Aktuella pressmeddelanden

2013

 • I dag meddelar tingsrätten i Södertälje dom i målet, som bland annat omfattar tre mord.

  Kammaråklagare Björn Frithiof och chefsåklagare Tora Holstpå Internationella åklagarkammaren Stockholm kommer att vara tillgängliga för kommentarer om domen i dagden 29 augusti kl 15.00-17.00.

  Läs mer
 • Idag väcker kammaråklagare Andreas Nyberg vid Västerorts åklagarkammare åtal mot totalt fem personer för händelser som inträffade i anslutning till oroligheterna i Husby och Kista i maj i år.

  -Totalt handlar det om fyra åtal mot fem personer kopplade till oroligheterna i Husby i våras som lämnats in idag till Solna tingsrätt, säger kammaråklagare Andreas Nyberg.Ett av åtalen riktas mot en ung man född 1994 och avser våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman den 21 maj på Bergengatan i Kista. Ytterligare ett åtal avser en annan händelse samma dag på Edvard Griegsgången i Kista. Åtalet i detta fall gäller en ung man född 1993 och avser våldsamt upplopp.Ytterligare ett åtal för en händelse på Ärvinge bollplan i Kista den 22 maj avser två personer, födda 1994 och 1993 och avser förberedelse till grov skadegörelse.Det sista åtalet som lämnas in idag med kopplingar till oroligheterna i maj riktas mot en man född 1994 och avser försök till skadegörelse på Glömminge gränd i Kista den 27 maj.

  Läs mer
 • Med anledning av att riksåklagaren påbörjat arbetet med resningsärenden i de skattemål som handlar om dubbelbestraffning finns nu en sida med frågor och svar om vad som gäller i dessa ärenden.

  Läs mer
 • Chefsåklagare Eva Finné vid Riksenheten för polismål har idag lagt ned förundersökningen om en polis som misstänkts för vållande till annans död.

  - Förundersökningen läggs ned eftersom det inte längre finns anledning att anta att brott förövats. Det dödande skottet har avlossats i nödvärn, säger Eva Finné. Händelsen utspelade sig i Husby i nordvästra Stockholm i maj tidigare i år.

  Läs mer
 • Ett trettiotal medarbetare från Åklagarmyndigheten samlades i lördags i Stockholm för att delta i Prideparaden som avrundar den årliga Pridefestivalen.

  Flera av de medarbetare som gick med i tåget rapporterar om mycket god stämning, god uppslutning och stor entusiasm. Bland de som gick med och samlade sig under Åklagarmyndighetens banderoll representerades de flesta av yrkesroller inom myndigheten - chefsåklagare och kammarchefer, kammaråklagare, assistentåklagare och beredningsjurister samt administratörer. Riksåklagaren positiv- Vi är en myndighet som ser positivt på mångfald och har ett inkluderande synsätt och det är värden som jag anser Åklagarmyndigheten ska stå för, därför stöder jag de medarbetare som deltar under Pride i sin yrkesroll, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • Chefsåklagare Håkan Nyman har i dag lagt ned åtalet mot Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) i ett ärende som gäller mord i Piteå 1976. Resningsförfarandet i de så kallade Quick-ärendena är nu avslutat för Åklagarmyndighetens del.

  I anslutning till att Håkan Nyman lagt ned åtalet har riksåklagaren Anders Perklev i dag fattat ett beslut med en redogörelse för sina slutsatser från resningsprocessen m.m. - Att en person har kunnat dömas för åtta mord för att sedan frikännas är unikt i svensk rättshistoria. Att domarna visat sig inte vara hållbara måste betraktas som ett stort misslyckande för rättsväsendet. Självklart väcker detta frågor om hur rättsväsendet har hanterat ärendena, säger Anders Perklev. För Åklagarmyndighetens del kan främst två generella slutsatser dras. I stora och komplexa brottsutredningar bör normalt flera åklagare utses, för att på så sätt verka för en allsidig belysning av utredningsmaterialet.När den misstänkte själv inte verkar för sitt försvar bör åklagaren ta ett särskilt ansvar för att omständigheter som annars skulle ha lyfts fram av försvararen blir belysta under förundersökning och rättegång. Mycket har hunnit förändras och utvecklats inom Åklagarmyndigheten sedan utredningarna genomfördes. Med ett ökat fokus på teknisk bevisning har beviskraven i domstol också höjts. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de säregna förhållanden som präglat brottsutredningarna är det enligt riksåklagarens uppfattning mycket osannolikt att något liknande skulle kunna inträffa igen. Utöver det utvecklingsarbete som redan pågår finns dock anledning att vidta följande framåtblickande åtgärder för att öka kvaliteten i åklagarverksamheten och för att generellt minska risken för framtida resningsfall. En översyn ska genomföras av systemet när flera åklagare arbetar tillsammans med ett ärende (förstärkt åklagarfunktion). Det kan bland annat finnas anledning att pröva om en åklagare kan ha som särskild uppgift att vaka över svagheter i utredningen.En arbetsgrupp ska tillsättas med uppgift att utifrån nuvarande förhållanden förutsättningslöst försöka identifiera eventuella brister och systemfel i åklagarverksamheten, både rättsliga och bevismässiga. I uppgiften ska ingå att förslå åtgärder som ytterligare kan bidra till att framtida utredningar och åtal leder till hållbara domar. Utöver åklagare bör representanter för andra delar av rättsväsendet medverka i arbetsgruppen.

  Läs mer
 • Idag har chefsåklagare Håkan Nyman beslutat att lägga ned det sista åtalet mot Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick.

  Ärendet handlar om en ung pojke som försvann i Piteå 1976 och långt senare hittades död. Bergwall dömdes 1994 för mord på pojken. - Genom de utredningsåtgärder och den granskning av ärendet som gjorts i samband med resningsärendet har det framkommit omständigheter som sammantaget är av den arten att de är ägnade att framkalla allvarligt tvivel om att Bergwall begått den nu aktuella gärningen, säger chefsåklagare Håkan Nyman.

  Läs mer
 • Med anledning av att beslut meddelas i det sista ärendet där Sture Bergwall beviljats resning håller chefsåklagare Håkan Nyman, överåklagare Björn Ericson och riksåklagare Anders Perklev presskonferens.

  Tid: Onsdag den 31 juli kl. 10.30Plats: Riksåklagarens kansli, Östermalmsgatan 87C, 3tr (porttelefon), Stockholm Chefsåklagare Håkan Nyman vid Åklagarkammaren i Luleå har handlagt frågan om ny rättegång i det sista av sammanlagt sex ärenden där tidigare domar mot Sture Bergwall undanröjts. Beslut meddelas onsdag den 31 juli. I samband med detta ger riksåklagare Anders Perklev sin samlade syn på Sture Bergwall-ärendena, iakttagelser under resningsprocessen och konsekvenser för framtiden. Deltar gör också överåklagare Björn Ericson, som lett den grupp av åklagare som granskat handläggningen av de ursprungliga förundersökningarna och rättegångarna mot Sture Bergwall. Ta med presslegitimation eller intyg från medieföretag.

  Läs mer
 • Sedan HD i beslut slagit fast att det strider mot europarätten att en person åtalats och dömts för skattebrott om skattetillägg tidigare påförts har ett omfattande arbete påbörjats för att identifiera de ärenden där det kan finnas skäl att vidta rättelse.

  Som en första prioritering har de ärenden identifierats där enskilda avtjänar eller avvaktar fängelsestraff. Arbetet i dessa ärenden sker genom ett samarbete mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten har tillsatt en grupp av åklagare och administrativ personal som med stöd av Skatteverket tar fram det underlag i form av stämningsansökningar, domar, beslut om skattetillägg och andra relevanta handlingar som behövs för ett ställningstagande. I den här prioriterade gruppen av ärenden finns både sådana som avser lagakraftvunna hovrättsdomar som ska bedömas av riksåklagaren och sådana som avser lagakraftvunna tingsrättsdomar som handläggs på åklagarkammare. Denna senare grupp av ärenden som berör Åklagarmyndigheten kommer efter beredning att överlämnas till Åklagarmyndigheten från Ekobrottsmyndigheten och därefter överlämnas ärendet vidare till respektive åklagarkammare. På Åklagarmyndigheten kommer en mall tas fram för att underlätta arbetet med att upprätta ansökningar om resning och avge skriftliga förklaringar till domstolarna. Ekobrottsmyndigheten överväger en särskild organisation för handläggning av ärenden med tingsrättsdomar som vunnit laga kraft. De första underlagen för bedömning av ärenden i den prioriterade gruppen har färdigställts och de första bedömningarna kan väntas under denna vecka. Därefter kommer arbetet att redovisas successivt. Den prioriterade gruppen omfattar 160-170 ärenden. Riksåklagaren har beslutat förstärka resningsfunktionen vid sitt kansli med ett nödvändigt antal åklagare för att hantera situationen. Av de uppgifter som kunnat inhämtas så här långt omfattar granskningen av enbart lagakraftvunna hovrättsdomar omkring 1 000 ärenden. Hur många av dessa som kräver åtgärder är idag omöjligt att säga. Det kan förväntas att ett växande antal enskilda vänder sig till Högsta domstolen eller hovrätterna och ansöker om resning, vilket är det vanliga förfarandet. I dessa ärenden vidtar åklagarmyndigheterna inga självständiga åtgärder utan avvaktar domstolens besked. Det inhämtade underlaget kan då användas då myndigheterna avger skriftliga förklaringar i ärendena. Myndigheternas granskning tar sikte på att så långt som möjligt se till att felaktigheter rättas till.

  Läs mer
 • Häktningsförhandling i Vänersborg

  En person begärs idag häktad i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för mord i Trollhättan. Häktningsförhandlingen äger rum i Vänersborgs tingsrätt kl 9.00.

  Läs mer

  En person begärs idag häktad i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för mord i Trollhättan. Häktningsförhandlingen äger rum i Vänersborgs tingsrätt kl 9.00.

  Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell lämnade under sena tisdagseftermiddagen in en häktningsframställan till Vänersborgs tingsrätt. Kammaråklagare Eva Johnsson vid Åklagarkammaren i Uddevalla som leder förundersökningen finns tillgänglig för kommentarer i efter förhandlingarna i tingsrätten samt på telefon från ca kl 10.00. Personen som begärs häktad är samma person som försattes på fri fot efter att suttit anhållen misstänkt för människorov i samma ärende tidigare i sommar.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >