Aktuella pressmeddelanden

 • Riksåklagaren överklagar dom i mål om utvisning

  Riksåklagaren har i dag till Högsta domstolen överklagat en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge där hovrätten stoppat utvisningen av en man som dömts för försök till mordbrand i Ronneby sedan han lämnat in ett ”klanintyg”.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i dag till Högsta domstolen överklagat en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge där hovrätten stoppat utvisningen av en man som dömts för försök till mordbrand i Ronneby sedan han lämnat in ett ”klanintyg”.

  Tingsrätten beslutade att mannen skulle utvisas ur Sverige med förbud att återvända före den 19 juli 2024. Mannen yrkade i hovrätten att utvisningsbeslutet skulle hävas. Han ingav där en kopia på ett så kallat klanintyg och uppgav att hinder mot utvisning fanns eftersom han enligt intyget riskerade att dödas om han återvände till Irak. Trots att mannen tidigare i processen lämnat olika uppgifter till tingsrätten och Kriminalvården, bland annat då han vid tingsrätten uppgett att han är fredlös och att hans familj stött bort honom medan han till Kriminalvården uppgett sig ha en bra relation med sin mor och sina syskon som är bosatta i Irak, upphävde hovrätten beslutet om utvisning. - Hovrätten anser att det inte går att dra några säkra slutsatser beträffande intygets äkthet, men kommer ändå till slutsatsen att mannens påstående om att slippa utvisning får godtas. Jag kan inte instämma i hovrättens bedömning. Eftersom Migrationsverket inte har hunnit utreda saken går det inte att i nuläget avgöra om hinder mot utvisning finns. Med hänsyn till den allvarliga brottslighet som mannen gjort sig skyldig till bör domstolen därför besluta om utvisning, säger riksåklagaren Petra Lundh. Mål nr B 2571–19 i Hovrätten över Skåne och Blekinge (dom den 20 december 2019) Överklagandet, pdf. Kontakt My Hedström, byråchef, är tillgänglig för media på telefon 010 562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för bland annat mord i Borlänge

  Tre personer åtalas i dag för mord och grovt vapenbrott i juli 2019. Mordet begicks i Borlänge den 8 juli förra året. En man i 20-årsåldern sköts då till döds. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Läs mer

  Tre personer åtalas i dag för mord och grovt vapenbrott i juli 2019. Mordet begicks i Borlänge den 8 juli förra året. En man i 20-årsåldern sköts då till döds. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon.

  Åklagaren bedömer att de tre åtalade har bidragit till händelsen på ett sådant sätt att de alla är att anse som gärningspersoner. En kvinna född 1996 och en man född 1990, åtalas för mord och i andra hand för medhjälp till mord. En man född 1988, åtalas för mord. En av de åtalade, mannen som är född 1988, har under förundersökningen erkänt att det var han som avlossade de dödande skotten, men menar att han handlat i nödvärn. De andra två medger att de varit på platsen, men förnekar brott. En annan man, född 1996, åtalas samtidigt för medhjälp till grov misshandel och skadegörelse vid samma tillfälle. Ytterligare en man åtalas för olaga hot. Det gäller en händelse någon dag innan mordet, men bedöms ha haft viss betydelse för händelseutvecklingen. Åtalet omfattar även andra mindre allvarliga brott (ringa narkotikabrott, dopningsbrott, vapenbrott, brott mot vapenlagen). Målnummer i Falu tingsrätt B 2408–19 Tingsrätten sätter ut datum för förhandlingen.   Kontakt Vice chefsåklagare Helena Falkerby är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 11-12 på 010-562 67 26.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare väcker inte åtal för brott mot ordningslagen vid en allsvensk fotbollsmatch i Kalmar. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 13–15.

  Ärendet läggs ner eftersom det inte går att bevisa att de villkor som polisen utfärdat med stöd av ordningslagen har frångåtts på ett sådant sätt att det går att ge den misstänkte straffrättsligt ansvar. En allsvensk match i fotboll i Kalmar den 11 november 2018 var stökig med pyroteknik på läktaren, planstormning och svårigheter för supportrar att komma in på arenan. Dessutom började en polisbuss brinna efter att pyroteknik kastats mot den. Kalmar FF:s säkerhetsansvarige polisanmäldes för brott mot ordningslagen. Åklagare har nu funnit att den säkerhetsansvarige inte har brutit mot de villkor som meddelades när han fick tillstånd till matchen. Frågan handlar om vilka och vilken typ av villkor som polisen kan meddela en anordnare. Denna fråga har prövats av kammarrätten i Stockholm och domen har gett åklagaren vägledning. I domen anges att villkor meddelade enligt 2 kap 16 § ordningslagen måste vara så tydliga att anordnaren kan förstå när de överträds. - I och med kammarrättens dom framstår många av de villkor som polismyndigheten meddelat till matchen som så otydliga att de inte kan gälla som villkor. Bland annat gäller det tider för insläpp och antal ordningsvakter vid de olika ingångarna till arenan, säger kammaråklagare Magnus Ling. Ärendenummer på Åklagarmyndigheten: AM-14317-19 Kammarrätten i Stockholms dom: 3036–19  Kontakt Kammaråklagare Magnus Ling är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 13-15 på 010-562 63 63.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag ansökt om resning till men för den tilltalade som frikänts för mordet på en äldre man utanför Eslöv våren 2008. Ansökan grundar sig på ny bevisning utifrån nya uppgifter.

  I mitten av maj 2008 mördades en man i sitt hem utanför Eslöv. I april 2010 åtalades två personer för mordet, varav den ena dömdes till tio års fängelse i Hovrätten över Skåne och Blekinge (målnummer B 1713–10). För den andra personen saknades tillräcklig bevisning som knöt denne till målsägandens bostad och åtalet ogillades av hovrätten. Ytterligare två personer delgavs misstanke för inblandning i mordet, men åklagaren lade ner förundersökningen mot dem. - I januari 2019 lämnades nya uppgifter i fallet. Dessa har lett till att vissa utredningsåtgärder har vidtagits och att riksåklagaren har tagit upp förundersökningen igen, säger Lisbeth Johansson, överåklagare för handläggning av resningsärenden. Med anledning av vad som framkommit i den nya utredningen har riksåklagaren i dag ansökt om resning till nackdel för den i hovrätten frikända personen. De nya uppgifterna har också lett till att Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (RIO) vid Åklagarmyndigheten har återupptagit förundersökningen angående mord. De två personer som avskrevs från förundersökningen är misstänkta. De har häktats på sannolika skäl misstänkta för delaktighet i mordet. Det ärendet hanteras av åklagare vid RIO Malmö och handläggs vid Lunds tingsrätt. (Målnummer B 2625–19) Fakta  Resning i Högsta domstolen En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång. När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Resning till men för en tilltalad Ansökan om resning till men för den tilltalade sker inte ofta i Sverige. Det har hänt ett fåtal gånger de senaste decennierna. Sedan en brottmålsdom har vunnit laga kraft, får resning beviljas till nackdel för den tidigare tilltalade enligt reglerna i 58 kap. 3 § rättegångsbalken. Målet får resas om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Det krävs att sökanden åberopar någon omständighet eller något bevis som inte har lagts fram tidigare och att den tilltalade sannolikt skulle ha dömts för brottet, om omständigheten eller beviset hade lagts fram i brottmålet. En resning förutsätter dessutom att sökanden gör sannolikt att han inte vid den rätt som har meddelat domen eller genom att överklaga domen hade kunnat åberopa omständigheten eller beviset eller att sökanden annars har haft en giltig ursäkt för att inte göra det. Ansökan om resning ska göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på (58 kap. 4 §)." Kontakt På grund av förundersökningssekretess kommer överåklagare Lisbeth Johansson inte att kunna uttala sig mer i resningsärendet.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag, onsdag 15 januari kl. 11, meddelar Göteborgs tingsrätt dom i ett ärende där en man är åtalad för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Åklagaren är tillgänglig per telefon för media i eftermiddag.

  Mannen misstänks ha dokumenterat, fotograferat och hämtat in uppgifter om skyddsobjekt på olika platser i landet. Dessutom misstänks han för att ha spridit en del av informationen, som är av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 15669-17. Pressmeddelande vid åtal Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig för media i dag kl. 13.30-15.30, 010-562 53 85.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >