möt våra anställda" berättar bl.a. åklagaradministratören Thomas och kammarchefen Eva om sina jobb. Nu finns också ett nytt porträtt.

  Det är en specialiståklagare på Internationella åklagarkammaren Göteborg som beskriver sin vardag. De flesta som arbetar på Åklagarmyndigheten är åklagare eller åklagaradministratörer.Påriksåklagarens kanslifinns även IT-specialister, ekonomer, statistiker, informatörer med flera.

  Läs mer
 • Tingsrätten i Södertälje har i dag dömt 18 tilltalade i det så kallade Södertäljenätverket. En tidigare tingsrättsdom meddelades redan den 1 augusti 2012, men på grund av ett rättegångsfel har rättegången tagits om.

  Sammanlagt 17tilltalade döms till fängelsestraff, alltifrån fängelse på livstid till fängelse på ett år.En ung tilltalad döms till sluten ungdomsvård i sju månader. Den nya domen skiljer sig på några punkter jämfört med domen från 2012. Bland annat frias nu tre personer från medhjälp till dubbelmord, men döms för andra brott. - Vi kan konstatera att tingsrätten liksom förra gången på många sätt har gått på vår linje, bland annat när det gäller resonemangen kring ett kriminellt nätverk och vad gäller motiven för morden. När det gäller de personer som nu frias från misstankar om medhjälp till mord så delar vi inte tingsrättens uppfattning. Det är dock för tidigt att säga om vi ska överklaga domen i någon del, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. -Vi har redan sett effekter av satsningen mot grov organiserad brottslighet i Södertälje och vi betraktar domen som ett ännu viktigt steg på vägen i den insats som pågår, säger chefsåklagare Tora Holst. BakgrundInsatsen mot det kriminella nätverket i Södertälje påbörjades i nuvarande omfattning i april 2010 efter beslut i det Nationella operativa rådet. I november 2011 lämnades åtal in till Södertälje tingsrätt mot 17 personer. Under tiden som den första rättegången pågick, våren 2012, åtalades ytterligare tre personer för liknande brott. Åtalspunkterna var bland annat mord, dubbelmord, grov utpressning, människorov och grovt rån. Den5 oktober 2012 undanröjde Svea hovrätt tingsrättens dom på grund av att man ansett att en nämndeman varit jävig. Rättegången kom därför att tas om. Den nya tingsrättsförhandlingen började den 8 november 2012 och avslutades 19 juni 2013, efter sammanlagt72 förhandlingsdagar. Förundersökningen och rättegången har varit en av de mest omfattande som hållits i Sverige. Förundersökningsmaterialet består av 18 000 sidor. Cirka 1 300 förhör har hållits.

  Läs mer
 • Förundersökningen angående misstanke om grov misshandel på Lundsberg fortsätter nu genom förhör med de inblandade personerna.

  - Några ytterligare besked om vad som händer i förundersökningen kommer inte att kunna lämnas förrän tidigast i slutet av nästa vecka, säger kammaråklagare Niclas Wargren på Åklagarkammaren i Karlstad.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >