Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

 • AMR-5412-22 Grov våldtäkt m.m.

  Datum: 2022-07-15

  Riksåklagaren vill att en man ska dömas till fängelse i 18 år för allvarliga vålds- och sexualbrott riktade mot en närstående kvinna. Hovrättens dom där mannen dömdes till fängelse i 11 år överklagas därför.

 • AMR-4008-22 Mord (påföljd)

  Datum: 2022-06-08

  Riksåklagaren vill att HD ska klargöra när en drogutlöst psykos ska anses självförvållad, liksom fråga om straffmätning vid påföljd för mord.

 • AMR-2951-22 Vapenbrott

  Datum: 2022-05-17

  Frågan i målet är om en luftrevolver, som utan modifiering även kan användas för att avfyra skarpa skott, omfattas av tillståndsplikt enligt vapenlagens bestämmelser.

 • AMR-3048-22 Grovt vapenbrott

  Datum: 2022-05-10

  Fråga om under vilka förutsättningar ett vapenbrott är synnerligen grovt. En person dömdes för innehav i sin bostad av två helautomatiska kulsprutepistoler med tillhörande ljuddämpare och ammunition. Tingsrätten och hovrätten har rubricerat gärningen som grovt vapenbrott. Riksåklagaren överklagar nu hovrättens dom och yrkar att den tilltalade ska dömas för synnerligen grovt vapenbrott.

 • AMR-1534-22 Brott mot upphovsrättslagen

  Datum: 2022-03-08

  Riksåklagaren har överklagat en dom av Patent- och marknadsöverdomstolen om upphovsrätt till tv-sändningar och olovligt innehav av avkodningsutrustning.

 • AMR-9896-21 Grovt bokföringsbrott

  Datum: 2021-12-28

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom angående grovt bokföringsbrott Frågan i målet är hur det straffrättsliga ansvaret för bokföringsskyldighet ska fastställas när flera personer samverkar runt en bokföringspliktig näringsverksamhet.

 • AMR-9432-21 Folkbokföringsbrott

  Datum: 2021-12-27

  Riksåklagaren vill att HD ska meddela prövningstillstånd i hovrätten i mål om folkbokföringsbrott. Frågan i målet gäller hur dagsbotens storlek ska bestämmas.

 • AMR-7739-21 Våldtäkt

  Datum: 2021-10-22

  Överklagande av en hovrättsdom – grov våldtäkt (rubricering och påföljd)

 • AMR-5252-21

  Datum: 2021-07-02

  Överklagande av hovrättsdom – bokföringsbrott.

 • AMR-4876-21

  Datum: 2021-06-30

  Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt mot barn m.m.

 • AMR-3106-21

  Datum: 2021-04-22

  Överklagande av en hovrättsdom – grov vapensmuggling.

 • AMR-2498-21

  Datum: 2021-03-31

  Överklagande av ett hovrättsbeslut – avvisning av åtal

 • AMR 2731-21

  Datum: 2021-03-31

  Överklagande av en hovrättsdom – utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

 • AMR-7827-20 Forumfråga

  Datum: 2020-11-18

  Riksåklagaren vill att HD klargöra en fråga om domstols behörighet. Fråga om behörig domstol vid en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

 • AMR 6402-20 Mord

  Datum: 2020-09-22

  Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till fängelse på livstid.

 • AMR-5364-20 Utvisning

  Datum: 2020-08-11

  Överklagande av riksåklagaren till Högsta domstolen om utvisning av person som bott i Sverige i 22 år.

 • AMR-4801-20 Grovt vapenbrott

  Datum: 2020-07-16

  Överklagande av en hvorättsdom om grovt vapenbrott. Riksåklagaren anser att det var fel av hovrätten att avvisa bevisning bestående i uppspelning av en film från polisens kroppskamera.

 • AMR 3235-20 Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

  Datum: 2020-05-19

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom gällande bl.a. brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Riksåklagaren yrkar att såväl vapenbrottet som brottet mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grova brott och att påföljden ska bestämmas till fängelse i 3 år och 6 månader. Då den dömde mannen innehaft ett halvautomatiskt vapen med tillhörande skarp ammunition samt stora mängder sprängmedel med tillhörande sprängkapslar i en kriminell miljö, ska brotten enligt riksåklagaren bedömas som grova. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grovt.

 • AMR 3130-20 Brott mot knivlagen

  Datum: 2020-05-14

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott, istället för brott av normalgraden.

 • AMR 2079-20 Brott mot aktiebolagslagen

  Datum: 2020-04-27

  Den principiellt intressanta frågan i målet är om aktiebolaget genom utbetalning till aktieägare/styrelseledamot objektivt sett har lämnat ett penninglån.

 • AMR 1140-20 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2020-03-02

  Riksåklagaren har överklagat en dom om utnyttjande av barn för sexuell posering. En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en flicka som var 13 år. Han hade samtidigt filmat samlaget och åtalades i den delen för utnyttjande av barn för sexuell posering. Hovrätten, som menar att våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering, dömde mannen för endast våldtäkt mot barn. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkat att mannen ska dömas även för utnyttjande av barn för sexuell posering. Frågan i målet är om våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering. Landets tings- och hovrätter dömer olika i frågan. Det har också framkommit att åklagare åtalar på olika sätt. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör rättsläget.

 • AMR 791-20 Ringa narkotikabrott

  Datum: 2020-02-19

  Frågan i målet är om straffbart innehav av narkotika av ett visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av helt annat slag (jfr NJA 2017 s. 415).

 • AMR 262-20 Utvisning

  Datum: 2020-01-17

  Riksåklagaren har överklagat en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge där hovrätten stoppat utvisningen av en man som dömts för försök till mordbrand i Ronneby sedan han lämnat in ett ”klanintyg”.

 • AMR-4642-19 Jaktbrott

  Datum: 2019-10-03

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott där en varg har skjutits ska bedömas som grovt trots att brottet begåtts av oaktsamhet.

 • AMR-4453-19 Utnyttjande av barn för sexuell posering

  Datum: 2019-09-23

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart att filma ett barn som utsätts för sexuella handlingar, trots att barnet inte aktivt medverkar vid gärningen. Brottsrubriceringen skulle vara utnyttjande av barn för sexuell posering.

 • AMR 2855-19 Brott mot lagen om totalförsvarsplikt - påföljdsfråga

  Datum: 2019-07-15

  Riksåklagaren vill att HD fastställer penningbotens storlek vid utebliven mönstring. Sedan värnplikten återinfördes har riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot vid brott mot totalförsvarsplikten upphävts. Vid en genomgång av underrättspraxis kan konstateras att domstolarna dömer ut olika belopp, allt mellan 500 kr till 2 000 kr. Då denna typ av gärningar till följd av erkännanden sällan behöver prövas av domstol är det, inte minst av processekonomiska skäl, av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen fastställer nivån på penningboten.

 • Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt

  Datum: 2019-05-28

  Hovrätten ogillade ett åtal om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt där den tilltalade genomfört samlag med en person som sov och därför inte deltog frivilligt. Enligt hovrätten var det inte visat att den tilltalade haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen sov och inte deltog frivilligt i samlaget.

 • ÅM 2018/8395 Narkotikabrott (THC-olja)

  Datum: 2019-01-23

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska slå fast om olja som innehåller THC och som producerats av lagligt odlad hampa, s.k. industrihampa (ofta benämnd CBD-olja), är att anse som narkotika.

 • ÅM 2018/8192 Brott mot strålskyddslagen

  Datum: 2018-12-19

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om straffrättslig lag kan tillämpas trots att den hänvisar till en teknisk standard på engelska och inte finns tillgänglig i svensk översättning.

 • ÅM 2018/7315 Fråga om sanktionskumulation

  Datum: 2018-11-20

  Hovrätten har dömt den tilltalade för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Åklagaren förde i målet även talan om att ett av den tilltalade helägt aktiebolag skulle åläggas att betala företagsbot. Målet i HD gäller frågan om det funnits förutsättningar för hovrätten att efterge företagsboten.

 • AM 2018/7377 Åklagarens talerätt

  Datum: 2018-11-16

  Riksåklagaren vill att HD prövar åklagarens talerätt Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD klargör huruvida åklagaren har en självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.

 • ÅM 2018/6248 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-10-11

  Riksåklagarens uppfattning är att det är av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur straffvärdebedömningen vid upprepade och likartade grova sexualbrott riktade mot samma målsägande ska gå till.

 • ÅM 2018/6139 Utvisning

  Datum: 2018-10-04

  Överklagande till HD. Riksåklagaren vill att palestinsk medborgare ska utvisas efter avtjänat straff.

 • ÅM 2018/5137 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  Datum: 2018-08-27

  Den fråga i målet som främst är av intresse ur prejudikatsynpunkt är om en kurirs smuggling av ca 775 kg narkotika (ca 6 kg kokain, 130 kg amfetamin, 5 kg MDMA och 637 kg cannabisharts/cannabis) ska anses som ett så allvarligt fall av narkotikasmuggling att sort- och mängdfaktorn bör få sådant genomslag på straffvärdet att också den högsta delen av straffskalan kan tas i anspråk.

 • ÅM 2018/1932 Grov våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-04-10

  Två bröder har dömts för att vid ett stort antal tillfällen under flera års tid ha begått allvarliga sexuella övergrepp mot flera barn. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska pröva hur straffvärdet ska bedömas.

 • ÅM 2018/1644 narkotikabrott (DMT)

  Datum: 2018-03-27

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

 • ÅM 2017/8578 Bedrägeri

  Datum: 2018-01-10

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom angående bedrägeri i 53 fall. Enligt riksåklagaren bör den tilltalade dömas för grova bedrägerier eftersom det varit fråga om ett systematiskt förfarande som pågått under en mycket lång tid.

 • ÅM 2017/6536 Smitning

  Datum: 2017-11-13

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva hur straffbestämmelsen om obehörigt avvikande från trafikolycksplats (s.k. smitning) förhåller sig till skyddet mot att inte behöva belasta sig själv (s.k. självinkriminering).

 • ÅM 2017/6895 Framställan från EBM

  Datum: 2017-11-10

  RÅ har överklagat en frikännande dom som gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

 • ÅM 2017/6895 Överträdelse av näringsförbud

  Datum: 2017-11-10

  RÅ har överklagat en frikännande dom som gäller överträdelse av förbudet för den som ålagts näringsförbud att återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

 • ÅM 2017/6425 Grov misshandel

  Datum: 2017-10-24

  Överklagande till HD om grov misshandel, rubricering och straffvärde efter 2017 års höjning av minimistraffet Målet gäller ett åtal för grov misshandel. Minimistraffet för detta brott höjdes den 1 juli 2017 från fängelse ett år till fängelse ett år sex månader. Lagändringen trädde i kraft mellan tingsrättens och hovrättens respektive prövning av målet. Hovrätten inleder sin prövning av frågorna om påföljd och rubricering med att bedöma att gärningen har ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år. Därefter konstateras att straffvärdet ligger på en nivå som understiger minimistraffet för grov misshandel enligt paragrafens nya lydelse, men som ligger i nivå med minimistraffet enligt den tidigare lydelsen. Eftersom en mildare rubricering får anses vara mera förmånlig för den tilltalade anser hovrätten (med tillämpning av 5 § BrP) att den nuvarande lydelsen av 3 kap 6 § ska tillämpas. De tilltalade döms därför för misshandel av normalgraden till ett års fängelse. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att de tilltalade ska dömas för grov misshandel. Enligt riksåklagaren ska domstolen bestämma till vilken grad av misshandel som gärningen hör innan brottets straffvärde bedöms. Det i målet aktuella misshandelsbrottet är att anse som grovt. Eftersom en tillämpning av den nya lydelsen av 3 kap. 6 § brottsbalken inte leder till ett lindrigare straff ska den straffskala som gällde när gärningen företogs tillämpas. De tilltalade ska därför dömas för grov misshandel enligt 3 kap. 6 § i dess lydelse innan lagändringen. När det gäller frågan om prövningstillstånd konstaterar riksåklagaren att frågorna om rubricering och straffvärde avseende våldsbrott är av stor praktisk betydelse för domare och åklagare. Det är därför viktigt att det inte finns några tveksamheter beträffande hur tillämpningen ska ske. Om hovrättens dom är riktig skulle det innebära att avsevärt färre brott än tidigare kommer att vara att bedöma som grova brott. Detta skulle i sin tur innebära att den av lagstiftaren avsedda straffnivåhöjningen inte skulle få genomslag i den praktiska rättstillämpningen. För att lagändringarna ska få avsedd effekt måste domstolen pröva rubriceringsfrågan innan gärningens straffvärde bedöms. Det är enligt riksåklagaren viktigt att HD med större tydlighet än tidigare slår fast att rätten, innan gärningens straffvärde bedöms, ska bestämma vilken grad av brottet som gärningen hör till.

 • ÅM 2017/4540 Narkotikabrott

  Datum: 2017-07-13

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter narkotikabrott ska bedömas som synnerligen grovt.

 • ÅM 2017/3483 Framkallande av fara

  Datum: 2017-06-01

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om det fortfarande ska anses som ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person, som har en välinställd behandling mot hiv, har samlag utan kondom.

 • ÅM 2017/0438 Mord

  Datum: 2017-01-19

  Riksåklagaren har överklagat hovrättsdomen i det så kallade Brommaärendet och vill att Högsta domstolen ska döma till fängelse på livstid.

 • ÅM 2016/9274 Kvarstad

  Datum: 2017-01-09

  Riksåklagaren har överklagat ett beslut om kvarstad till Högsta domstolen. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om ett av Migrationsverket meddelat beslut uppehålls- och arbetstillstånd som tillkommit under oriktiga/svekfulla/vilseledande omständigheter kan anses utgöra ett sådant tillstånd som krävs för inresa till Sverige enligt 20 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) och därmed utesluta ansvar för grovt organiserande av människosmuggling.

 • ÅM 2016/9193 Övergrepp i rättssak

  Datum: 2016-12-29

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart som övergrepp i rättssak att angripa någon för att den personen vid polisförhör lämnat uppgifter som inte varit av omedelbar betydelse för utredningen.

 • ÅM 2016/8636 Penninghäleri

  Datum: 2016-12-15

  Åklagaren yrkade ansvar för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning eller, i andra hand, penninghäleri. Målsäganden yrkade skadestånd oavsett rubricering. Tingsrätten dömde enligt åklagarens förstahandsyrkande. Efter att den dömde överklagat har hovrätten meddelat en frikännande dom utan att pröva åklagarens andrahandsyrkande och då heller inte målsägandens skadeståndsyrkande på denna grund. Riksåklagaren anser att hovrättens underlåtenhet att pröva åklagarens andrahandsyrkande och målsägandens därtill förda skadeståndstalan är ett grovt rättegångsfel som har påverkat målets utgång. Riksåklagaren har därför överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/8351 Bokföringsbrott

  Datum: 2016-11-28

  Frågan i målet är om bokföringsbrottet är att bedöma som ringa. Hovrätten fann utrett att den tilltalade av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Enligt riksåklagaren behövs vägledande uttalanden från Högsta domstolen då praxis inte är enhetlig. Gränsdragningen mellan det ringa brottet och brott av normalgraden har hamnat i fokus i och med införandet av åtalsprövningsregeln och är av särskilt intresse när det gäller brott avseende för sent upprättade årsredovisningar.

 • ÅM 2016/7546 Utvisning

  Datum: 2016-11-02

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en man som dömts för grov kvinnofridskränkning och misshandel av ett av sina barn ska utvisas ur Sverige.

 • ÅM 2016/6951 Kroppsbesiktning överklagande

  Datum: 2016-10-18

  Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är helt avgörande för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott. Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning ska tolkas.

 • ÅM 2016/6353 Kränkande fotografering

  Datum: 2016-09-30

  Riksåklagaren överklagar en hovrättsdom om kränkande fotografering. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör vilka utrymmen som ska omfattas av straffbestämmelsen om kränkande fotografering. Enligt riksåklagaren är det också av vikt att Högsta domstolen även i övrigt klargör det straffbara området enligt bestämmelsen.

 • ÅM 2016/6321 Ringa narkotikabrott

  Datum: 2016-09-22

  En person har i hovrätten dömts för ringa narkotikabrott i ett fall för att under samma tidsperiod olovligen ha innehaft en mindre mängd cannabis samt för att olovligen ha brukat cannabis. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för ringa narkotikabrott i två fall samt skärpa bötespåföljden. Enligt riksåklagaren bör det olovliga innehavet av cannabis bedömas som ett brott och det olovliga brukandet som ett brott. I praxis bedöms liknande fall på olika sätt – ibland döms för två brott och ibland för ett brott. Enligt riksåklagaren skulle därför en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2016/5123 Företagsbot

  Datum: 2016-07-22

  En person dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och dagsböter. Domen avsåg att den tilltalade som ställföreträdare för ett (av honom helägt) aktiebolag hade åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet. Samtidigt ogillades en mot aktiebolaget förd talan om företagsbot. RÅ har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat att aktiebolaget ska åläggas företagsbot med 100 000 kr.

 • ÅM 2016/4836 Våldtäkt

  Datum: 2016-07-07

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva när en våldtäkt kan anses mindre grov.En man höll fast en kvinna bakifrån och förde upp sina fingrar i hennes vagina när hon med blottat underliv satt på huk för att kissa. Gärningen avbröts då kvinnan skrek och slet sig loss. Mannen och kvinnan kände inte varandra sedan tidigare och hade bara umgåtts en kortare stund under kvällen. Kvinnan var kraftigt berusad. Tingsrätten och hovrättens majoritet dömde mannen för våldtäkt, mindre grovt brott, till fängelse i ett år. Domstolarna beaktade att gärningen var kortvarig och att den avbrutits när kvinnan skrek och slet sig loss. Två av hovrättens ledamöter ansåg inte att gärningen kunde bedömas som mindre grov och ville döma mannen för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år. Riksåklagaren har nu överklagat domen och yrkar att Högsta domstolen ska döma mannen för våldtäkt av normalgraden till fängelse i två år. Våldtäkt, mindre grovt brott, är förbehållet undantagssituationer. Riksåklagaren framhåller att sexualbrott som består av penetrering med fingrar bedöms olika i underrättspraxis. Av det skälet och eftersom antalet anmälningar om denna typ av sexuella övergrepp under senare tid har ökat, bland annat i samband med festivaler, anser riksåklagaren att det behövs ett klargörande uttalande av Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/3143

  Datum: 2016-05-26

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det kan vara straffbart som sexuellt ofredande att föra in en mobiltelefonkamera under en kvinnas kjol och fotografera hennes underliv, trots att kvinnan inte lade märke till handlingen medan den pågick.

 • ÅM 2016/1814 Tjänstefel

  Datum: 2016-04-06

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en polismans våldsanvändning med polishund ska bestraffas som tjänstefel. En polisman åtalades för tjänstefel för att med hjälp av sin polishund ha stoppat en person som klottrat i en gångtunnel. Personen som stoppades av hunden fick sårskador på flera ställen på kroppen till följd av hundens angrepp. Hovrätten ansåg att polismannen av oaktsamhet använt mer våld än situationen krävde. Hovrätten ogillade dock åtalet för tjänstefel eftersom gärningen vid en helhetsbedömning kunde bedömas som ringa och därmed ska vara fri från ansvar. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma polismannen för tjänstefel till dagsböter.

 • ÅM 2016/1887 Grov våldtäkt

  Datum: 2016-03-23

  En man har dömts för våldtäkt för att tillsammans med en annan man ha våldtagit en kvinna i en bil. Gärningen bestod av upprepade sexuella övergrepp. Tingsrätten ansåg att brottet skulle rubriceras som grov våldtäkt och bestämde påföljden för den grova våldtäkten och viss annan brottslighet till fängelse i fyra år och sex månader. Hovrätten gjorde en annan bedömning. Enligt hovrätten kunde våldtäkten vid en samlad bedömning inte rubriceras som grov våldtäkt. Hovrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i tre år och sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grov våldtäkt till ett längre fängelsestraff än det som hovrätten bestämt.

 • ÅM 2016/1452 Våldtäkt

  Datum: 2016-03-22

  En man har dömts för grov våldtäkt mot barn för att vid 25 tillfällen ha våldtagit en flicka. Våldtäkterna skedde under en fyraårsperiod. När övergreppen inleddes var flickan endast 10 år. Mannen dömdes också för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Tingsrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i åtta år, medan hovrätten sänkte straffet till fängelse i sex år. Riksåklagaren överklagar hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkar att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden till åtta års fängelse.

 • ÅM 2016/1245 Straffnedsättning

  Datum: 2016-03-04

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om uppsägning från arbete på grund av brott alltid ska medföra straffnedsättning. En man dömdes i hovrätten för våldtäkt. Hovrätten ansåg att straffvärdet av gärningen var fängelse i tre år. Mannen som är 62 år uppgav att han haft för avsikt att arbeta till 67 års ålder samt att han till följd av domen blivit uppsagd från sitt arbete och har små möjligheter att få något nytt arbete. Hovrätten beaktade att mannen blivit uppsagd och bestämde påföljden till fängelse i två år och tio månader.  Riksåklagaren skriver i överklagandet att den för straffmätningen relevanta åldern är 65 år.  Eftersom mannen kommer att vara närmare 65 år när han tidigast kan bli villkorligt frigiven är det men av att han blivit uppsagd från sitt arbete så begränsat att detta inte bör påverka straffmätningen. Enligt riksåklagaren bör mannen därför dömas till fängelse i tre år.

 • ÅM 2016/0828 Återreseförbudets längd

  Datum: 2016-02-19

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar återreseförbudets längd efter utvisning. Två litauiska medborgare har dömts för grova stöldbrott till fängelse i två år och sex månader respektive ett år och tre månader samt utvisats ur riket med förbud att återvända hit under tio år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/0050 Överlämnande från Sverige

  Datum: 2016-01-21

  Riksåklagaren vill att HD ska pröva om en polsk medborgare kan överlämnas till Polen för att avtjäna ett straff där. Målet gäller överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. En förutsättning för ett överlämnande är att det brott som ska avtjänas i den andra staten är straffbart även i Sverige (dubbel straffbarhet) eller att brottet finns med på en särskild lista (så kallade listbrott).

 • ÅM 2015/7973 Grov vårdslöshet i trafik m.m.

  Datum: 2015-12-08

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar hur långt fängelsestraff som ska dömas ut för grov vårdslöshet i trafik En man har dömts för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri för att kraftigt alkoholpåverkad (0,85 milligram alkohol per liter utandningsluft) ha kört på fel sida vajerräcket mot trafiken i cirka två mil så att mötande bilister tvingats väja undan för att undvika frontalkrock. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och bestämma påföljden till ett längre fängelsestraff än det som hovrätten mätt ut. Eftersom faran för trafikolycka med dödlig utgång till följd av den synnerligen vårdslösa körningen varit överhängande bör straffvärdet för den samlade brottsligheten, enligt riksåklagaren, motsvara fängelse i åtminstone ett år. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller vilket straffvärde grov vårdslöshet i trafik där faran för andra människors liv varit påtaglig bör åsättas och om detta är ett fall där inte endast den nedre delen av straffskalan bör kunna användas.

 • ÅM 2015/7841 Mord

  Datum: 2015-11-30

  Riksåklagaren har överklagat ytterligare en hovrättsdom som gäller påföljden för mord. En man har dömts för mord till fängelse i 16 år efter att ha dödat sin hustru med en kniv i det gemensamma hemmet. Mordet har begåtts efter lagändringen den 1 juli 2014. Riksåklagaren anser att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid. Den fråga som är av intresse ur prejudikatsynpunkt är vilket genomslag sådana försvårande omständigheter som är hänförliga till mord i nära relation bör få när påföljden för mord ska bestämmas.

 • ÅM 2015/7303 Fråga om förverkande

  Datum: 2015-11-03

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom i fråga förverkande En person har dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i 3 år och 6 månader. Åklagaren yrkade att vederlaget av narkotikaförsäljningen skulle förklaras förverkat. Hovrätten har dock förklarat endast den uppskattade vinsten av narkotikaförsäljningen förverkat. Enligt riksåklagarens uppfattning bör dock en bruttometod tillämpas när man bestämmer vilket belopp som ska förklaras förverkat med anledning av försäljning av narkotika. Detta innebär att hela vederlaget från en narkotikaförsäljning bör förklaras förverkat och att de ev. kostnader den dömde haft möjligen kan tas hänsyn till vid en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet. --- Dom från HD 2016-03-31: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2016/2016-03-31%20B%205373-15%20Dom.pdf

 • ÅM 2015/6952 Skattebrott

  Datum: 2015-10-21

  Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att den tilltalade i egenskap av företrädare för ett aktiebolag i bolagets skattedeklarationer uppsåtligen vid nio tillfällen under år 2011 lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket och att det till följd härav förelegat fara för att skatt (avgift) skulle undandras det allmänna med sammanlagt 95 469 kr. Enligt domstolarna utgjorde vardera oriktig skattedeklaration ett brott. Eftersom den undandragna skatten (avgiften) vid varje gärningstillfälle inte ens var i närheten av det för år 2011 gällande prisbasbeloppet om 42 800 kr fann domstolarna – trots att det var utrett att gärningarna begåtts systematiskt och med ett skatteundandragande syfte – att gärningarna skulle bedömas som skatteförseelse. Då åklagaren uppgett att åtal för skatteförseelse inte var påkallat av särskilda skäl skulle åtalet ogillas. Hovrätten antecknade i sin dom att gärningarna dessutom var preskriberade. Enligt riksåklagaren och Ekobrottsmyndigheten är det av intresse ur prejudikatsynpunkt att Högsta domstolen klargör hur gränsdragningen mellan skattebrott (2 § skattebrottslagen [1971:69]) och skatteförseelse (3 § samma lag) ska göras vid upprepad brottslighet, där gärningarna sedda var och en för sig hade varit att bedöma som skatteförseelse.

 • ÅM 2015/6303 Grov våldtäkt

  Datum: 2015-10-05

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en våldtäkt mot en 15-årig flicka ska bedömas som grov våldtäkt. En man åtalades för grov våldtäkt för att med våld och hot om våld ha utsatt en 15-årig flicka för först ett analt och därefter ett oralt samlag. Under våldtäkten utsattes flickan för flera sadistiska och förnedrande handlingar. Tingsrätten bedömde våldtäkten som grov våldtäkt, medan hovrätten ansåg att våldtäkten skulle bedömas som våldtäkt av normalgraden. Hovrätten bestämde påföljden för våldtäkten, och viss annan brottslighet, till fängelse i två år och sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grov våldtäkt till ett väsentligt längre fängelsestraff än det som hovrätten utmätte. Minimistraffet för grov våldtäkt är fängelse i fyra år. Riksåklagarens uppfattning är att den tilltalade, med hänsyn till tillvägagångssättet och målsägandens låga ålder, får anses ha visat särskild hänsynslöshet och råhet. Av särskild betydelse är att det förhållandevis utdragna, smärtsamma och förnedrande övergreppet utfördes mot ett barn som befann sig i ett mycket utsatt läge, ensam med en betydligt äldre man på ett hotellrum långt ifrån den stad där hon var bosatt. Enligt riksåklagaren råder det osäkerhet i rättstillämpningen när det gäller under vilka omständigheter en våldtäkt mot ett barn i åldersgruppen 15-17 år ska bedömas som grov våldtäkt på grund av att gärningsmannen visat särskilt hänsynslöshet och råhet. Riksåklagaren framhåller att våldssex numera är relativt vanligt förekommande i domar och att målsägandena i de fallen ofta är unga och identitetssökande personer, inte sällan med psykiska problem. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2015/5855 Grovt barnpornografibrott

  Datum: 2015-09-09

  Riksåklagaren vill att HD ska pröva påföljden för grovt barnpornografibrott En man har dömts för grovt barnpornografibrott bestående i innehav och spridning av ca en halv miljon bilder och 1600 filmer, varav ca 20 000 bilder och 408 filmer innehåller grovt material, bland annat bilder av verkliga övergrepp på mycket små barn. Hovrätten bestämde straffet till fängelse i tre år. Riksåklagaren vill nu att Högsta domstolen ska skärpa straffet.

 • ÅM 2015/3836 Köp av sexuell handling av barn m.m.

  Datum: 2015-06-16

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar påföljden för köp av sexuell handling av barn Ärendet rör en man som dömts för ett flertal olika sexualbrott till fängelse. Den del som riksåklagaren vill få prövad avser fem fall av köp av sexuell handling av barn. De riktar sig mot en 16 årig flicka med självskadebeteende som låtit sig utsättas för våldsamma och kränkande sexuella handlingar mot betalning. Straffskalan för köp av sexuell handling av barn är böter eller fängelse i två år. När det som i detta fall är fråga om flerfaldig brottslighet är straffskalan böter eller fängelse i högst tre år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för de fem brotten sammanlagt är fängelse i sex månader. Mot bakgrund av de mycket försvårande omständigheterna kring gärningarna anser dock riksåklagaren att straffvärdet ska uppgå till fängelse i minst två år. Självskadebeteende bland barn och unga är ett växande samhällsproblem. Detta tar sig inte sällan uttryck i att barn ”frivilligt” ställer upp på allehanda och ofta djupt kränkande sexuella handlingar mot någon form av betalning. Mot denna bakgrund är det enligt riksåklagaren av stor vikt att Högsta domstolen klargör hur straffet ska bestämmas när det gäller köp av sexuell handling av barn i sådana fall.

 • ÅM 2015/2592 Avtjänande av reststraff

  Datum: 2015-04-30

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar en fråga om avtjänande av reststraff, det vill säga när en person begått nya brott under tiden då han frigetts villkorligt från ett längre fängelsestraff. En man har dömdes för grovt narkotikabrott till fängelse i sex år. År 2005 dömdes även mannen för grovt narkotikabrott, till fängelse i tio år. Den dömde har avtjänat knappt sju år av det fängelsestraffet, och när han frigavs villkorligt återstod drygt tre år och fem månader av det tidigare fängelsestraffet. Den tilltalade begick dock nya narkotikabrott under prövotiden. Sedan den tidigare domen meddelades har påföljdspraxis för narkotikabrott förändrats. I flera fall innebär den förändrade praxisen att kortare fängelsestraff döms ut i jämförelse med vad som var fallet tidigare. Enligt hovrätten var det i detta mål oskäligt att den tilltalade skulle avtjäna reststraffet eftersom den tilltalade, om han i dag dömts för de brott han begått tidigare, skulle ha fått ett flera år kortare fängelsestraff än vad som blev fallet år 2005. Under sådana omständigheter skulle prövotiden redan ha gått ut när den tilltalade begick de nya brotten. Huvudregeln är att reststraffet ska avtjänas om en person återfaller i brott under prövotiden. Prövotiden motsvarar den tid som återstår av fängelsestraffet. Om det finns särskilda skäl kan domstolen besluta att reststraffet inte ska avtjänas, eller att endast en del ska avtjänas. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och besluta att den tilltalade ska avtjäna två år av reststraffet. Avtjänande av ett reststraff är en reaktion på att någon brutit mot de villkor som gäller vid villkorlig frigivning från ett fängelsestraff, genom att begå nya brott. Enligt riksåklagaren bör det inte under några omständigheter anses oskäligt att den tilltalade får avtjäna ett reststraff enbart av den anledningen att den tidigare domen är meddelad före en i mildrande riktning förändrad påföljdspraxis. Eftersom brotten begicks i slutet av prövotiden räcker det dock, enligt riksåklagaren, att två år av reststraffet avtjänas. Enligt riksåklagaren är det för en rättvis och enhetlig rättstillämpning angeläget att Högsta domstolen klargör om det ska anses oskäligt att en tilltalad som återfallit i brott ska avtjäna ett reststraff enbart av det skälet att det efter domen har skett en praxisförändring i mildrande riktning. En prövning av överklagandet skulle, enligt riksåklagaren, vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2015/2727 Missbruk av urkund

  Datum: 2015-04-28

  Riksåklagaren överklagar en dom om missbruk av urkund till Högsta domstolen. Domen handlar om att en person överlämnat sin legitimationshandling till en annan person i syfte att den ene skulle genomföra den praktiska delen av förarprov för körkort i den andres ställe. I sammanhanget anser riksåklagaren bör brottet bedömas som grovt. Enligt riksåklagaren bör brottet bedömas som grovt med hänsyn främst till den försvårande omständigheten att identitetshandlingen överlämnats i syfte att den ena av de tilltalade skulle få körkort utan att ha genomgått den från trafiksäkerhetssynpunkt mycket viktiga prövningen vid uppkörningen. Riksåklagaren har nu överklagat domen till Högsta domstolen (HD) och yrkar att de båda tilltalade ska dömas för missbruk av urkund, grovt brott. Hovrätten dömde två personer för missbruk av urkund av normalgraden. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av HD vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. HD har tidigare i ett fall uttalat sig om gränsdragningen mellan missbruk av urkund av normalgraden och det grova brottet. Det målet gällde missbruk av en passhandling vid resa mellan länder. HD:s uttalanden i det målet ger enligt riksåklagarens mening inte tillräcklig vägledning för bedömningen av rubriceringsfrågan situationer som i det nu överklagade målet. Riksåklagaren anser därför att det finns behov av att HD preciserar rättsläget ytterligare. Dom från HD 2016-03-11: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2016/2016-03-11%20B%202268-15%20dom.pdf

 • ÅM 2015/2433 Vållande till kroppsskada

  Datum: 2015-04-24

  Ett kosmetiskt ingrepp på en ung man utfördes på en mottagning utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Läkaren som genomförde ingreppet använde en metod som inte är vedertagen och som visade sig vara riskfylld. Mannen blev på grund av ingreppet kliniskt impotent. Läkaren åtalades för vållande till kroppsskada, grovt brott. Enligt tings- och hovrätten var det inte visat att läkaren hade gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Läkaren kunde dock klandras för att han inte hade tagit reda på hur han skulle utföra ingreppet på ett säkert sätt. Han hade därför varit omedvetet oaktsam. Tings- och hovrätten kom fram till att läkaren gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada av normalgraden. På grund av preskription kunde han dock inte dömas för detta brott. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom. Enligt riksåklagaren bör läkaren dömas för vållande till kroppsskada, grovt brott, vilket inte är preskriberat. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig om under vilka förutsättningar man kan döma för grovt brott vid omedveten oaktsamhet. Det är också av intresse att få belyst vilken grad av risktagande som är acceptabel vid kosmetiska ingrepp utanför den etablerade hälso- och sjukvården.

 • ÅM 2015/2426 Bokföringsbrott

  Datum: 2015-04-16

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar ett mål om bokföringsbrott där åtalet gäller åsidosättande av en utländsk juridisk persons bokföringsskyldighet. Enligt åtalet har den tilltalade varit företrädare för en brittisk juridisk person som drivit bokföringsskyldig verksamhet från ett fast driftställe i Göteborg. Den tilltalade påstås ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott genom att ha åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att dels ha bokfört vissa rörelsefrämmande kostnader, dels ha underlåtit att bokföra utgående mervärdesskatt. Hovrätten har ogillat åtalet då man inte ansett det klarlagt att bolaget varit etablerat i Sverige på ett sådant sätt att bokföringsskyldighet förelegat. Målet gäller straffansvar för bokföringsbrott avseende påstått åsidosättande av bokföringsskyldighet som åvilat en utländsk juridisk person. I mål av detta slag aktualiseras bl.a. frågor om (1) det utländska bolaget varit etablerat i Sverige eller om det endast varit fråga om ett tillfälligt tillhandahållande av tjänst i EU-rättslig mening, om (2) bokföringsskyldighet förelegat och om (3) hänvisningen i bestämmelsen om bokföringsbrott (11 kap. 5 § brottsbalken) till åsidosättande av bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen innebär att det strider mot den straffrättsliga legalitetsprincipen att tillämpa bestämmelsen på åsidosättande av en utländsk juridisk persons bokföringsskyldighet. Praxis är inte enhetlig när det gäller synen på dessa frågor. Enligt RÅ skulle en prövning av Högsta domstolen vara av vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2014/8263 Sexuellt övergrepp mot barn

  Datum: 2014-11-24

  En person har av hovrätten dömts för att bl.a. ha förmått en 12-årig flicka att via webbkamera utföra vissa sexuella handlingar på sig själv. Hovrätten har rubricerat dessa som utnyttjande av barn för sexuell posering. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för bl.a. grovt sexuellt övergrepp mot barn till ett längre fängelsestraff. Den fråga i målet som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om straffbestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6 § brottsbalken – som stadgar straffansvar för den som genomför en sexuell handling med ett barn under 15 år – omfattar en gärning som innebär att någon förmår en person under 15 år att utföra sexuella handlingar på sig själv. Enligt riksåklagaren dömer domstolarna på olika sätt när det gäller sådana här gärningar. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2014/8194 Bidragsbrott

  Datum: 2014-11-13

  Ett antal personer hade enligt åklagaren gjort sig skyldiga till grova bidragsbrott då de lämnat oriktiga uppgifter till försäkringskassan om vem som utfört personlig assistans vid vissa tidpunkter. Hovrätten ogillade åtalet då åklagaren inte hade kunnat motbevisa de tilltalades påståenden om att någon annan hade utfört den assistans som den funktionshindrade varit berättigad till i samma omfattning som redovisats. Enligt hovrätten hade de oriktiga uppgifterna därför inte orsakat fara för att ersättning skulle betalas ut felaktigt. Riksåklagaren har nu överklagat domen och vill att Högsta domstolen uttalar sig i följande fråga: ”Om till Försäkringskassan lämnade uppgifter om vem som utfört personlig assistans vid vissa tidpunkter är oriktiga och de oriktiga uppgifterna inte har kunnat upptäckas vid en rutinmässig kontroll, kan detta i sig innebära att det föreligger en konkret fara för att assistansersättning felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp? Eller måste också ett påstående om att assistans i någon form har lämnats av annan under motsvarande antal timmar motbevisas? (2 § bidragsbrottslagen [2007:612]).”

 • ÅM 2014/7801 Bedrägeri

  Datum: 2014-11-05

  Den fråga som enligt riksåklagaren är intressant ur prejudikatsynpunkt är vad som ska ligga till grund för bedömningen av om rekvisiten skada/vinning är uppfyllda vid påstående om bedrägeri bestående i falsk budgivning i samband med försäljning av bostadsrätt. En kvinna dömdes av tingsrätten för bedrägeri bestående i att hon genom att lägga falska bud på sina föräldrars bostadsrätt förmått köparna att betala ca 60 000 kr för mycket för bostadsrätten. Tingsrätten ansåg att man i en situation som den förevarande skulle bortse från marknadsvärdet av bostadsrätten. Det som enligt tingsrätten var avgörande var att kvinnan genom sitt agerande förmått köparna att betala mer än vad de annars skulle ha betalat. Tingsrätten hänvisade till NJA 1982 s. 863. Hovrätten ogillade åtalet. Enligt hovrätten var NJA 1982 s. 863 inte tillämpligt i förevarande fall. Istället skulle bostadsrättens marknadsvärde ligga till grund för bedömningen av om vilseledandet lett till vinning resp. skada. Då åklagaren inte visat att det pris som kom att betalas legat över marknadsvärdet ogillades åtalet. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom. Enligt riksåklagaren finns det anledning att även i ett fall som det förevarande bortse ifrån om bostadsrätten varit värd det betalade priset (jfr NJA 1982 s. 863). Avgörande bör istället vara om priset genom gärningsmannen agerande blivit högre än vad det annars hade blivit. Ett annat sätt att komma till samma slut är att bestämma marknadsvärdet till det pris som skulle ha betalats med bortseende från de falska buden. --- Dom från HD 2016-02-24: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2016/2016-02-24%20B%205336-14%20Dom.pdf

 • ÅM 2014/7500 Företagsbot

  Datum: 2014-10-28

  En elev skadades under en slöjdlektion i kommunal skola. Skolans rektor och en lärare har dömts för arbetsmiljöbrott. Samtidigt har åklagarens talan om företagsbot ogillats. Riksåklagaren har yrkat till Högsta domstolen att kommunen ska åläggas företagsbot. Enligt 36 kap. 7 § BrB är en förutsättning för åläggande av företagsbot att det brott det är fråga om har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Frågan i HD gäller om den skolverksamhet kommunen bedriver är att anse som näringsverksamhet.

 • ÅM 2014/6684 Grovt rån

  Datum: 2014-09-30

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om ett rån där gärningsmannen knivhuggit offret ska bedömas som grovt rån. En person åtalades för grovt rån för att tillsammans med annan gärningsman, genom att hugga målsäganden med kniv i ryggen, magen och bröstet samt ena armen och hota om ytterligare knivvåld, ha stulit målsägandens klocka och armband. Av huggen orsakades sårskador och blödning. Den tilltalade dömdes av hovrätten för rån av normalgraden och påföljden för rånet och viss annan brottslighet bestämdes till fängelse i tre år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för rånet motsvarade fängelse i två och ett halvt år. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och vill att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grovt rån samt döma ut ett väsentligt längre fängelsestraff. Minimistraffet för grovt rån är fängelse i fyra år. - Det är viktigt att Högsta domstolen preciserar och vidareutvecklar sin praxis när det gäller under vilka omständigheter ett rån som begås genom knivvåld ska bedömas som grovt rån, då rångärningar av det slag som är aktuellt i det här målet inte är ovanliga, säger riksåklagarens byråchef Hedvig Trost. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2014/5018 Brott mot jordabalken

  Datum: 2014-07-14

  Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om brott mot jordabalken (olaglig lägenhetsförmedling) och bokföringsbrott. De frågor som enligt riksåklagaren är av intresse ur prejudikatsynpunkt är om affärshändelser som har med olaglig lägenhetsförmedling att göra även omfattas av bokföringsplikt samt hur straffvärdet ska bestämmas för brottet.

 • ÅM 2014/1525 Påföljdsfråga

  Datum: 2014-02-26

  En kvinna har dömts för förskingring och ålagts att i form av skadestånd betala tillbaka det förskingrade beloppet till målsäganden. Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och 80 dagsböter. Hovrätten sänkte antalet dagsböter till 60 med motiveringen att kvinnan ålagts ett för henne betungande skadestånd. Riksåklagaren yrkar i Högsta domstolen att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom och 80 dagsböter. Enligt riksåklagaren bör inte det förhållandet att kvinnan ålagts att betala tillbaka det belopp hon förskingrat påverka påföljden. Enligt riksåklagarens uppfattning behövs ett vägledande uttalande från Högsta domstolen om och i så fall i vilken utsträckning skadestånd på grund av brott ska påverka påföljden.

 • ÅM 2013/10106 Smugglingsbrott

  Datum: 2014-01-08

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar när ett smugglingsbrott som sker via postförsändelse fullbordas. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för narkotikasmuggling samt skärpa påföljden. Enligt riksåklagaren råder oenighet i underrätterna om en gärning av detta slag ska bedömas som ett försöksbrott eller som ett fullbordat brott. För en enhetlig rättstillämpning vore det därför av värde att Högsta domstolen ger vägledande uttalanden om när ett smugglingsbrott som sker via postförsändelse fullbordas.

 • ÅM 2013/9438 Tjänstefel

  Datum: 2013-12-17

  Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om en förskolas anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kan anses ske vid myndighetsutövning, vilket är en förutsättning för tjänstefelsansvar.

 • ÅM 2013/9003 Framkallande av fara för annan

  Datum: 2013-11-25

  Överklagande till HD i mål angående framkallande av fara för annan En hivsmittad man – som stod under behandling för sin hivsmitta –åtalades för framkallande av fara för annan för att ha haft oskyddade samlag med fyra målsägande vid flera tillfällen. Han använde inte kondom vid samlagen och han talade inte om för kvinnorna att han var hivsmittad. Ingen av målsägandena smittades av hiv. Den tilltalade dömdes av tingsrätten för framkallande av fara för annan till fängelse i ett år. Hovrätten ogillade åtalet eftersom risken att kvinnorna skulle smittas av hiv varit försvinnande liten. Någon konkret fara för smittöverföring ansågs därför inte ha funnits. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma mannen för framkallande av fara för annan. Högsta domstolen har i ett avgörande från 2004 slagit fast att det utgör ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person har samlag utan kondom, också om den hivsmittade står under behandling. Sedan 2004 har kunskapen om hiv och det vetenskapliga stödet när det gäller att bedöma risken att smittas av hiv vid behandling med bromsmediciner ökat. Det finns därför, enligt riksåklagaren, skäl för Högsta domstolen att klarlägga om rättsläget har förändrats när det gäller om oskyddade samlag vid hivsmitta innebär ett oacceptabelt risktagande som kan medföra straffansvar för framkallande av fara för annan.

 • ÅM 2014/8264 Sexuellt ofredande

  Datum: 2013-11-21

  En man åtalades för sexuellt ofredande bestående i att han upprepade gånger försökt förmå målsäganden att ha sexuellt umgänge med honom mot ersättning. Tingsrätten ogillade åtalet. Åklagaren yrkade i hovrätten att mannen skulle dömas enligt åtalet. Hovrätten – som avgjorde målet utan huvudförhandling – uttalar i sina domskäl att mannens agerande utgör försök till köp av sexuell handling av barn, men att åklagaren inte angett detta i sin brottsrubricering varför hovrätten var förhindrad att döma honom för detta brott. Eftersom brottet sexuellt ofredande är subsidiärt till brottet försök till köp av sexuell handling av barn kunde mannen heller inte dömas för sexuellt ofredande. Den frikännande tingsrättsdomen stod därför fast. Riksåklagaren anser att hovrättens agerande utgör grovt rättegångsfel och att prövningstillstånd bör meddelas på grund av domvilla. Hovrättens dom bör sedan undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för ny prövning. För att döma för brottet försök till köp av sexuell handling av barn måste det av gärningsbeskrivningen framgå att målsäganden är under 18 år samt att fara för brottets fullbordan förelegat eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Eftersom åklagarens gärningspåstående inte innehöll dessa moment har hovrätten i domskälen dömt den tilltalade för ett brott han inte åtalats för och på grund av detta inte dömt honom för det brott han åtalats för. Riksåklagaren tillägger att hovrättens agerande även torde strida mot artikel 6:2 i Europakonventionen, varför det från ett principiellt perspektiv vore värdefullt att Högsta domstolen även uttalar sig i frågan om vilket utrymme en domstol har att i domskälen behandla omständigheter som inte ingår i åtalet.

 • ÅM 2013/7861 Varumärkesintrång

  Datum: 2013-11-05

  En person har i hovrätten dömts till villkorlig dom och dagsböter för brott mot varumärkeslagen för att ha använt annans varukännetecken. Detta genom att ha lager- och salufört cirka 6 600 piratkopierade rull- och kullager. Riksåklagaren har i dag i ett överklagande till Högsta domstolen yrkat att påföljden ska bestämmas till fängelse.

 • ÅM 2013/4051 Grovt bidragsbrott

  Datum: 2013-06-19

  En man ansökte om a-kassa och påstod i sin ansökan att han inte fått något avgångsvederlag från sin tidigare arbetsgivare. Efter att handläggaren efterfrågat avtalet mellan honom och den tidigare arbetsgivaren, gav mannen in ett förvanskat respektive ett förfalskat avtal. Handläggaren kontrollerade dock avtalet med den tidigare arbetsgivaren och upptäckte då att detta inte stämde överens med de verkliga förhållandena. Hovrätten, som ogillade åtalet för grovt bidragsbrott, fann att det inte var styrkt att handläggaren gått längre i sin kontroll än vad som följde av a-kassans interna rutiner. Enligt hovrätten var det därför inte visat att det förelegat en konkret fara för att de oriktiga uppgifterna skulle ha lett till att mannen fick a-kassa felaktigt utbetald till sig. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom. Som skäl för prövningstillstånd anförs bl.a. följande. Handläggningen av förmåner inom välfärdssystemen bygger huvudsakligen på ansökningsförfaranden där beslut om utbetalning grundas på uppgifter från enskilda. Detta torde innebära att myndigheter och andra beslutsfattare som huvudregel måste kunna utgå ifrån att de uppgifter som lämnas är korrekta och sanningsenliga. I förarbetena uttalas att kontrollsystemets uppbyggnad och funktionssätt ska ha betydelse för bedömningen om konkret fara förelegat. En beslutsfattare ska dock knappast behöva utgå ifrån att handlingar som en enskild ger in kan vara förfalskade och därför rutinmässigt måste kontrolleras. När det som i detta fall är fråga om ett kvalificerat vilseledande torde det inte ha varit lagstiftarens avsikt att på sätt som nu skett inskränka det straffbara området i förhållande till gärningar som tidigare hade bedömts som försök till bedrägeri. Det är således av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet.

 • ÅM 2013/3179 Upphovsrättsbrott (fildelning)

  Datum: 2013-05-08

  En person har i hovrätten dömts till 160 dagböter för brott mot upphovsrättslagen bestående i att han under knappt tio månaders tid vid 51 olika tillfällen olovligen framställt exemplar av 60 filmverk, att han momentant eller en kortare tid efter nedladdningen olovligen överfört 57 av filmverken till allmänheten samt att han därutöver olovligen överfört tre filmverk till allmänheten under en tid av minst en vecka och högst en månad från nedladdningstillfället. Riksåklagaren yrkar strängare påföljd i överklagandet till Högsta domstolen.

 • ÅM 2013/1483 Våldtäkt

  Datum: 2013-03-06

  En man dömdes av hovrätten för olaga tvång för att – i syfte att kontrollera om hans flickvän varit otrogen – genom våld och hot om våld fört in sina fingrar i hennes underliv. Eftersom mannen inte haft något sexuellt syfte med sitt agerande kunde han enligt hovrätten inte dömas för något sexualbrott. Riksåklagaren överklagar domen och begär att HD ska döma till i första hand våldtäkt och i andra hand sexuellt tvång. Frågan i målet är om mannens agerande kan anses utgöra en ”sexuell handling”. Skälet till att riksåklagaren vill att HD ska pröva domen är att det inte finns någon entydig definition av begreppet ”sexuell handling”.

 • ÅM 2013/1007 Narkotikabrott

  Datum: 2013-02-22

  Riksåklagaren har överklagat en friande hovrättsdom avseende narkotikabrott till Högsta domstolen. Frågan är om innehav av nermald rotbark från växten Mimosa hostilis som innehåller det som narkotika klassificerade ämnet DMT är att bedöma som narkotikabrott enligt svensk lag. Hovrätten fann att så inte var fallet. Enligt riksåklagarens uppfattning är den nermalda rotbarken inte längre att betrakta som en växt eller en del av en växt. Genom den bearbetning som har vidtagits med växten – blad har avlägsnats och barken har avskilts och malts ner – har man fått ett pulver som innehåller narkotika, vilket borde vara att betrakta som ett narkotiskt pulver. Eftersom det råder osäkerhet i rättstillämpningen om hur aktuellt preparat ska bedömas vore ett auktoritativt uttalande av Högsta domstolen i denna fråga av stort värde.

 • ÅM 2012/8071 Mord

  Datum: 2012-12-17

  Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de två gemensamma minderåriga barnen. Frågan i målet gäller om mordet kan anses tillhöra de allvarligaste fallen av mord och att mannen därmed borde dömas till livstids fängelse.

 • ÅM 2012/7093 Vållande till annans död

  Datum: 2012-11-05

  Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom gällande vållande till annans död. Under en gymnastiklektion träffades en 8-årig pojke i huvudet av ett fallande handbollsmål och avled. Frågan i målet är om den ansvarige läraren brustit i sitt tillsynsansvar på ett sådant sätt att han är straffrättsligt ansvarig. Den tilltalade dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Riksåklagaren menar att praxis när det gäller oaktsamhet är sparsam och att det därför är viktigt att få fram praktisk vägledning i frågan.

 • ÅM 2012/6701 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2012-10-22

  En 20-årig man åtalades för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag med en 14-årig flicka. Mannen visste inte att flickan var under 15 år men han visste att hon gick i högstadiet. Frågan i målet är om mannen enligt 6 kap. 13 § brottsbalken hade skälig anledning att anta att flickan var under 15 år, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för våldtäkt mot barn. Hovrätten ogillade åtalet. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn till fängelse. Enligt riksåklagaren finns en betydande osäkerhet om hur bestämmelsen i 6 kap. 13 § brottsbalken ska tillämpas samt vore en prövning av överklagandet av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • ÅM 2012/6667 Mord m.m.

  Datum: 2012-10-19

  Tingsrätten dömde männen mot deras nekande för mord till fängelse på livstid. Domen överklagades. Hovrätten frikände de tilltalade för mordet på mannen, då det inte kunnat uteslutas att en av de dem mördat mannen utan den andres medverkan. När det gällde kvinnan dömdes männen dock för att gemensamt och i samråd eller samförstånd ha mördat henne. Påföljden bestämdes till fängelse i femton år. RÅ:s uppfattning är att straffvärdet för det mord de tilltalade har dömts för är högre än vad hovrätten kommit fram till. Han anser att de bör dömas till fängelse på livstid eller i vart fall i arton år. Överklagandet avser endast påföljden för det mord de tilltalade dömts för i hovrätten.

 • ÅM 2012/6707 Allmänfarlig vårdslöshet

  Datum: 2012-10-10

  Riksåklagaren har överklagat en dom som gäller ansvar för allmänfarlig vårdslöshet. En person åtalades för att i sin bostad ha vållat en brand som innebar att lägenheten totalförstördes. Den åtalade hade tänt sju stearinljus i sitt kök. Han lämnade därefter ljusen utan uppsikt för att gå ut på balkongen och röka. När han efter tio minuter skulle gå in i lägenheten igen brann det i köket. Frågan i målet gäller om den åtalades agerande varit så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet. Tingsrätten fann att den åtalade genom att lämna de levande ljusen utan uppsikt förfarit oaktsamt. Han dömdes för allmänfarlig vårdslöshet till dagsböter. Den åtalade överklagade tingsrättens dom till hovrätten och yrkade att åtalet skulle ogillas. Enligt hovrätten innebar enbart den omständigheten att den åtalade gått ut på balkongen för att röka inte att denne varit så oaktsam att han ska fällas till ansvar för brott. Åtalet ogillades därför. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att Högsta domstolen ska döma den åtalade för allmänfarlig vårdslöshet till dagsböter. Eftersom gränsen för var straffbar oaktsamhet går i fall där tända levande ljus lämnats utan uppsikt inte är klarlagd i praxis vore det, enligt riksåklagaren, av stort värde med klargörande uttalanden av Högsta domstolen i denna fråga.

 • ÅM 2012/6840 Människohandel

  Datum: 2012-10-10

  RÅ yrkar att Högsta domstolen dömer de tilltalade för människohandel och bestämmer påföljden till fängelse i minst två år. På grund av stor arbetsbörda ber RÅ att få återkomma med grunderna för överklagandet och skälen för prövningstillstånd m.m. senast den 26 oktober 2012.

 • ÅM 2012/6263 Grovt ocker

  Datum: 2012-09-25

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar ett ärende gällande ocker. Ärendet rör en kvinna som av tingsrätten dömdes för ocker, grovt brott, då hon förmått sin syster, som lider av allvarlig psykisk sjukdom, att till henne överlåta alla sina tillgångar. Domen överklagades till Hovrätten som dock inte fann det styrkt att målsäganden vid överlåtelserna varit så oförståndig att ockerbestämmelsen var tillämplig. Detta ärende rör därmed inte ocker i samband kortfristiga lån som till exempel SMS-lån. - Då vi sett att det finns flera händelser av liknande slag anser jag att det är viktigt att Högsta domstolen prövar detta som vägledning för hur rättstillämpningen ska se ut när det handlar om ett åtagande att sköta ekonomin för den som på grund av sjukdom eller ålder själv inte har tillräcklig förmåga eller insikt till detta. Det är i detta ärende också viktigt att få vägledning i hur åtagandet bör inverka på kravet att den tilltalade ska ha förmått eller påverkat målsäganden till rättshandlingen när denna är en gåva, säger Riksåklagare Anders Perklev.

 • ÅM 2012/4130 Hastighetsöverträdelse

  Datum: 2012-06-13

  Hovrätten för Västra Sverige har beviljat resning och undanröjt ett föreläggande av ordningsbot som polisen utfärdat för en motorcyklist som kört 21 km/tim för fort på en 120-motorväg. Bashastigheten på motorväg är enligt 9 kap. 1 § 1 st 6 p trafikförordningen 110 km/tim, men enligt 9 kap. 1 § 3 st trafikförordningen får Trafikverket föreskriva att högsta tillåtna hastighet ska vara 120 km/tim. Enligt hovrätten finns överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av den sistnämnda bestämmelsen inte med bland de fall där föreläggande av ordningsbot får utfärdas enligt riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Föreläggandet av ordningsbot strider därför enligt hovrätten mot lag. Riksåklagaren har yrkat att Högsta domstolen ska undanröja den av hovrätten beviljade resningen och låta föreläggandet av ordningsbot stå fast. Under åren 2008 – 2011 har polisen utfärdat fler än 15 000 förelägganden av ordningsbot för hastighetsöverträdelser på 120-motorvägar. Om hovrättens beslut är riktigt så skulle det bli nödvändigt att ta ställning till vilka konsekvenser detta har för alla de fall där ordningsbot redan har utfärdats. Riksåklagaren anser att det därför finns ett behov av vägledande uttalanden av Högsta domstolen.

 • ÅM 2012/1639 Grovt narkotikabrott (kokain)

  Datum: 2012-03-08

  En person åtalades för grovt narkotikabrott för att ha förvärvat drygt 87 gram kokain för att sälja det vidare. Såväl tingsrätt som hovrätt dömde den tilltalade för narkotikabrott av normalgraden till fängelse i ett år och nio månader. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för grovt narkotikabrott till ett längre fängelsestraff.

 • ÅM 2012/0051 Grovt vapenbrott

  Datum: 2012-01-19

  Riksåklagaren överklagar en dom från Hovrätten för Nedre Norrland mot en person i Sandviken med kopplingar till MC-miljö. Under 2011 åtalades mannen för grovt vapenbrott. Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde mannen till 10 månaders fängelse. Domen överklagades och hovrätten bedömde brottet vara av normalgraden och sänkte straffet till 5 månaders fängelse. Riksåklagaren yrkar nu att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och döma den tilltalade för grovt vapenbrott och skärpa fängelsestraffet.

 • ÅM 2012/0164 Narkotikasmuggling kat

  Datum: 2012-01-16

  En person har åtalats och dömts för att till landet ha smugglat in drygt 30 kg kat. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra månader. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att Högsta domstolen ska bestämma fängelsestraffets längd till fem månader. Straffvärdet ska bestämmas med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter, inte endast art och mängd narkotika. I detta mål är det dock främst art och mängd narkotika som är kända, varför skäl att frångå gällande praxis baserad på art och mängd inte finns i detta fall. Enligt gällande praxis motsvarar straffvärdet fängelse i fem månader.

 • ÅM 2011/7728 Snatteri

  Datum: 2011-12-06

  Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska skärpa bötesstraffet. Enligt RÅ:s riktlinjer från 2004 saknas det normalt skäl till ungdomsrabatt vid brott som ska föranleda dagsböter för gärningsmän som är 18 - 20 år gamla. I doktrinen har det emellertid tagits fram en modell enligt vilken en reduktion av bötesstraffen ska ske även för denna åldersgrupp. Praxis är för närvarande inte enhetlig varför det enligt RÅ finns skäl för Högsta domstolen att pröva överklagandet.

 • ÅM 2011/7318 Tjänstefel

  Datum: 2011-11-24

  RÅ överklagar friande dom i mål om tjänstefel. En polisman åtalades för tjänstefel då han under en biljakt vid två tillfällen underlåtit att rapportera och få tillstånd till att preja en motorcyklist som vägrat stanna på polismannens befallning. Han hade också i mycket hög fart fortsatt förföljandet av motorcykeln trots att han fått uttrycklig order att avbryta detta. Biljakten slutade med att motorcyklisten körde av vägen och skadades allvarligt. Enligt hovrätten hade polismannen varit skyldig att rapportera endast en av de två prejningarna och att rapporteringsskyldigheten i det fallet varit en ren formalitet, varför överträdelsen skulle bedömas som ringa och således vara straffri. När det gällde det fortsatta förföljandet godtog hovrätten polismannens invändning att han trodde att förföljandet övergått i ett s.k. efterföljande, vilket var tillåtet. Riksåklagaren yrkar att HD ska döma polismannen för tjänstefel. Som skäl för prövningstillstånd åberopas bl.a. att hovrättens dom på ett olyckligt sätt sänder ut felaktiga signaler om att det i princip kan vara straffritt att bryta mot för polisverksamheten mycket väsentliga regler om rapporteringsskyldighet och därmed sammanhängande tillståndsgivning.

 • ÅM 2011/6881 Vållande till annans död, grovt brott

  Datum: 2011-11-03

  En person dömdes för vållande till annans död, grovt brott, till fängelse två år och sex månader. Frågan i målet är hur straffmätningen påverkas av den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2010 och som innebar att straffminimum för vållande till annans död, grovt brott, höjdes från sex månader till ett års fängelse.

 • ÅM 2011/6481 Grovt narkotikabrott - amfetamin

  Datum: 2011-10-19

  En person åtalades för grovt narkotikabrott för att ha innehaft och förvarat drygt 400 gram amfetamin. Hovrätten dömde den tilltalade för narkotikabrott av normalgraden och bestämde påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. RÅ har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska bedöma brottet som grovt narkotikabrott och bestämma påföljden till fängelse.

 • ÅM 2011/5828 Grovt narkotikabrott m.m.

  Datum: 2011-09-22

  Tingsrätten dömde en tilltalad för grovt narkotikabrott bestående i transport och förvaring av 97 kg cannabisharts. Påföljden bestämdes till nio års fängelse. Sedan den tilltalade överklagat sänkte hovrätten straffet till fyra års fängelse. Hovrätten motiverade straffsänkningen med att den övre delen av straffskalan inte var avsedd för fall som detta där den tilltalade endast haft en inskränkt roll i narkotikahandeln. RÅ har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska skärpa straffet.

 • ÅM 2011/5414 Mord

  Datum: 2011-09-05

  Riksåklagaren överklagar en friande hovrättsdom och begär att Högsta domstolen dömer en man för mord till fängelse på livstid. Målet gäller frågan om den nedre gränsen för beviskravet "ställt utom rimligt tvivel".

 • ÅM 2011/4660 Brott mot lotterilagen

  Datum: 2011-07-13

  Riksåklagaren har överklagat en friande dom om brott mot lotterilagen och yrkat att de två tilltalade chefredaktörerna ska dömas för brott mot lotterilagen för att de, genom att låta föra in annonser för utländska spelbolag, olovligen främjat deltagande i utom landet anordnade lotterier. Fråga är bl.a. om främjandeförbudet i lotterilagen strider mot EU-rättens diskrimineringsförbud.

 • ÅM 2011/2672 Grovt rån

  Datum: 2011-05-02

  Tre tilltalade hade överfallit målsäganden och fört honom till hans bostad där de under mycket förnedrande och skrämmande former rånade honom. Därefter band de målsäganden till händer och fötter, stoppade en handduk i munnen på honom och låste in honom i en garderob. Hovrätten dömde de tilltalade för rån. RÅ har överklagat domen och yrkat att brottet bedöms som grovt rån. Enligt RÅ har gärningsmännen vid rånet visat synnerlig råhet.

 • ÅM 2011/2216 Sjöfylleri

  Datum: 2011-04-05

  Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juni 2010 utvidgades straffansvaret för sjöfylleri på så sätt att det infördes en promillegräns för sjötrafiken som motsvarar den som gäller för vägtrafiken. Målet rör frågan om samma principer för straffmätningen numera ska gälla vid sjöfylleri som vid rattfylleri. För rattfylleri föreligger redan en fast påföljdspraxis som bildats genom Åklagarmyndighetens strafförelägganden (se RÅPM 2003:2) och som grundar sig på den uppmätta alkoholkoncentrationen i antingen blodet eller i utandningsluften. Hovrätten har i nu aktuellt sjöfyllerimål, till skillnad från andra hovrätter, frångått den praxis som gäller för rattfylleri.

 • ÅM 2011/1558 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2011-03-18

  Riksåklagaren har överklagat hovrättsdomen i det mål som gäller en ung flicka som haft samlag mot betalning i Malmö. Riksåklagaren yrkar att en av de åtalade männen döms för våldtäkt mot barn, eftersom han anser att mannen – som hade samlag med den då 14-åriga flickan flera gånger – har haft skälig anledning att anta att flickan inte fyllt 15 år.

 • ÅM 2011/0129 Insiderbrott

  Datum: 2011-01-17

  Målet gäller frågan om vilken betydelse det har att hovrätten funnit att åklagaren inte förmått styrka en i gärningsbeskrivningen angiven omständighet som går utöver vad som enligt rekvisiten för brottet är en nödvändig förutsättning för fällande dom.

 • ÅM 2011/0283 Omvandling av livstidsstraff

  Datum: 2011-01-14

  Riksåklagaren har överklagat en dömd persons begäran om att få ett livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff. Frågan gäller om omvandling är för tidigt väckt med hänsyn till den tid som kvarstår fram till villkorlig frigivning.

 • ÅM 2010/7890 Övergrepp i rättssak m.m.

  Datum: 2010-12-29

  Två personer dömdes i hovrätten för övergrepp i rättssak och utpressning till villkorlig dom med samhällstjänst. Riksåklagaren har överklagat domen och yrkat att påföljden i stället bestäms till fängelse. Den fråga som främst är av principiellt intresse i målet är om presumtionen för fängelse vid övergrepp i rättssak bör anses så stark att villkorlig dom med samhällstjänst bör komma i fråga endast om alldeles särskilda skäl föreligger. Vidare är av visst principiellt intresse vilket straffvärde den samlade brottsligheten ska anses ha.

 • ÅM 2010/4261 Grovt skattebrott m.m.

  Datum: 2010-07-16

  Yrkande att Högsta domstolen undanröjer en hovrättsdom och visar målet åter till hovrätten för handläggning. Hovrätten har avvisat ett åtal för grovt skattebrott och skattebrott. I domen avviker hovrätten uttryckligen och medvetet från vad HD uttalat i avgöranden den 31 mars 2010.

 • ÅM 2010/2251 Grov förskingring

  Datum: 2010-04-28

  Yrkande att Högsta domstolen dömer för grov förskingring även i de delar av åtalet som hovrätten ogillat samt att påföljden bestäms till fängelse. Målet aktualiserar frågan om ett banktillgodohavande kan vara föremål för besittning när straffbestämmelsen om förskingring tillämpas.

 • ÅM 2009/6756 Grovt skattebrott dubbelbestraffningsförbud

  Datum: 2009-11-26

  Överklagande till Högsta domstolen av ett hovrättsbeslut att avvisa ett åtal för grovt skattebrott. Göta hovrätt avvisade ett åtal för grovt skattebrott eftersom den åtalade redan fått ett skattetillägg. Enligt hovrätten skulle detta strida mot Europadomstolens praxis om dubbelbestraffning. Riksåklagaren anser att det inte finns stöd i Europakonventionen eller Europadomstolens nuvarande praxis att underkänna den svenska ordningen med parallella sanktioner på skatteområdet. Riksåklagaren har samtidigt gett in en svarsskrivelse till HD som gäller samma fråga.

 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande, grunderna

  Datum: 2009-10-23

  Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade påstod att han han har haft svarta inkomster och att personbilen inte betalats med förtjänster från narkotikabrottsligheten. Utveckling av grunderna för riksåklagarens överklagande.

 • ÅM 2009/5619 Utvidgat förverkande

  Datum: 2009-10-12

  Yrkande att Högsta domstolen förverkar en personbil som tillhör en person som dömts för grovt narkotikabrott. Den tilltalade påstod att han han har haft svarta inkomster och att personbilen inte betalats med förtjänster från narkotikabrottsligheten.

 • ÅM 2009/3257 Poker, dobbleri

  Datum: 2009-06-11

  Yrkande att Högsta domstolen, i enlighet med åtalet, dömer sex personer för grovt dobbleri för att de olovligen anordnat pokerspel om pengar.

 • ÅM 2009/1349 Rån skarpladdad revolver

  Datum: 2009-03-09

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en 17-åring för grovt rån samt bestämmer påföljden till sluten ungdomsvård i ett år. Hovrätten dömde för rån av normalgraden och bestämde påföljden till sluten ungdomsvård i 10 månader.

 • ÅM 2008/6781 Trafikförseelse fordonslängd

  Datum: 2008-11-26

  Yrkande att ett åtal ska ogillas. En lastbil med släp framfördes på en riksväg trots att fordonets längd översteg tillåtna 24 meter. Högsta tillåtna fordonslängd överskreds om man räknade in den extraljusramp som monterats på lastbilens front. Tingsrätten och hovrätten dömde för förseelse mot trafikförordningen. Efter hovrättsdomen gjorde hovrätten riksåklagaren uppmärksam på nya föreskrifter från Vägverket om hur fordonslängd ska beräknas.

 • ÅM 2008/5637 Legalitetsprincipen

  Datum: 2008-10-24

  Yrkande att Högsta domstolen ska döma för brott mot lagen om transport av farligt gods samt bestämma påföljden till dagsböter.

 • ÅM 2008/3778 Påföljd för våldtäkt mot barn

  Datum: 2008-07-04

  En person har dömts för våldtäkt mot barn i både tingsrätt och hovrätt. Tingsrätten dömde till fängelse i två år. Hovrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. I överklagandet yrkas att Högsta domstolen bestämmer påföljden till fängelse i två år.

 • ÅM 2008/2463 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2008-04-28

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för våldtäkt mot barn samt att, oavsett hur brottet rubriceras, domstolen dömer till ett längre fängelsestraff än vad hovrätten bestämt. Hovrätten dömde för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i åtta månader.

 • ÅM 2008/0447 Misshandel

  Datum: 2008-01-29

  Yrkande att Högsta domstolen bestämmer påföljden till ungdomstjänst istället för böter, där en person dömts för en misshandel som inträffade när han var 15 år. Målet handlar om förutsättningarna för att döma till ungdomstjänst som påföljd för ett brott med ett straffvärde på fängelsenivå.

 • ÅM 2007/6882 Rån, mindre allvarlig art

  Datum: 2007-12-20

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för rån och bestämmer påföljden till fängelse ett år. Personen dömdes av tingsrätten för rån, medan hovrätten dömde för snatteri.

 • ÅM 2007/6328 Olaga hot grovt brott

  Datum: 2007-11-28

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för olaga hot, grovt brott. Vidare yrkas att Högsta domstolen, oavsett hur hotbrottet rubriceras, bestämmer påföljden till fängelse.

 • ÅM 2007/4860 Utvisning

  Datum: 2007-09-14

  Yrkande att en person utvisas och förbjuds att återvända samt att en annan, redan utvisad, person ska vara fortsatt utvisad och att tiden inom vilken han förbjuds återvända ska förlängas.