Aktuella pressmeddelanden

2014

 • Avskriven misstanke i mordet vid Swartlings ridskola

  Kammaråklagare Erik Wendeby vid City Åklagarkammare i Stockholm har i dag beslutat att avskriva misstanken mot den person som tidigare suttit häktad misstänkt för det 18 år gamla mordet vid Swartlings ridskola. Åklagaren motiverar här sitt beslut.

  Läs mer

  Kammaråklagare Erik Wendeby vid City Åklagarkammare i Stockholm har i dag beslutat att avskriva misstanken mot den person som tidigare suttit häktad misstänkt för det 18 år gamla mordet vid Swartlings ridskola. Åklagaren motiverar här sitt beslut.

  Kammaråklagare Erik Wendeby lämnar följande beslutsmotivering för att avskriva misstanken:"Den misstänkte har initialt gjort medgivanden om viss kännedom avseende omständigheter kring gärningen. Utredningsåtgärder har vidtagits för att kontrollera såväl de av den misstänkte lämnade uppgifterna som övriga omständigheter av intresse.Den misstänktes medgivanden har dock senare i relevanta delar återtagits och han har lämnat förklaringar till varför han initialt lämnat desamma.De utredningsåtgärder som vidtagits till följd av den misstänktes medgivanden samt övriga omständigheter har inte lett till sådant resultat att några tillräckligt säkra slutsatser kunnat dras i fråga om gärningen och händelseförloppet i anslutning till brottstillfället, vilket gäller såväl tekniska undersökningar som andra åtgärder innefattande bland annat en mängd förhör. Bedömningen görs därmed att det inte går att bevisa att det är den misstänkte som har begått gärningen."Kommentar om det fortsatta förundersökningsarbetet - Det är viktigt att påtala att förundersökningen som sådan inte läggs ned. Åklagarmyndigheten och länskriminalpolisen i Stockholm arbetar vidare för att kunna lösa mordet på Per Häggström, säger kammaråklagare Erik Wendeby.

  Läs mer
 • Hovrätten meddelar i dag dom i ärendet där en person står åtalad för mordet på en kvinna i Stenungsund 2010.

  Chefsåklagare Urban Svenkvist, vid Åklagarkammaren i Borås, finns tillgänglig att kommentera domen för media i dag mellan klockan 13.00 och 14.30.

  Läs mer
 • Åklagare har inlett en förundersökning med anledning av mordet på journalisten Nils Horner i Afghanistan.

  Förundersökningen leds av tf. chefsåklagare Lise Tamm vid internationella åklagarkammaren Stockholm, med bistånd från RIkskriminalpolisen.

  Läs mer
 • Inbjudan till presskonferens i Göteborg och Nässjö

  Fredag den 14 mars väcker åklagare i Göteborg och Jönköping åtal mot samma misstänkta gärningspersoner i två olika mordärenden. Med anledning av detta bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till presskonferens i Nässjö och Göteborg.

  Läs mer

  Fredag den 14 mars väcker åklagare i Göteborg och Jönköping åtal mot samma misstänkta gärningspersoner i två olika mordärenden. Med anledning av detta bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till presskonferens i Nässjö och Göteborg.

  Åtalet i Göteborg gäller mord, mordförsök i tre fall samt medhjälp till mord vid Stjärnbildsgatan i Bergsjön den 14 april 2013. Det andra åtalet gäller mordet och mordförsöket som inträffade i Nässjö den 3 februari 2013.Information om presskonferensernaVar och närGöteborg: Polishuset, Ernst Fontells plats, klockan 13.00 fredag den 14 mars. Nässjö: Hotell Högland, Esplanaden 4, klockan kl. 14.00 fredag den 14 mars. Lokalen är tillgänglig för medierna från kl. 09.00, där möjlighet till bredbandsuppkoppling finns.MedverkarGöteborg: Kammaråklagare Carl-Henrik Andersson och chefen för länskriminalpolisen Sven Ahlbin. Nässjö: Kammaråklagare Jessica Andersson, vice chefsåklagare Klas Lorefors från Åklagarkammaren i Jönköping samt Johan Frisk, chef grova brottsgruppen vid Polismyndigheten i Jönköpings län.Övrig information Göteborg: Det kommer att ges tillfälle för enskilda intervjuer. I samband med pressträffen finns förundersökningen att tillgå (på CD-skiva) och stämningsansökan. Medtag presslegitimation eller motsvarande handling. Nässjö: Tillfälle för enskilda intervjuer.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten har tagit emot tredje pris för mest attraktiva arbetsgivare för juriststudenter.

  Priset delas utav företaget Universum som varje år genomför en enkätundersökning, kallad Företagsbarometern,bland juriststudenter omhur de ser på olika arbetsgivare. Åklagarmyndigheten har som bäst fått andra pris och förra året (2012) blev placeringen femte plats. 2013blev det alltsåen hedrande tredjeplats för Åklagarmyndigheten, efter Utrikesdepartementet och Mannheimer Swartling. Priset togs emot av vice chefsåklagare Anneli Hanström.

  Läs mer
 • Södertörns tingsrätt meddelar i dag dom i ärendet där en person åtalades för mord, försök till mord och grov mordbrand.

  Kammaråklagare Henrik Attorps kommer att finnas tillgänglig för att kommentera domen i dag mellan klockan 13.00 och 15.00.

  Läs mer
 • Förundersökning om dråp nedlagd

  Kammaråklagare Annika Jonasson vid Åklagarkammaren i Karlskrona har idag lagt ner förundersökningen mot en 93-årig man om dråp på en 89-årig man vid ett servicehem i Karlshamn.

  Läs mer

  Kammaråklagare Annika Jonasson vid Åklagarkammaren i Karlskrona har idag lagt ner förundersökningen mot en 93-årig man om dråp på en 89-årig man vid ett servicehem i Karlshamn.

  Skälet till detta är att det saknas anledning att anta att brott har förövats. Omständigheter i utredningen och den tekniska undersökningen talar för att dödsfallet beror på olycksfall. Inga ytterligare kommentarer kan lämnas i ärendet.

  Läs mer
 • Inget åtal för olyckorna på Tranarpsbron

  Den 15 januari 2013 inträffade en serie trafikolyckor i båda färdriktningarna på Tranarpsbron utefter E4:an inom Klippan/Åstorps kommun. Närmare 75 fordon var inblandade i olyckorna där flera personer skadades och en person omkom.

  Läs mer

  Den 15 januari 2013 inträffade en serie trafikolyckor i båda färdriktningarna på Tranarpsbron utefter E4:an inom Klippan/Åstorps kommun. Närmare 75 fordon var inblandade i olyckorna där flera personer skadades och en person omkom.

  Polismyndigheten i Skåne inledde en förundersökning om vårdslöshet i trafik samt vållande till annans död. En gedigen utredning i ärendet har sedan gjorts och överlämnats till Åklagarkammaren i Helsingborg där kammaråklagare Lars Danielsson har gått igenom utredningen. Åklagaren har nu fattat beslut att lägga ner förundersökningarna och inte väcka åtal. - Det går inte att bevisa att någon av de misstänkta förarna vid tillfället för olyckstillbuden gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet, varför åtal inte ska väckas mot dem, säger Lars Danielsson i sitt beslut. Inte heller går det att bevisa att den person som varit misstänkt för vållande till annans död har varit oaktsamt av det klandervärda slag som föranleder ansvar, varför åtal inte heller ska väckas mot honom. Motiven till beslutet samt detaljerad beskrivning av väder- och sakförhållandena kring olyckorna finns i det bifogade dokumentet. Kammaråklagare Lars Danielsson har i övrigt inga fler kommentarer till ärendet.

  Läs mer
 • Årsrapport från Riksenheten för polismål

  Riksenheten för polismål har lämnat sin årsrapport till riksåklagaren. Ärendeinflödet har fortsatt att öka det senaste året, även om allvarligare ärenden har minskat något. Handläggningstiderna har minskat och lagföringen är i stort sett oförändrad.

  Läs mer

  Riksenheten för polismål har lämnat sin årsrapport till riksåklagaren. Ärendeinflödet har fortsatt att öka det senaste året, även om allvarligare ärenden har minskat något. Handläggningstiderna har minskat och lagföringen är i stort sett oförändrad.

  Av de nästan 11 500 brott som anmäldes till enheten under året avser 94 procent polisanställda. Därutöver handlägger enheten också misstankar om brott av åklagare, domare och vissa andra tjänstemän. Lagföring Riksenhetens åklagare har utfärdat 42 strafförelägganden under år 2013. Strafföreläggandena motsvarar en dom och vinner laga kraft så snart den strafförelagda personen godkänner föreläggandet. Många av dem avser dataintrång - att polisanställda slagit på sig själva i polisens register vilket inte är tillåtet. Antalet åtal under året uppgick till 117 stycken. Under år 2013 har sammanlagt 76 domar meddelats där riksenhetens åklagare varit part. Verksamhetsutveckling Under året har åtgärder vidtagits för att utveckla verksamheten för att öka effektiviteten och enhetligheten. Den modernisering av verksamhetensom gjordes år 2012 har finslipats och konsoliderats under år 2013. Riksenhetens åklagare har vid sammankomster kommit överens om principer för hur centrala handläggnings- och rättsliga frågor ska bedömas. En ingående diskussion har till exempel förts om i vilken utsträckning förutredningsåtgärder bör vidtas och i vilket läge en förundersökning ska inledas. Syftet med diskussionerna har varit att öka enhetligheten i rättsliga frågor, såväl inom som mellan de personkategorier som handläggs vid riksenheten. Internutredningar och särskilda utredningar Organisationen för handläggningen av de så kallade internutredningarna/särskilda utredningarna är föremål för en ständigt återkommande diskussion. Det är en i grunden politisk fråga och det finns inte nu något förslag att skapa en särskild myndighet för denna verksamhet. Ingen initierad bedömare tror heller att verksamhetsresultaten skulle förändras med en annan organisation. Vi fortsätter att bedriva den åklagarverksamhet som vi anförtrotts med högt ställda ambitioner oavsett den organisatoriska lösningen. Uppmärksammade ärenden Även under år 2013 har riksenhetens åklagare handlagt ett antal fall som varit särskilt uppmärksammade i media eller haft principiell betydelse. I årsrapporten ges många exempel på sådana ärenden.

  Läs mer
 • För att stärka utredningsarbetet och öka lagföringen för barnsexhandel har Åklagarmyndigheten genomfört ett projekt om ökad lagföring i ärenden om resande i sexuella övergrepp mot barn.

  Regeringen har även i dag lämnat ett samordningsuppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm som leder Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) i det fortsatta arbetet mot exploatering av barn. Åklagarmyndigheten är en del i nätverket. Uppdraget från Regeringen innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna och sprida kunskap och metoder i arbetet mot människohandel i Sverige. Åtgärderna blir utbildning av personal som jobbar med barn, samarbete med branscher inom turismnäringen och med andra länder samt att informera barn om vilket stöd och vilken hjälp de kan få. Som samverkande myndighet kommer Åklagarmyndigheten ingå i det fortsatta arbetet med Länsstyrelsen. Rapporten från Internationella åklagarkammaren StockholmPå riksåklagarens uppdrag har tre kammaråklagare vid Internationella åklagarkammarenStockholm tillsammans med poliser och utredare vid Barnpornografigruppen vid Rikskriminalpolisen genomfört ett operativt projekt och lämnat en rapport om ökad lagföring i ärenden som rör resande i sexuella övergrepp mot barn, barnsexhandel. Målet med projektet har varit att stärka och förbättra möjligheterna att upptäcka, utreda och att öka lagföringen i denna typ av ärenden. Syftet har bland annat varit att öka kunskapen om barnsexhandel, öka kompetensen att handlägga dessa ärenden, utveckla samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer, både nationellt och internationellt samt att bilda ett nätverk för kunskapsutbyte. Brottsligheten avsersexualbrott begångna utomlands mot barn som saknar anknytning till Sverige av en gärningsman som har anknytning till Sverige. Kritik mot SverigeBakomliggande faktorer till projektet är bland annat att denna typ av brottslighet blivit uppmärksammad i den allmänna debatten samtidigt som flera svenska personer under de senaste åren gripits utomlands för sådan brottslighet. FN:s barnrättskommitté har riktat viss kritik mot Sverige, där man uttalat att Sverige måste bli bättre på att arbeta förebyggande och långsiktigt mot barnsexhandel, att det internationella samarbetet måste förbättras och att de personer som begått dess brott utomlands åtalas när de återvänder till Sverige. Även ECPAT har riktat kritik mot den svenska regeringen och andra myndigheter för bristande åtgärder mot barnsexhandel. Rättsväsendet har i den offentliga debatten fått kritik för att det bedrivits för få förundersökningar om barnsexhandel och att för få förundersökningar lett till lagföring. I rapporten konstateras att Sverige vid en internationell jämförelse med övriga länder i Europa förefaller ligga långt fram genom att ha avsatt särskilda resurser för bekämpningen av denna typ av brottslighet. Kunskapen om barnsexhandel är god inom barnrättsorganisationerna och Justitie- och Utrikesdepartementen samt att man samverkar med varandra och med rättsväsendet. Många nya initiativ har tillkommit både i Sverige och på EU-nivå för att arbeta mot barnsexturism och sexuella övergrepp på barn som sker via Internet, även om mycket återstår att göra. Åklagarmyndigheten kommer att fortsätta att stärka och utveckla arbetet mot barnsexhandel genom bland annat följande åtgärder: Bildandet av ett permanent nätverk med åklagare för kunskapsutbyte.Utbildning för polis och åklagare för att sprida kunskap om barnsexhandelsärenden, bland annat genom erfarenhetsseminarier.Förbättra och utöka internationella kontakter för snabbare utredning och lagföring i Sverige eller annat land. Arbetet sker bland annat genom Eurojust, Europol och genom nordiska polissambandsmän.Verka för att cirkuläret "Handläggning av ärenden rörande sexualbrott mot barn utomlands" som 1999 upprättats av enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt vid Utrikesdepartementet uppdateras.

  Läs mer
 • Sida
  11 12 13 14 15 >