Aktuella pressmeddelanden

2013

 • Solna Tingsrätt meddelade den 17 juli dom i ett mål rörande muta av utländsk tjänsteman i ett internationellt affärsförhållande (så kallad "foreign bribery"). Det är den första domen i sitt slag i Sverige på de senaste 10 åren.

  Två personer hade i uppdrag att bistå ett svenskt företag vid dess deltagande i en anbudsprocess om ett offentligt vattenförsörjningsprojekt i Ukraina. Personerna åtalades för grov bestickning då de till en ledande företrädare för den utländska myndigheten lämnat mutor i form av resor, kontanter mm vid olika tillfällen i Sverige, Danmark och Ukraina till ett sammanlagt värde om cirka 70.000 kronor. De åtalades också för försvårande av skattekontroll, grovt brott, på grund av att de skickat sin svenske uppdragsgivare osanna fakturor för att dölja mutorna. Enligt domen har merparten av mutorna betalats ut i Sverige och att även planeringen i huvudsak har skett i Sverige varför brottsligheten i sin helhet var straffbar enligt svensk lag. Tingsrätten ansåg att brottet innebar ett angrepp på person i ansvarsfull ställning och att upphandlingen rört betydande belopp. Däremot ansåg domstolen inte att brottet var av särskild farlig art. Därför dömde tingsrätten till ansvar för bestickning av normalgraden samt försvårande av skattekontroll. En av de åtalade dömdes till villkorlig dom med 100 timmars samhällstjänst och den andre till villkorlig dom utan samhällstjänst på grund av att han i målet varit frihetsberövad under elva veckor. Straffvärdena ansåg tingsrätten motsvara 4 respektive 5 månaders fängelse.Förundersökningsledare och åklagare i målet var kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption.

  Läs mer
 • Tisdag den 16 juli meddelade Högsta domstolen ett beslut i ett resningsärende och angav i beslutet riktlinjer för under vilka förhållanden resning kan komma i fråga på grund av förbudet mot dubbelbestraffning enligt europarätten.

  Sammanfattningsvis slog Högsta domstolen fast att det förelegat hinder sedan den 10 februari 2009 att pröva ett åtal för skattebrott om skattetillägg tidigare påförts beträffande samma oriktiga uppgifter. Högsta domstolen har också tolkat Europakonventionen på så sätt att det finns grund för resning i dessa fall. I anledning av beslutet träffades under gårdagen företrädare för Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten(EBM) för att diskutera vilka effekter beslutet får. Enligt en preliminär beräkning fanns det, för den aktuella tiden, lagakraftvunna domar i ca 1600 ärenden där åtalet omfattat skattebrott. Av dessa var det omkring 500 som avsåg lagakraftvunna hovrättsdomar. I dag är det enligt inhämtade uppgifter 112 personer som avtjänar fängelsestraff där skattebrott utgör en del av domen, samt ett femtiotal som avvaktar straffverkställighet. Den normala ordningen är att en enskild ansöker om resning i domstol och att domstolen, om den finner skäl till det, inhämtar en skriftlig förklaring av åklagaren. Är det en hovrättsdom som vunnit laga kraft hanteras ärendet av riksåklagaren, som ensam åklagare i Högsta domstolen. Övriga fall hanteras normalt av hovrätt och den lokala åklagarorganisationen. Riksåklagaren har förordnat en särskild grupp av åklagare att gå igenom och kontrollera aktuella ärenden som vilar på en lagakraftvunnen hovrättsdom, för att, om den enskilde inte gör det, ansöka om resning till den dömdes fördel, i de fall där förutsättningar för detta finns. I detta arbete prioriteras de ärenden där straffverkställighet pågår eller är förestående. För att resning ska kunna komma ifråga krävs att åtalet i målet prövats den 10 februari 2009 eller senare och att skattetillägg påförts för samma sak innan åtalet väcktes. Om skattetillägget påförts en juridisk person utgör det inte hinder mot att pröva ett åtal mot en person som företräder bolaget. Har denne däremot krävts på betalning av skattetillägget kan förhållandena vara annorlunda. Det är med andra ord ett antal kontrollåtgärder som måste göras i varje enskilt fall och det är därför inte möjligt att idag ha en uppfattning hur många ärenden som kan bli föremål för ett resningsförfarande.

  Läs mer
 • Idag har kammaråklagare Barbro Brännlund vid Åklagarkammaren i Karlstad väckt åtal vid Värmlands tingsrätt mot en kvinna, tidigare landstingspolitiker i Värmland, samt mot en manlig släkting till henne.

  Det inlämnade åtalet mot kvinnan avser två fall av grova bedrägeriermedan åtalet motkvinnans släkting avser grovt penninghäleri.I samband med att åtalet lämnas in idag arrangerar polismyndigheten i Värmland tillsammans med Åklagarmyndigheten en presskonferens på polishuset i Karlstad kl 13:30. Såväl kammaråklagare Barbro Brännlund samt utredare från polisen finns på plats för kommentarer. Vid presskonferensen finns även möjlighet att ta del av förundersökningen samt av stämningsansökan.

  Läs mer
 • Högsta domstolen har, med stöd av Europakonventionen och gällande regler för resning, beslutat att hovrätten på nytt ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott då den dömde också fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift som brottmålet avsåg.

  Enligt Högsta domstolens beslut idagska mål om skattebrott kunna tas upp på nytt om brottmålet har prövats efter det att Europadomstolen den 10 februari 2009 ändrat sin tolkning av skyddet för den enskilde mot att lagföras eller straffas två gånger för samma brott. Högsta domstolen slår också fast att det är möjligt att bifalla en resningsansökan oavsett om beslutet att ta ut skattetillägg vunnit laga kraft eller inte när åtalet väcks.-Som jag uppfattar det har Högsta domstolen gjort en mycket långtgående tolkning av Europakonventionen och det är svårt att idag förutse vad detta kommer att innebära på sikt. Vi fokuserar nu på att ta hand om de mera direkta följderna av beslutet genom att granska de ärenden som kan bli föremål för resning, säger riksåklagare Anders Perklev.Åklagarmyndigheten har, i samråd med Ekobrottsmyndigheten, redan påbörjat ett arbete med att identifiera vilka ärenden som kan bli föremål för resning. I morgon onsdag kommer ett antal åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten att träffas för att fortsätta arbetet med att identifiera de ärenden där åklagaren ska ansöka om resning till förmån för den tilltalade och diskutera hur dessa ärenden bör handläggas.

  Läs mer
 • Den 11 juni i år fastslog Högsta domstolen att det svenska systemet med skattetillägg och åtal för skattebrott strider mot dubbelbestraffningsförbudet i europarätten.

  Riksåklagaren har i ett resningsärende motsatt sig att beslutet ska få en retroaktiv verkan. Högsta domstolens avgörande i det ärendet väntas imorgon, tisdagen den 16 juli. Under tiden som ärendet har handlagts i Högsta domstolen har domstolen meddelat inhibition avseende verkställigheten i detta och i ett tiotal andra resningsärenden. Mot denna bakgrund har riksåklagaren, för att ha en tillräcklig beredskap, beslutat att förstärka myndighetens funktion för handläggning av resningsärenden. I samverkan med Ekobrottsmyndigheten har ett arbete också påbörjats för att identifiera aktuella ärenden där dömda verkställer eller ska verkställa frihetsberövande påföljder. Ytterligare information kommer att lämnas så snart Högsta domstolen meddelat sitt beslut och detta analyserats.

  Läs mer
 • En person begärs häktad vid Västmanlands tingsrätt på sannolika skäl misstänkt (den högre graden av misstanke) för mord och mordförsök.

  Kammaråklagare Carl-Johan Norström vid Åklagarkammaren i Västerås har på förmiddagen lämnat in en muntlig häktningsframställan till tingsrätten, där häktningsförhandling kommer äga rum i morgon söndag den 14 juli klockan 10.00. Åklagaren kommer att begära stängda dörrar under förhandlingen och kommer finnas tillgänglig för kommentarer efter häktningsförhandlingen i tingsrätten. Några övriga kommentarer om utredningsläget kan inte ges.

  Läs mer
 • Häktningsförhandling för två misstänkta i Trollhättan

  Kammaråklagare Eva Johnsson har idag tisdag begärt ytterligare en person häktad i ärendet om misstänkt människorov i Trollhättan. Därmed kommer två häktningsförhandlingar i ärendet att hållas idag kl. 13.00 respektive kl. 13.45 i Vänersborgs tingsrätt.

  Läs mer

  Kammaråklagare Eva Johnsson har idag tisdag begärt ytterligare en person häktad i ärendet om misstänkt människorov i Trollhättan. Därmed kommer två häktningsförhandlingar i ärendet att hållas idag kl. 13.00 respektive kl. 13.45 i Vänersborgs tingsrätt.

  Brottsrubriceringen är medhjälp till människorov, alternativt skyddande av brottsling, grovt brott. De båda misstänkta männen, som är i 35-årsåldern, förnekar brott. - De känner varandra och en av dem är ägare till den bil som hittats utbrunnen på Hunneberg. Han är dessutom bekant med den man som i fredags släpptes på fri fot efter att ha suttit anhållen misstänkt för människorov, säger kammaråklagare Eva Johnsson som leder förundersökningen.

  Läs mer
 • Misstänkt i Trollhätteärendet begärs häktad

  Åklagaren har begärt en person häktad misstänkt för medhjälp till människorov, alternativt skyddande av brottsling, grovt brott, i ärendet om misstänkt människorov i Trollhättan. Häktningsförhandlingen kommer preliminärt att hållas tisdag eftermiddag.

  Läs mer

  Åklagaren har begärt en person häktad misstänkt för medhjälp till människorov, alternativt skyddande av brottsling, grovt brott, i ärendet om misstänkt människorov i Trollhättan. Häktningsförhandlingen kommer preliminärt att hållas tisdag eftermiddag.

  Den andra personen som sitter anhållen ska begäras häktad senast kl. 12 tisdag den 9 juli. Kammaråklagare Eva Johnsson kommer inte att vara tillgänglig för frågor och kommentarer före häktningsförhandlingen .

  Läs mer
 • Kammaråklagare Ola Björstrand vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm lämnar idag in stämningsansökan till Södertälje tingsrätt och åtalar fyra personer bl.a. misstänkta för ett flertal mordbränder i Södermanland.

  Åtalet omfattar två fall av grov mordbrand, två fall av mordbrand samt två fall av grov skadegörelse genom brand. En av de grova mordbränderna avser en bondgård Nibble i mars i år, då cirka 70 st djur brändes inne. I övrigt avser bränderna en bygdegård i Katrineholms kommun, två olika skolbyggnader inom Södertälje kommun, samt en buss och en lastbil. De fyra personerna har inte alla deltagit i samtliga bränder. - Vad gäller motivet för att anlägga brand varierar det. Utifrån vad utredningen gett, har gärningarna i några fall varit planerade och i andra fall är det mer fråga om ingivelser, säger kammaråklagareOla Björstrand. Förutom bränder omfattar åtalet även flera andra brott som försök till rån, försök till grov misshandel, brott mot lagen om explosiva varor och tillgrepp av fortskaffningsmedel. De huvudåtalade var vid gärningarna 17 år, 19 år, 21 år och 50 år. Två av de tilltalade är släkt. En femte person, 17 år, åtalas för delaktighet i två av gärningarna. Åklagaren kommer finnas tillgänglig för kommentarer på telefon under måndagseftermiddagen.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Eva Johnsson bekräftar att två personer är anhållna misstänkta för skyddande av brottsling, grovt brott.

  Förhör med de två personerna pågår och de har fått varsin advokat. Förundersökningen fortsätter. Åklagaren kommer under måndagen att ta ställning till om en av dem ska begäras häktad. Den andra personen ska begäras häktad senast tisdag klockan 12.00. Mer information om ärendet kan inte lämnas. Åklagare Eva Johnsson är inte tillgänglig för frågor eller kommentarer förrän tidigast tisdag den 9 juli.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >