Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

 • AMR-6400-22 Territorialitetsprincipen

  Datum: 2022-09-22

  Riksåklagaren vill att HD avgör om andra anknytningsfaktorer än lagringsställe kan grunda jurisdiktion. Fråga om svensk tolkning av territorialitetsprincipen vid åtkomst till elektronisk information.

 • AMR-6090-22 Grovt rattfylleri

  Datum: 2022-09-06

  Frågan i målet är vilken betydelse det har för rubriceringen av rattfylleribrottet att det fordon som förts är en A-traktor.

 • AMR-1519-22 Utvisning

  Datum: 2022-03-16

  Svarsskrivelse om överklagande i ärende kring försök till mord och utvisning.

 • AMR-471-22 Utvisning

  Datum: 2022-03-08

  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-1213-22 Mord

  Datum: 2022-02-28

  Svar till HD om anstiftares uppsåt vid mord där förväxling av person har skett.

 • AMR-1003-22 Mord

  Datum: 2022-02-28

  Fråga om en gärningsbeskrivnings konkretisering och den tilltalades förklaringsbörda.

 • AMR-903-22 Mord

  Datum: 2022-02-11

  En person har dömts för bl.a. mord till fängelse på livstid. Mordet har begåtts genom att gärningspersonen har skjutit målsäganden i bröstet och ryggen, på dagtid på allmän plats. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och vill att Högsta domstolen ska frikänna honom. Riksåklagaren har i svarsskrivelsen bestritt ändring av hovrättens dom och inte sett att det finns något skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet.

 • AMR-6527-21 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2021-12-16

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i det s.k. Allramålet. Frågan är om hovrätten har dömt utöver den ram som gärningsbeskrivningen ger för rättens prövning. HD förelade RÅ att lämna in svarsskrivelse i det s.k. Allramålet. Svaret skulle avse vad klagandena anfört om hovrättens prövning av frågan om skada eller risk för skada. I den delen har klagandena endast påstått att det finns synnerliga skäl för HD att pröva målet (extraordinär dispens). Efter att ha hämtat in yttrande från EBM har RÅ nu gett in svarsskrivelse till HD. Svaret har koncentrerats till frågan om hovrätten har dömt utöver den ram som gärningsbeskrivningen ger för rättens prövning.

 • AMR-7710-21 Stöld

  Datum: 2021-11-25

  Frågan i målet är när ett butikstillgrepp ska anses utgöra stöld trots att värdet av det som tillgripits är lågt.

 • AMR-7267-21 Olovlig tobaksförsäljning

  Datum: 2021-11-19

  ​Hovrätten har dömt två bröderför olovlig tobaksförsäljning bestående i att i en butik olovligen till konsumenter ha tillhandahållit tobaksvaror vars hälsovarningar varit uppenbart oriktiga. Både de dömda har överklagat hovrättens dom. HD har förelagt RÅ att svara skriftligen på överklagandet. Svaret ska särskilt avse frågan om uppsåt. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • AMR-6527-21 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2021-09-08

  RÅ kompletterar inte förundersökningen i Allra. Eftersom hovrätten meddelat dom i målet är det riksåklagaren som, i egenskap av allmän åklagare i Högsta domstolen, beslutar om ev. kompletteringar av förundersökningen. En av de dömda i det s.k. Allra-målet har i överklagande till Högsta domstolen begärt att domstolen ska förelägga riksåklagaren att komplettera förundersökningen med skriftprov för att utesluta att det är klaganden som undertecknat en av två teckningsblanketter. Klaganden gör gällande att frågan om vem som undertecknat blanketten påverkat målets utgång i hovrätten. I svarsskrivelsen anges att det inte finns något skäl att komplettera förundersökningen med den begärda åtgärden.

 • AMR-4230-21

  Datum: 2021-08-31

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen i mål om misshandel.

 • AMR-3823-21

  Datum: 2021-08-27

  Målet gäller drograttfylleri och ringa narkotikabrott.

 • AMR-6027-21

  Datum: 2021-08-26

  Högsta domstolen ska pröva ytterligare ett mål om sexualbrott mot barn via internet.

 • AMR-6261-21

  Datum: 2021-08-25

  Svarsskrivelse om rubricering av tillgrepp av fortskaffningsmedel.

 • AMR-5343-21

  Datum: 2021-08-24

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen om utformningen av tingsrättens och hovrättens domskäl.

 • AMR-332-21

  Datum: 2021-07-02

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt bedrägeri, huvudförhandling i utevaro.

 • AMR-3268-21

  Datum: 2021-07-02

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om våldtäkt, huvudförhandling i utevaro.

 • AMR-3297-21 Vållande till kroppsskada

  Datum: 2021-06-28

  Frågan i målet är om det varit straffbart oaktsamt att lämna en större hund ensam i en lägenhet i ett flerfamiljshus och bara stänga men inte låsa dörren, varvid hunden tagit sig ut i trapphuset där den bitit och rivit en förbipasserande granne.

 • AMR-4531-21 Grovt olaga hot

  Datum: 2021-06-09

  Svarsskrivelse i fråga bl.a. om kvalifikationsgrunden ”anspelning på ett våldskapital”. En person har dömts för grovt olaga hot i tre fall genom att han uttalat dödshot mot två personer.

 • AMR-3028-21

  Datum: 2021-05-17

  Svarsskrivelse till Högsta domstolen angående oaktsam våldtäkt.

 • AMR-8904-20

  Datum: 2021-05-04

  Angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om ringa vapenbrott. (Göta hovrätts beslut den 21 augusti 2020 i mål B 1587-20).

 • AMR-3392-21

  Datum: 2021-04-29

  Angående grovt vapenbrott m.m. (Svea hovrätts beslut den 29 januari 2021 och dom den 2 mars 2021 i mål B 571-21)

 • AMR-3420-21

  Datum: 2021-04-29

  Angående grovt narkotikabrott m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom den 17 mars 2021 i mål B 1466-21) Encrochat

 • AMR-3136-21

  Datum: 2021-04-23

  Angående människorov, mindre grovt brott m.m. (Göta hovrätts dom den 20 januari 2021 i mål B 3966-20)

 • AMR-2724-21 Svarsskrivelse till HD om näringspenningtvätt, ringa brott

  Datum: 2021-04-15

  Målet gäller tillämpningen av bestämmelsen om näringspenningtvätt, ringa brott, i 7§ tredje stycket andra meningen penningtvättsbrottslagen, i vilken straffbeläggs att även utanför en näringskontext medverka till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte.

 • AMR 2383-21

  Datum: 2021-04-08

  Svarsskrivelse i mål om sabotage mot blåljusverksamhet.

 • AMR 494-21 Svarsskrivelse i fråga om förhandling i den tilltalades utevaro

  Datum: 2021-03-25

  ​En person, som av tingsrätten dömts för narkotikabrott till fängelse i fyra månader, ville att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn med kontraktsvård. Hovrätten förordnade vid två tillfällen om inhämtande av särskild personutredning. Den dömde medverkade dock inte i utredningarna och kunde heller inte personligen delges kallelser till huvudförhandlingar.

 • AMR-1417-21 Fråga om partsinsyn

  Datum: 2021-02-24

  Riksåklagaren uttalar sig i svarsskrivelsen om den tilltalades rätt till insyn i en spegelkopia av målsägandens telefon.

 • AMR-9472-20 Aktiv dödshjälp

  Datum: 2021-02-19

  En person har dömts i tingsrätten och hovrätten för dråp för att han injicerat sin hustru med en dödlig dos morfin och oxikodon. Det är klarlagt att hustrun ville dö eftersom hon var sjuk.

 • AMR-8562-20 Olovlig tobakshantering

  Datum: 2021-02-12

  MR ./. riksåklagaren angående olovlig tobakshantering. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2020-07-08 i mål B 780-20.

 • AMR-793-21 Påföljd för mord

  Datum: 2021-02-10

  En man har dömts för mord då han avsiktligen dödat sin hustru i det gemensamma hemmet och i närvaro av parets tre små barn. Påföljden har av hovrätten bestämts till fängelse på livstid. Mannen gör gällande att en mer adekvat påföljd är fängelse i 16 år. Enligt riksåklagaren är mordet så allvarligt att det redan med stöd av den tidigare lagstiftningen hade lett till fängelse på livstid. Mot denna bakgrund och då Högsta domstolen snart ska avgöra ett mål om påföljd för mord efter den lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2020 kan riksåklagaren inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • AMR-748-21 Hot mot tjänsteman

  Datum: 2021-02-02

  Fråga om utrymmet för villkorlig dom med böter istället för fängelse i en månad ​En person har dömts i hovrätten för hot mot tjänsteman och skadegörelse till en månads fängelse. Han har överklagat och vill att Högsta domstolen bestämmer påföljden till villkorlig dom med böter. Riksåklagaren har motsatt sig ändring av hovrättens dom och inte sett att det finns skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet.

 • AMR-7939-20 Narkotikabrott

  Datum: 2021-01-28

  Hovrätten dömde den tilltalade för narkotikabrott till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Domen avsåg innehav av 18 tabletter oxykodon á 40 mg. ​Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska rubricera narkotikabrottet som ringa och bestämma påföljden till ett bötesstraff. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • AMR-8875-20 Påföljd för mord

  Datum: 2020-12-18

  En kvinna som med en kniv dödat sin sambo i det gemensamma hemmet har dömts för mord till fängelse i 16 år. Mordet har begåtts efter lagändringen den 1 januari 2020. Enligt riksåklagaren bör HD pröva påföljden för mord när det gäller mord av närstående i det egna hemmet. Då omständigheterna kring gärningen i detta fall inte kunnat klarläggas är målet dock enligt RÅs uppfattning inte lämpligt för en prövning i HD. RÅ kan därför inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • AMR-8995-20 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2020-12-17

  Straffnedsättning vid tilltalads utredningsmedverkan? Fråga om vilken grad av medverkan som krävs och vilken straffnedsättning som bör ges.

 • AMR-7572-20 Vapenbrott

  Datum: 2020-12-03

  Fråga om rubricering och påföljd vid tillfälligt obrukbart skjutvapen.

 • AMR-8180-20 Oaktsam våldtäkt

  Datum: 2020-12-03

  I målet aktualiseras bl.a. frågan om oaktsam våldtäkt är ett s.k. artbrott, som hovrätten har funnit att det är. Fråga om fråga om straffmätning och val av påföljd.

 • AMR-7782-20 Grov misshandel m.m.

  Datum: 2020-11-06

  Fråga om straffvärdebedömningen gällande grov misshandel och grovt vållande till annans död samt frågan om flyktfara och proportionalitet vid fortsatt häktning efter fällande dom.

 • AMR-7441-20 Häktning

  Datum: 2020-10-28

  I svarsskrivelsen finns bl.a. en redogörelse för proportionalitetsprincipens tillämpning vid långvarig häktning.

 • AMR-7398-20 Försök till mord

  Datum: 2020-10-22

  Klaganden har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-7075-20 Häktning

  Datum: 2020-10-02

  SZ ./. riksåklagaren angående häktning (Hovrättens för Västra Sverige beslut den 28 september 2020 i mål Ö 4821-20)

 • AMR-4612-20 Skattebrott

  Datum: 2020-09-18

  Den dömde har under två års tid bedrivit näringsverksamhet i form av handel med ett läkemedel som inte varit godkänt för försäljning. Näringsverksamheten har således varit olaglig. Frågan i målet är vilken betydelse detta förhållande har för skyldigheten att bokföra försäljningen och redovisa inkomsterna från denna.

 • AMR-4446-20 Utvidgat värdeförverkande

  Datum: 2020-09-17

  Hovrätten har beslutat att, med stöd av 36 kap. 1 b § BrB, förverka värdet av bankmedel som enligt kontoutdrag funnits på den tilltalades konto men som vid rättens prövning inte länge fanns kvar. RÅ har bestritt ändring av hovrättens dom. RÅ har i sin svarsskrivelse bl.a. framfört att bankmedel utgör sådan egendom som kan förverkas enligt bestämmelsen om utvidgat förverkande i 36 kap. 1 b § BrB och att värdet av bankmedel som inte finns kvar också kan förverkas enligt bestämmelsen.

 • AMR-5761-20 Mord

  Datum: 2020-09-02

  En person som dömts för mord vill att HD uttalar sig bl.a. om i vilken uträckning åklagaren är skyldig att åberopa viss bevisning. En person dömdes för mord till fängelse i 14 år. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska ogilla åtalet, undanröja skadeståndsskyldigheten och i vart fall sätta ned påföljden. Som grund för överklagandet har han inledningsvis uppgett att det mord som han dömts för inträffade i en lägenhet där han, målsäganden och två andra personer befann sig. En av de två andra personerna har inte hörts under rättegången. Detta är enligt överklagandet en sådan brist i utredningen som bör ligga åklagaren, inte försvaret, till last. HD bör enligt överklagandet klargöra frågan om i vilken utsträckning åklagaren i ett brottmål har en skyldighet att åberopa ett vittne som lämnat uppgifter av central betydelse i målet, enligt överklagandet delvis till fördel för den tilltalade, men som åklagaren av någon anledning inte anser trovärdigt. Även frågan viken inverkan det faktum att åklagaren väljer att inte kalla ett sådant vittne får för den övriga bevisningen bör klargöras, enligt överklagandet. RÅ har i svarsskrivelse bestritt ändring av hovrättens dom och motsatt sig att prövningstillstånd meddelas.

 • AMR-4799-20 Osann försäkran

  Datum: 2020-09-01

  En person dömdes för osann försäkran, grovt brott, för att han vid genomförandet av högskoleprovet har undertecknat en försäkran på heder och samvete om att lämna provsvar utan att använda otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt vilseleda. Det skriftligt lämnade försäkran var enligt åtalet osann eftersom den tilltalade vid genomförande av provet har använt otillåtna hjälpmedel. RÅ har i svarsskrivelse bestritt ändring av hovrättens dom och anfört att omständigheterna är sådana att den osanna försäkran ska bedömas som grovt brott.

 • AMR-4547-20 Utvisning

  Datum: 2020-08-03

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om bl.a. grov stöld i fråga om utvisning.

 • AMR-4463-20 Värdeförverkande

  Datum: 2020-07-02

  HD har förelagt RÅ att svara på överklagandena från två personer när det gäller frågorna om förverkande i målet. En person har dömts för synnerligen grovt narkotikabrott vid två tillfällen och grovt vapenbrott. Hovrätten har beslutat om förverkande av värde enligt bestämmelserna om utvidgat förverkande i 36 kap. 1 b § brottsbalken mot honom. En annan person i målet har dömts grovt penningtvättsbrott och hovrätten har beslutat om förverkande enligt 9 § lagen (2014:307) om straff för penningtvätt mot honom. De två personerna har överklagat hovrättens dom och bl.a. anfört att förverkandeförklaringarna mot dem, med hänsyn också till övriga förverkanden som skett i målet, strider mot förbudet mot dubbelförverkande. RÅ har i svarsskrivelsen bestritt ändring av hovrättens dom och motsatt sig att prövningstillstånd meddelas.

 • AMR-3027-20 Hot mot tjänsteman

  Datum: 2020-06-16

  Fråga bl.a. om hur begreppet myndighetsutövning i straffbestämmelsen om hot mot tjänsteman ska förstås och om rätten till yttrandefrihet hindrar att den tilltalade döms för hotet. En person har dömts för hot mot tjänsteman för att han i en låttext som lagts upp på Spotify uttalat hot mot en namngiven polisman i anledning av tidigare tjänsteåtgärd som hon utfört i sin myndighetsutövning för att hämnas denna tjänsteåtgärd. Den tilltalade hade tillsammans med andra personer anordnat en spelning i en lokal i Stockholm. Under kvällen genomförde polisen en insats i lokalen som resulterade i flera omhändertaganden av personer på grund av misstanke om innehav av narkotika. Polismyndighetens insatsledare, målsäganden, uttalade sig efteråt i media om insatsen. Den tilltalade har därefter på olika sätt reagerat i sina sociala kanaler och även lagt upp en låt på Spotify som innefattar hot riktat mot polismannen som namngavs. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. anfört att det inte finns förutsättning att döma för hot mot tjänsteman eftersom han inte haft uppsåt och eftersom polismannens uttalanden i media inte kan anses vara myndighetsutövning. Han har även hävdat att de uttalanden han gjort i den aktuella låttexten omfattas av hans yttrandefrihet som artist och konstnär. Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att svara på den tilltalades överklagande. Riksåklagaren har bestritt ändring av hovrättens dom och ser inte att det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • AMR-3896-20 Sexuellt utnyttjande av barn

  Datum: 2020-06-15

  Fråga är om kravet på oaktsamhet i förhållande till målsägandens ålder vid sexualbrott mot barn är uppfyllt (6 kap. 13 § BrB). Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig i frågan. Detta mål är enligt riksåklagaren dock inte lämpligt för en prövning i HD och avstyrker därför prövningstillstånd.

 • AMR 3914-20 Grov våldtäkt

  Datum: 2020-06-10

  Fråga bl.a. om hur en prövning av utvisning ska ske när Migrationsverket har meddelat att de avser inleda ett ärende om återkallelse av den tilltalades skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande, men något beslut ännu inte finns vid domstolens prövning.

 • AMR 1917-20 Misshandel

  Datum: 2020-06-01

  Åtalet i målet gäller misshandel. Den tilltalade har invänt att hans avsikt inte varit att slå målsäganden utan en annan person. Tingsrätten ogillade åtalet. Den tilltalade ansågs inte ha haft uppsåt till att slå målsäganden. Det förhållandet att avsikten varit att slå en annan person ansågs inte innebära att det var möjligt att döma den tilltalade för uppsåtlig misshandel av målsäganden. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde den tilltalade för misshandel. Denne ansågs ha handlat med uppsåt att slå just målsäganden. Det var således enligt hovrätten inte fråga om någon aberratio ictus-situation. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska ogilla åtalet. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för HD att pröva målet.

 • AMR 3322-20 Häktning

  Datum: 2020-05-29

  Fråga om tingsrätten vid huvudförhandlingen kan anses ha angivit en särskild häktningsgrund. HD har inte meddelat prövningstillstånd.

 • AMR 3699-20 Utvisning

  Datum: 2020-05-29

  En person, som nu är 17 år, har dömts i hovrätten för våldtäkt mot barn. Straffvärdet motsvarar enligt hovrätten fängelse 2 år och 9 månader. Hovrätten beslutade att den tilltalade skulle utvisas och att återreseförbudets längd, med hänsyn till det höga straffvärdet, skulle bestämmas till tio år. Den tilltalade är afghansk medborgare och kom till Sverige i oktober 2015 då han var under 15 år. Han beviljades permanent uppehållstillstånd i mars 2018 på grunden att han är alternativt skyddsbehövande. Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att svara på överklagandet. Svaret ska särskilt avse frågan om utvisning av underårig, varvid betydelsen av faktorerna vistelsetid i Sverige, verkställighetshinder, permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och anknytning till Sverige särskilt bör belysas. Riksåklagaren har koncentrerat svarsskrivelsen till den frågan.

 • AMR 1121-20 Grovt bidragsbrott

  Datum: 2020-04-29

  Hovrätten har dömt den tilltalade för 41 bidragsbrott under tidsperioden 2012-04-01–2015-05-31. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. anfört att sex av bidragsbrotten är preskriberade. RÅ har i svarsskrivelse, som koncentrerats till frågan om preskription, medgett att hovrättens dom ändras på så sätt att åtalet ogillas i den del det avser sex brott som har begåtts före den 20 september 2012. Det finns enligt RÅ:s mening skäl att meddela prövningstillstånd i målet, begränsat till frågan om åtalet avseende de sex bidragsbrotten ska ogillas på grund av preskription. Även om åtalet delvis lämnas utan bifall finns det enligt RÅ inte skäl att ändra vad hovrätten har kommit fram till i påföljdsfrågan.

 • AMR 2540-20 Förberedelse till mord

  Datum: 2020-04-15

  En man har dömts för förberedelse till mord till fängelse i 6 år och 6 månader. Mannen var sedan tidigare dömd för grov utpressning till fängelse i 2 år och 6 månader, vilket han nu avtjänar. Mannen gör i HD gällande att det finns synnerliga skäl för prövningstillstånd då enligt honom hovrätten vid sin påföljdsbestämning underlåtit att tillämpa 34 kap. 1 § första stycket och 2 § brottsbalken och att han därför fått ett alldeles för långt straff. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 890-20 Reformatio in pejus

  Datum: 2020-04-15

  Tingsrätten dömde den tilltalade för bl.a. penningtvättsbrott. När det gäller frågan om påföljd förordnade tingsrätten att en tidigare utdömd skyddstillsyn skulle avse även den nya brottsligheten. Skyddstillsynen förenades med den särskilda föreskriften att den tilltalade skulle utföra samhällstjänst (60 timmar). Hovrätten, som ansåg att det saknades förutsättningar för att låta den tidigare domen omfatta också den nya brottsligheten, ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att påföljden bestämdes till skyddstillsyn med föreskrift att den tilltalade ska genomgå den drogavvänjande behandling som frivården finner lämplig. Den tilltalade yrkar i HD att straffet ska lindras. Enligt den tilltalade har hovrätten ändrat tingsrättens dom i strid mot förbudet mot reformatio in pejus i 51 kap. 25 § rättegångsbalken. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • AMR 1581-20 Försök till grov misshandel

  Datum: 2020-03-26

  En man åtalades för försök till synnerligen grov misshandel bestående i att han mot betalning åtagit sig att misshandla en person grovt och märka honom för livet. I målet var utrett att mannen haft för avsikt att bl.a. slå sönder offrets ena knäskål. Tingsrätten bedömde gärningen som försök till synnerligen grov misshandel och bestämde straffet till fängelse i 3 år och 6 månader. Hovrätten ändrade rubriceringen till försök till grov misshandel och bestämde påföljden till fängelse i 3 år. Efter att mannen överklagat till HD ville HD att RÅ ska yttra sig angående straffvärdebedömningen. RÅ gör dock gällande att gärningen bör bedömas som försök till synnerligen grov misshandel och att straffvärdebedömningen bör ske med den utgångspunkten. Målet är därför inte lämpligt för en prövning i HD. RÅ avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 1991-20 Grov misshandel

  Datum: 2020-03-26

  Svarsskrivelse till HD i mål om grov misshandel m.m.. Klaganden åberopar ny bevisning. RÅ avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 7364-19 Grov skadegörelse

  Datum: 2020-03-26

  Hovrätten har dömt den tilltalade för grov skadegörelse. Han har tänt eld i en kökslåda så att brand- och rökskador uppkommit samt slagit sönder eller skadat olika föremål, glasrutor, väggar etc. Totalt uppkom skador till ett värde om drygt 80 000 kronor. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att skadegörelsebrottet ska bedömas vara av normalgraden. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • AMR 1689 20 Grovt vapenbrott

  Datum: 2020-03-19

  Svarsskrivelse till HD i ett mål om grovt vapenbrott Målet i HD gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt vapenbrott och normalgradsbrottet.

 • AMR 7400-19 Hets mot folkgrupp

  Datum: 2020-02-21

  Frågan i målet är om ett rasistiskt uttalande som i och för sig riktar sig mot en viss person, men som fått spridning på t.ex. sociala medier, utgör hets på folkgrupp. ​En man har dömts för hets mot folkgrupp då han i en kommentar under en artikel som handlade om en viss person och som publicerats på Facebook skrivit "äckliga muslimjävel" Frågan i målet är om ett rasistiskt uttalande som i och för sig riktar sig mot en viss person, men som fått spridning på t.ex. sociala medier, utgör hets på folkgrupp. Riksåklagaren tillstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 7329-19 Krigsförbrytelse

  Datum: 2020-02-18

  En person har åtalats och dömts för krigsförbrytelse för att tillsammans och i samförstånd med andra under en icke-internationell väpnad konflikt i Irak år 2015 ha utsatt skyddade personer för förödmjukande och nedsättande behandling som varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten, se 4 § första stycket 7 och andra stycket lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse. Den förödmjukande och nedsättande behandlingen har bl.a. bestått i att den tilltalade tillsammans med andra personer poserat och låtit sig fotograferas stående bredvid stympade avlidna målsägande samt placerat en fot på målsägandens kropp, stött i målsägandens kropp med en gevärspipa, sparkat på kroppen och smädat målsäganden med kränkande tillmälen. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i ett år. Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren tillstyrker prövningstillstånd eftersom det vore av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig dels om de aktuella handlingarna utgör förödmjukande eller nedsättande behandling som är ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten hos de skyddade, avlidna personerna, dels hur straffvärdesbedömningen bör göras vid krigsförbrytelse av detta slag.

 • AMR 1216-20 Målsägandebiträde i hovrätt

  Datum: 2020-02-17

  Yttrande till HD i fråga om förordnande av målsägandebiträde i hovrätt. En man har av tingsrätten dömts för ett synnerligen brutalt mord av en kvinna till fängelse på livstid. Mannen har överklagat domen till hovrätten. Kvinnans ettårige son (som bevittnade mordet och som därefter tvingades vara ensam med sin avlidna mor under flera timmar) och make (som under chockartade former hittade sin hustru mördad) har anslutningsöverklagat i skadeståndsdelen samt begärt att de målsägandebiträden som de hade i tingsrätten ska förordnas för dem även i hovrätten. Mot bakgrund av brottets karaktär har de begärt påtagligt högre skadestånd en enligt schablon. De har också åberopat egen bevisning i hovrätten. Åklagaren har angett att hon inte företräder målsägandena i hovrätten. Hovrätten har avslagit deras begäran om målsägandebiträde, vilket beslut målsägandena nu överklagat till HD. Riksåklagaren har i yttrande till HD anfört att det är uppenbart att målsägandebiträden bör förordnas även i hovrätten. Riksåklagaren tillstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 5320-19 Rån, gärningsmannaskap

  Datum: 2019-12-20

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål i vilket hovrätten dömt den tilltalade för bl.a. rån till fängelse i ett år och tre månader. I svarsskrivelsen behandlas de frågor som HD formulerat i sitt föreläggande, nämligen gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp samt förutsättningarna för att, utan åtalsjustering, kunna döma för medhjälp när gärningsbeskrivningen avser en gärning som påstås ha begåtts tillsammans och i samförstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 4973-19 Grovt skattebrott, straffmätning, skattetillägg

  Datum: 2019-12-20

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål som HD meddelat prövningstillstånd i. Hovrätten dömde den tilltalade för bl.a. grova skattebrott till ett års fängelse. Målet i HD gäller främst frågan om vilken betydelse de skattetillägg som den tilltalade påförts har vid bestämmande av straffet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • AMR 5660-19 Grov misshandel

  Datum: 2019-12-12

  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 5202-19 Grov skadegörelse - Rättegångsfel

  Datum: 2019-11-13

  Fråga om hovrätten borde ha avgjort målet efter huvudförhandling eftersom part begärt det. ​Den tilltalade dömdes för grov skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter. Målet avgjordes efter huvudförhandling vid tingsrätten. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom till hovrätten och yrkade att åtalet skulle ogillas. Den tilltalade ansåg att målet skulle avgöras efter huvudförhandling i hovrätten. Åklagaren ansåg att målet kunde avgöras utan huvudförhandling. Någon ny bevisning åberopades inte i hovrätten. Hovrätten beslutade att målet skulle avgöras utan huvudförhandling. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Den tilltalade har alternativt yrkat att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom och återförvisa målet till hovrätten för ny prövning genom huvudförhandling. Enligt den tilltalade kunde det inte anses obehövligt att hålla huvudförhandling, varför handläggningen av målet utgjort ett grovt rättegångsfel. Fråga är framför allt om förutsättningar funnits för hovrätten att avgöra målet utan huvudförhandling trots att part begärt huvudförhandling. Om en part har begärt huvudförhandling i hovrätten ska sådan hållas om det inte är obehövligt (51 kap. 13 § rättegångsbalken). Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd såvitt gäller frågan om hovrätten borde ha avgjort målet efter huvudförhandling. Enligt riksåklagaren vore en sådan prövning av vikt för ledning av rättstillämpningen.

 • AMR 5915-19 Olaga integritetsintrång

  Datum: 2019-11-13

  Fråga om en bild föreställer någon i en mycket utsatt situation och om spridandet varit ägnat att medföra allvarlig skada. En person åtalades för olaga integritetsintrång för att på Instagram ha spridit en bild som utvisar en person som befinner sig i en mycket utsatt situation. Bilden föreställde målsäganden helt utslagen, liggande framför en toalettstol med huvudet vilande på toalettkanten efter att ha kräkts. Texten på bilden angav att målsäganden hade druckit alkohol som denne inte betalat för samt målsägandens efternamn. Såväl tingsrätten som hovrätten dömde den tilltalade för olaga integritetsintrång till dagsböter. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. De i målet intressanta frågorna är om bilden föreställer målsäganden i en mycket utsatt situation och om spridandet varit ägnat att medföra allvarlig skada för målsäganden. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • AMR 5963-19 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2019-11-12

  Frågan i målet är om det subjektiva rekvisitet enligt 6 kap. 13 § BrB är uppfyllt. RÅ bejakar att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig angående detta rekvisit. Då förevarande mål av olika skäl inte är lämpligt för en prövning i HD avstyrks dock prövningstillstånd i detta fall.

 • AMR 5107-19 Våldtäkt

  Datum: 2019-10-17

  Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt m.m. Den dömde åberopar ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 4415-19 Människohandel

  Datum: 2019-09-30

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar frågan om målsäganden har rätt till ersättning för intjänade medel. I övrigt avstyrks prövningstillstånd

 • AMR 4449-19 Konkurrens

  Datum: 2019-09-30

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål som i HD främst gäller frågan om konkurrens mellan grovt rån och synnerligen grov misshandel.

 • AMR 4974-19 Häktning

  Datum: 2019-09-30

  En tidigare ostraffad man har häktats på sannolika skäl misstänkt för flera brott, varav ett med ett minimistraff om fängelse i två år. Han har nu varit häktad i drygt 2,5 månader. Fråga om recidivfara och proportionalitet vid häktning före åtal. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR 4380-19 Grov misshandel

  Datum: 2019-09-18

  Svarsskrivelse till HD, fråga om uppsåt m.m. vid allvarlig psykisk störning En man har dömts för grov misshandel av sin mor till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen var vid gärningstillfället påverkad av en allvarlig psykisk störning på så sätt att hans förmåga att inse gärningens innebörd och anpassa sitt handlande efter en sådan insikt var klart nedsatt. Han saknade dock inte sådan förmåga. Frågan i HD gäller om han kan anses haft uppsåt till gärningen eller om gärningen, till följd av hans psykiska störning, varit uppenbart ursäktlig. I svarsskrivelsen behandlas frågor om uppsåt och ansvarsfrihet på grund av otillräknelighet vid gärningar som begås under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

 • AMR 4034 19 Mord

  Datum: 2019-09-09

  Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. ​Klaganden har i HD åberopat ny sakkunnigbevisning. Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. RÅ bestrider ändring och anser att skäl för prövningstillstånd saknas.

 • AMR 3981-19 Rån (uppsåt)

  Datum: 2019-09-02

  En person har dömts för rån till fängelse i tre år och sex månader för att tillsammans och i samförstånd med andra personer ha rånat en person på smycken, armbandsur, kontanter m.m. till ett värde om 750 000 kr. Den dömde körde bilen vid rånet. På order av de tilltalade körde han fram och blockerade målsägandens bil medan övriga tre lämnade bilen och genomförde rånet. Därefter hoppade de tre in i bilen, varpå han körde iväg. Enligt hovrätten är i målet inte visat att den dömde redan från början var införstådd med att ett rån skulle ske. Hovrätten menar dock att han i vart fall när han beordrades att blockera målsägandens bil måste ha insett att det fanns en avsevärd risk för att ett rån skulle ske. Trots detta har han ändå kört fram bilen och blockerat målsägandens väg, stannat på platsen och därefter försökt köra därifrån. Han har därför varit likgiltig till att målsäganden rånades. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet. Han menar att han inte visste om att det pågick ett rån. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

 • AMR 3600-19 Mord

  Datum: 2019-08-22

  Klaganden har i HD åberopat ny sakkunnigbevisning. Enligt klaganden föreligger det synnerliga skäl för prövningstillstånd då det finns grund för resning samt då hovrätten begått flera grova rättegångsfel. RÅ bestrider ändring och anser att skäl för prövningstillstånd saknas.

 • AMR 1561-19 Vållande till annans död, grovt brott

  Datum: 2019-06-20

  Fråga om straffansvar för vållande till annans död. ​Två personer har dömts för vållande till annans död, grovt brott, för att av oaktsamhet ha vållat åtta personers död genom att via internet till missbrukare ha sålt två olika fentanylanaloger, vilka då inte var narkotikaklassade. Åtta av missbrukarna avled efter intag av fentanylanalogerna i form av nässpray. Den ena av de tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet ska ogillas och i andra hand att påföljden bestäms till skyddstillsyn med samhällstjänst eller att fängelsestraffet på fyra år i vart fall sätts ned. Fråga i första hand om den tilltalades handlande varit gärningsculpöst, dvs. oaktsamt på ett straffrättsligt relevant sätt. Även fråga om personlig culpa. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och kan inte tillstyrka prövningstillstånd.

 • AMR 839-19 Äktenskapstvång

  Datum: 2019-06-14

  Två kvinnor har dömts för äktenskapstvång till fängelse i 1 år och 9 månader, då de genom utnyttjande av utsatt belägenhet förmått en 16-årig flicka att ingå en äktenskapsliknande förbindelse med sin kusin i Irak. Kvinnorna, som är flickans mormor respektive moster, har i HD yrkat att de ska frikännas. Hovrätten har vid straffvärdebedömningen som försvårande omständighet bl.a. beaktat att motivet till gärningen varit att upprätta familjens heder. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd avseende skuldfrågan, men motsätter sig inte prövningstillstånd i fråga om påföljd.

 • AMR 350-19 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2019-05-16

  Straffvärdebedömning – fentanyl och U-47700. Två personer har dömts till fängelse i tre år och två månader respektive tre år och sex månader för bl.a. grovt narkotikabrott för att ha förvarat 85,6 gram U-47700. En av de dömda har också dömts för narkotikabrott och försök till narkotikabrott för att ha överlåtit respektive ha försökt överlåta 9 respektive 20 ml fentantyl. De tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2019/1835 Stöld

  Datum: 2019-05-06

  Riksåklagaren motsätter sig inte att HD prövar värdegränsen mellan stöld och ringa stöld Högsta domstolens ledamöter har i ett särskilt tillägg till NJA 2009 s. 586 uttalat att värdegränsen mellan stöld och ringa stöld bör höjas till 1 250 kr när konsumentprisindex är sådant att 800 kr i det penningvärde som gällde år 1990 motsvarar mer än 1 250 kr, vilket nu är fallet. Eftersom två av de huvudgrupper som aktualiseras vid butikstillgrepp haft en betydligt svagare prisutveckling än konsumentprisindex generellt, är det dock riksåklagarens uppfattning att värdegränsen ännu inte bör höjas. Riksåklagaren motsätter sig dock inte att HD prövar frågan.

 • AMR 635-19 Våldtäkt

  Datum: 2019-05-06

  En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Riksåklagaren anser att det generellt sett är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar de olika gränsdragningsfrågor som kan uppkomma vid domstolarnas tillämpning av den nya lagstiftningen. Enligt riksåklagaren är dock detta mål inte är lämpligt för en sådan prövning, varför prövningstillstånd avstyrks.

 • ÅM 2019/2125 Våldtäkt

  Datum: 2019-03-27

  En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje meningen p 2 brottsbalken i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Riksåklagaren anser att det i och för sig är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig om tillämpningen av den nya sexualbrottslagstiftningen. Då förevarande mål i första hand innefattar bevisfrågor avstyrks dock prövningstillstånd på den grunden att målet inte är lämpligt för en prövning i HD.

 • ÅM 2019/2010 Grovt narkotikabrott

  Datum: 2019-03-22

  En person har dömts till fängelse i fyra år och sex månader för att ha transporterat cirka 60 kg cannabisharts. Han har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat strafflindring, med hänvisning till NJA 2012 s. 144. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2019/1369 Människorov

  Datum: 2019-03-07

  Riksåklagaren anser att det i och för sig kan vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD uttalar sig i fråga om gränsdragningen mellan människorov av den s.k. normalgraden och det mindre grova brottet. Då det i det nu aktuella fallet enligt riksåklagarens uppfattning är uppenbart att människorovet inte kan anses mindre grovt, är detta mål dock inte lämpligt för att pröva aktuell fråga. Riksåklagaren avstyrker därför prövningstillstånd

 • ÅM 2019/1300 Grov mordbrand

  Datum: 2019-02-28

  En kvinna har dömts för bl.a. grov mordbrand till fängelse i 6 år och 2 månader. Kvinnan hade anlagt en brand i en ICA Kvantum butik genom att hälla brännbar vätska på balar med toalett- och hushållspapper och därefter tända på med en braständare. Branden kunde släckas tack vare tidigt ingripande från bl.a. en ledig brandman som vid tillfället var kund i butiken. Enligt utredningen var brandförloppet hastigt och hade, om ingripandet inte skett, snabbt kunnat utvecklas till en fullskalig brand. Det förelåg fara för liv och hälsa för ett stort antal personer som befann sig i butiken. Skador till mycket stora värden hade uppkommit om butiken brunnit ner. Riksåklagaren anser lika med tings- och hovrätten att mordbranden ska bedömas som grov. Då Högsta domstolen inte tidigare prövat frågan om när en mordbrand ska bedömas som grov tillstyrker dock riksåklagaren att den frågan prövas.

 • ÅM 2018/8334 Grpvt övergrepp i rättssak

  Datum: 2019-02-13

  ​En man hade dömts för våldtäkt av sin sambo. Efter att hovrättens dom meddelats och under ca 3 månaders tid har han utsatt sambon för upprepade fysiska och psykiska ofredanden som kulminerade i en mycket allvarlig misshandel, allt i syfte att hon skulle återta sina uppgifter om våldtäkten så att han kunde beviljas resning. Mannen har nu dömts för ett fall av grovt övergrepp i rättssak. Påföljden har, med beaktande av att mannen även döms för ett fall av misshandel (som inte ingick i åtalet för övergrepp i rättssak) av sambon, bestämts till fängelse i 2 år och 1 månad. Mannen gör i HD gällande att han ska dömas för övergrepp i rättssak av normalgraden och att påföljden ska sättas ned. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att prövningstillstånd meddelas i fråga om brottets rubricering.

 • ÅM 2018/8481 Grovt penningtvättsbrott

  Datum: 2019-01-21

  HD meddelade den 14 december 2018 dom i tre mål som främst gällde frågan om straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott (”Penningtvätthjälpen [I-III]”). Av decemberavgörandena följer att de hållpunkter som i tidigare praxis angetts gälla vid häleribrott bör anses vägledande också när det gäller penningtvättsbrott som hänger samman med förmögenhetsbrott. I avgörandena betonas emellertid också att man vid straffvärdebedömningen måste göra en nyanserad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet varvid karaktären på penningtvättsåtgärderna och den roll som den tilltalade intagit vid penningtvätten blir av särskild betydelse. HD har nu meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål som gäller bedömningen av straffvärdet vid grovt penningtvättsbrott. Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i målet.

 • ÅM 2018/8330 Våldtäkt

  Datum: 2019-01-04

  Svarsskrivelse till HD i mål om våldtäkt enligt samtyckeslagen. En man har dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB i dess lydelse efter den 1 juli 2018. Hovrätten uttalar i sina domskäl att, med beaktande av legalitetsprincipen, den nya lagstiftningen, med viss tvekan, kan tillämpas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domslut och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/7637 Utvisning pga brott

  Datum: 2018-12-18

  Fråga om återfallsrisk för tidigare ostraffad gärningsman som gjort sig skyldig till upprepat våld mot närstående. En person har av hovrätten dömts till fängelse i tre månader för två fall av misshandel, tre fall av misshandel, ringa brott, och ett fall av ofredande. Brotten var riktade mot den tilltalades sambo och sambons två barn. Hovrätten beslutade också att den tilltalade, som är medborgare i Albanien, skulle utvisas med förbud att återvända till Sverige under fem år. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att beslutet om utvisning ska ogillas. Han menar att det inte finns någon risk för återfall i brott. Han är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av utvisningsfrågan i detta mål bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget när det gäller 1) frågan om risk för fortsatt brottslighet enligt utlänningslagen kan anses föreligga vid upprepad något mindre allvarlig våldsbrottslighet mot närstående om gärningsmannen är tidigare ostraffad, 2) frågan vilken betydelse det under sådana omständigheter ska ha att gärningsmannen i övrigt lever under ordnade förhållanden samt 3) frågan huruvida risken för fortsatt brottslighet primärt måste avse samma målsägande när det handlar om våld i nära relation.

 • ÅM 2018/8198 Utvidgat förverkande

  Datum: 2018-12-18

  Hovrätten dömde en person för bl.a. grova skattebrott. Samtidigt förpliktades den tilltalade att enligt 36 kap. 1 b § BrB såsom förverkat värde till staten utge 3 miljoner kronor. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom. Det centrala påståendet i överklagandet är att utvidgat förverkande inte kan komma ifråga för utbyte av brottslig verksamhet som hänför sig till tiden före det att bestämmelsen i 36 kap 1 b § BrB trädde i kraft den 1 juli 2008. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/8273 Försvararkostnad

  Datum: 2018-12-18

  Riksåklagaren har yttrat sig över en kostnadsräkning från en offentlig försvarare som förordnades i ett mordmål först efter att hovrätten meddelat dom i målet. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör vilka principer som ska gälla för bestämmande av ersättning till en offentlig försvarare i sådana fall (jfr NJA 2005 s. 97).

 • ÅM 2018/6320 Brott mot rekryteringslagen

  Datum: 2018-12-18

  Målet gäller ett åtal avseende brott mot 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen). Hovrätten dömde en person för brott mot 3 § rekryteringslagen. Enligt åtalet hade den tilltalade i meddelanden till allmänheten uppmanat eller försökt förleda till särskilt allvarlig brottslighet i form av brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen). I meddelandena uppmanades till att föra över pengar till bl.a. Islamiska staten för inköp av vapen. Enligt 3 § finansieringslagen döms bl.a. den som tillhandahåller pengar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de var avsedda att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att HD ska ogilla åtalet. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/7187 Näringsförbud

  Datum: 2018-11-22

  Målet gäller frågan om hur rätten ska formulera beslut om näringsförbud när det samtidigt förordnas om tillfälligt näringsförbud. Eftersom praxis inte är enhetlig tillstyrker riksåklagaren att prövningstillstånd meddelas.

 • ÅM 2018/4050 Sexuellt ofredande

  Datum: 2018-10-09

  I en dom den 14 juni i år ogillade HD ett åtal om sexuellt ofredande. I domen utvecklade HD vad som krävs för att en gärning ska anses vara ägnad att kränka målsägandena sexuella integritet. RÅ har nu gett in svarsskrivelse i ytterligare ett mål om sexuellt ofredande i vilket HD meddelat prövningstillstånd. Även detta mål gäller främst frågan om den tilltalade ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

 • ÅM 2018/5669 Avvisning

  Datum: 2018-10-02

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar fråga om avvisning En person som av tingsrätten dömts för grovt skattebrott och meddelats näringsförbud har i överklagande till hovrätten yrkat att åtalet ska ogillas eller, i andra hand, att han skulle dömas till en mildare påföljd. Hovrätten har i ett särskilt beslut avvisat den dömdes yrkande om att han även ska anses ha överklagat näringsförbudet. Riksåklagaren, som inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten, tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd och undanröjer hovrättens avvisningsbeslut.

 • ÅM 2018/4507 Utvisning

  Datum: 2018-09-03

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål (ÅM 2018/4507 och ÅM 2018/4509) där fråga är om utvisningsbeslut ska meddelas trots att det för närvarande råder hinder mot verkställighet ( 8 a kap. 4 § utlänningslagen). I det ena fallet är den en syrisk medborgare som dömts för grov våldtäkt till (med beaktande av s.k. utvisningsmen) fängelse i 4 år och 2 månader. I det andra fallet är det en statslös palestinier som dömts för rån till fängelse i 2 år och 6 månader. Båda har utvisats ur riket med förbud att återvända inom 10 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig ändring av utvisningsbesluten och anser heller inte att det föreligger skäl att korta ner tiden för återreseförbudet i något av fallen.

 • ÅM 2018/4509 Utvisning

  Datum: 2018-09-03

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål (ÅM 2018/4507 och ÅM 2018/4509) där fråga är om utvisningsbeslut ska meddelas trots att det för närvarande råder hinder mot verkställighet ( 8 a kap. 4 § utlänningslagen). I det ena fallet är den en syrisk medborgare som dömts för grov våldtäkt till (med beaktande av s.k. utvisningsmen) fängelse i 4 år och 2 månader. I det andra fallet är det en statslös palestinier som dömts för rån till fängelse i 2 år och 6 månader. Båda har utvisats ur riket med förbud att återvända inom 10 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig ändring av utvisningsbesluten och anser heller inte att det föreligger skäl att korta ner tiden för återreseförbudet i något av fallen.

 • ÅM 2018/5172 Grovt narkotikabrott (fentanyl, oxykodon m.fl.)

  Datum: 2018-08-27

  En person dömdes i hovrätten för grovt narkotikabrott för att i samband med ett rån mot ett apotek i överlåtelsesyfte ha förvärvat, förvarat och innehaft bl.a. 3 452 tabletter och kapslar innehållande oxykodon, 29 tabletter innehållande fentanyl och 385 fentanylplåster, som allt är narkotika. Påföljden (som också avsåg rån) bestämdes till fängelse i fyra år och sex månader. Den dömde har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av domen och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/3935 Grovt vapenbrott

  Datum: 2018-08-21

  En man, som var 73 år vid tiden för hovrättens dom, har dömts till fängelse i nio månader för grovt vapenbrott. Vid straffmätningen beaktades mannens höga ålder och dåliga hälsotillstånd i mildrande riktning (29 kap. 5 § första stycket 2 brottsbalken). Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn med fängelse (s.k 28:3-fängelse). Frågan är om den tilltalades ålder och hälsa kan beaktas vid påföljdsvalet så att skyddstillsyn med fängelse kan ådömas honom i stället för det utdömda fängelsestraffet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/4329 Grovt försvårande av konkurs m.m

  Datum: 2018-07-18

  Riksåklagaren instämmer i Ekobrottsmyndighetens bedömning och motsätter sig inte att HD meddelar prövningstillstånd för att pröva 1. Om det kan dömas för oredlighet mot borgenärer och försvårande av konkurs i konkurrens, 2. Tillämpligheten av ansvarsfrihetsregeln i 11 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken. I övrigt avstyrks prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/3952 Husrannsakan

  Datum: 2018-07-09

  I anledning av en förundersökning om grov misshandel bestående i uppsåtligt överförande av HIV-smitta begärde åklagaren hos tingsrätten om att få göra husrannsakan i en biobanks lokaler i syfte att ta vävnadsprover av målsäganden i beslag. Målsäganden har samtyckt till åtgärden. Tingsrätten avslog åklagarens begäran. Hovrätten biföll begäran. Riksåklagaren har i yttrande över biobankens överklagande ansett att det inte finns något prejudikatintresse i att HD prövar överklagandet.

 • ÅM 2018/3774 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2018-07-09

  Riksåklagaren vill att HD ska pröva om sexuella övergrepp via internet kan bedömas som våldtäkt mot barn. En man har dömts till fängelse i tio år för ett stort antal brott som rubricerats som bl.a. våldtäkt mot barn respektive våldtäkt. Den dömde har förmått flera målsägande att genomföra sexuella handlingar av olika slag på sig själva samtidigt som han följt händelseförloppet i realtid via internet. Den dömde har överklagat hovrättens dom och yrkat att gärningarna ska rubriceras som grovt sexuellt övergrepp mot barn respektive sexuellt tvång. RÅ har yttrat sig i frågan om prövningstillstånd. Enligt RÅ vore det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen med klargörande uttalanden beträffande frågan om, och i så fall under vilka omständigheter, en sexuell handling som genomförs på distans med hänsyn till kränkningens allvar ska vara jämförlig med samlag och därmed kunna föranleda straffansvar för våldtäkt eller våldtäkt mot barn.

 • ÅM 2018/3937 Grovt penningtvättsbrott

  Datum: 2018-07-09

  ​HD har tidigare meddelat prövningstillstånd i två mål om grovt penningtvättsbrott. Båda målen gäller bedömningen av brottets straffvärde. HD har nu meddelat prövningstillstånd i ett tredje mål där hovrätten dömt den tilltalade för grovt penningtvättsbrott. Detta mål gäller främst frågan om gränsdragningen mellan penningtvättsbrott av normalgraden och det grova brottet.

 • ÅM 2018/4055 Grovt rån

  Datum: 2018-07-03

  Fråga om rubricering En person åtalades för grovt rån för att ha tillsammans med en annan person med våld och hot om våld ha rånat en man i hans butik. Hoten hade bestått bl.a. i att gärningsmännen uttalat hot om att målsägandens dotter skulle dödas om han inte öppnade kassaskåpet samt riktat en startpistol mot målsäganden och skjutit knallskott (en form av skenavrättning).

 • ÅM 2018/4240 Grovt rån

  Datum: 2018-07-03

  Rån med skarpladdad pistol - fråga om rubricering Tingsrätten bedömde gärningen som rån av normalgraden och bestämde påföljden till fängelse i fyra år medan hovrätten bedömde gärningen som grovt rån och bestämde påföljden till fängelse i fem år. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/3953 Människosmuggling

  Datum: 2018-06-28

  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd i ett mål där tre personer dömts för människosmuggling av normalgraden för att tillsammans och i samförstånd ha hjälpt en utländsk 15-årig pojke att passera genom flera länder i Europa och slutligen komma in i Sverige trots att personen saknade passhandlingar eller annat tillstånd till inresa. Påföljden för de tre tilltalade bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas i fråga om rubricering men medger att påföljden bestäms till villkorlig dom och dagsböter.

 • ÅM 2018/3904 Vapenbrott m.m.

  Datum: 2018-06-27

  Högsta domstolen ska pröva om olovligt innehav av en ombyggd skarpladdad startrevolver på allmän plats ska bedömas som grovt vapenbrott. Högsta domstolen ska också pröva om stadgad ordning i något väsentligt hänseende åsidosatts vid tillkomsten av de ändringar i vapenlagen som trädde ikraft den 1 januari 2018 (11 kap. 14 § RF). Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren anser att det inte finns något hinder för domstolen att tillämpa vapenlagen i dess lydelse efter den 1 januari 2018.

 • ÅM 2018/3120 Ringa vapenbrott

  Datum: 2018-05-28

  Fråga om soft air gun-pistoler är vapen enligt vapenlagen. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om ringa vapenbrott. Två femtonåringar har dömts för vapenbrott, ringa brott, till dagsböter för att olovligen ha innehaft varsin s.k. soft air gun. Pistolernas anslagsenergi hade uppmätts till 0,41 respektive 1,07 joule. Fråga i målet är om pistolerna, främst med hänsyn till deras relativt låga anslagsenergi, är att bedöma som vapen enligt vapenlagen eller som föremål som faller utanför vapenlagens krav på tillstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2018/1668 Utvisning

  Datum: 2018-05-03

  En syrisk medborgare har dömts för försök till mord. Domstolarna fann att straffvärdet av gärningen är fängelse i 8 år. Den dömde utvisades ur riket med förbud att återvända. Efter avdrag av s.k. utvisningsmen har påföljden bestämts till fängelse i 6 år och 6 månader. Den dömde vill att utvisningsbeslutet ska upphävas, då det för närvarande råder ett absolut hinder mot utvisning till Syrien. Riksåklagaren, som anför att det är fråga om ett längre fängelsestraff och att frågan om huruvida verkställighetshinder fortfarande föreligger vid tid för villkorlig frigivning inte redan nu kan avgöras, anser inte att det finns prejudikatintresse i utvisningsfrågan och avstyrker därför prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1552 Brukande av falsk urkund

  Datum: 2018-04-18

  En person har dömts för brukande av falsk urkund för att i samband med att han greps av polis ha åberopat dels ett förfalskat körkort, dels ett förfalskat identitetskort. Åtgärden hade inneburit risk för at handlingen skulle uppfattas som äkta (fara i bevishänseende). Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Han gör gällande att det inte kan anses som ett åberopande av urkunderna att han på fråga från en polisman vidgick att handlingarna var hans. Han menar att frågan bedöms olika i praxis och att det för att ett åberopande ska föreligga krävs att gärningsmannen på ett aktivt sätt uppvisar eller hänvisar till den förfalskade handlingen. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2018/2066 Påföljd för mord

  Datum: 2018-03-29

  En man har dömts för mord till fängelse på livstid. Vid straffmätningen har beaktats att mannen tidigare dömts för mord begånget i Grekland år 1999. Mannen var 18 år när han begick mordet i Grekland. Mannen gör gällande att det finns prejudikatintresse i fråga om tillämpningen av 29 kap. 4 § BrB vid påföljd för mord, när den tidigare gärningen begåtts före 21 års ålder. Riksåklagaren anser att det inte finns något prejudikatintresse i denna fråga och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1181 Grovt rattfylleri och sömn

  Datum: 2018-03-29

  Frågan i målet är hur en invändning om avsaknad av uppsåt på grund av sömn ska hanteras och bedömas. Riksåklagaren, som bl.a. hänvisar till Utvecklingscentrum Göteborgs rapport ÅM-A 2015/1229 om så kallad somnambulism, avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2018/1819 Mål om mord

  Datum: 2018-03-29

  Klaganden har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/8513 Olaga förföljelse m.m.

  Datum: 2018-02-19

  En man har av tingsrätten i två olika domar dömts för olaga förföljelse av samma målsägande. Samtliga brott i den första domen har begåtts före den 1 juli 2016. Efter överklagande har hovrätten företagit målen till gemensam handläggning. Hovrätten har tillämpat 30 kap. 3 § BrB i dess lydelse efter den 1 juli 2016 och dömt mannen till skyddstillsyn med behandlingsplan (kontraktsvård) enligt dom 1 och till fängelse i 6 månader i dom 2, varvid vid straffmätning och påföljdsbestämning beaktats att mannen återfallit i brott. Frågan i HD är om hovrätten vid sin tillämpning av 30 kap. 3 § BrB dömt i strid med 5 § BrP. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/8027 Olaga frihetsberövande

  Datum: 2018-02-12

  Riksåklagaren tillstyrker att HD prövar en fråga om ansvarsfrihet (social adekvans) En beredskapssjuksköterska har dömts för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, till villkorlig dom då han under en inte obetydlig tid hindrat en äldre dement kvinna att lämna sitt rum på ett vårdboende genom att blockera dörren med en fåtölj. Kvinnan var mycket utåtagerande och hade mitt i natten bl.a. stört andra patienter på boendet. Sjuksköterskan gör i HD gällande att han ska gå fri från ansvar enligt principen om social adekvans. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att HD prövar målet.

 • ÅM 2017/5395 Yttrandefrihetsgrundlagen

  Datum: 2018-02-12

  Riksåklagaren anser att en livesändning på Facebook inte har automatiskt grundlagsskydd enligt den s.k. webbsändningsregeln i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I ett mål där Högsta domstolen ska pröva ett åtal för underlåtenhet att avslöja våldtäkt och frågan om påföljd har den tilltalade dömts för grovt förtal genom att livesända våldtäkten via Facebook. Fråga har nu uppkommit om livesändningen kan ha omfattats av grundlagsskydd enligt den s.k. webbsändningsregeln i 1 kap. 6 § första stycket andra meningen YGL. Om så skulle vara fallet är det bara JK som är behörig åklagare i den delen. Riksåklagaren har nu yttrat sig i frågan och anser att livesändningen inte omfattas av grundlagsskydd enligt den aktuella bestämmelsen.

 • ÅM 2017/7713 Misshandel

  Datum: 2018-02-12

  Hovrätten har dömt den tilltalade för misshandel. Gärningen begicks under en ishockeymatch i SHL. Den tilltalade hävdar att gärningen inte ska föranleda straffansvar p.g.a. samtycke eller social adekvans. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2017-1581

  Datum: 2018-01-26

  Yttrande i anledning av artikel 4.5 i Europarlamentets och rådets direktiv av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

 • ÅM 2017/7439 Människosmuggling

  Datum: 2018-01-25

  Svarsskrivelse till HD i mål om grovt organiserande av människosmuggling m.m. Målet gäller bl.a. frågor om rubricering och påföljd avseende organiserande av människosmuggling och människosmuggling. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/8652 Påföljd

  Datum: 2018-01-15

  En man har dömts för bl.a. mord i två fall. Domstolarna har funnit att straffvärdet av gärningarna uppgår till fängelse på livstid. Tingsrätten bestämde påföljden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Hovrätten dömde mannen till fängelse på livstid. Hovrätten utgick ifrån att mannen hade begått gärningarna under påverkan av allvarligt psykisk störning, att han fortfarande lider av en sådan störning samt att han har behov att psykiatrisk tvångsvård. Hovrätten beaktade dock att straffvärdet av gärningarna var synnerligen högt, att mannen till viss del själv vållat sitt tillstånd vid gärningen samt att han återfallit i brott mot en av dem han nu skulle dömas för att ha mördat. Hovrätten ansåg att det i detta fall fanns synnerliga skäl för fängelse (30 kap. 6 § brottsbalken). Mannen gör i HD gällande att det finns ett prejudikatintresse i frågan om det enligt 30 kap. 6 § brottsbalken måste föreligga både högt straffvärde och obefintligt eller mindre vårdbehov för att presumtionen mot fängelse ska brytas. RÅ instämmer i att det kan finnas intresse av att HD uttalar sig i denna fråga. Enligt RÅ är dock förevarande mål inte något lämpligt mål för en prövning i HD. Enligt RÅ är det bl.a. tveksamt om mannen har behov av psykiatrisk tvångsvård. Då det underlag som HD skulle komma att grunda sitt avgörande på är bristfälligt avstyrker RÅ prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/7996 Synnerligen grov narkotikasmuggling

  Datum: 2017-12-12

  Fråga om rubricering, påföljd och utvisning. Två personer har i hovrätten dömts för synnerligen grov narkotikasmuggling för att till Sverige ha smugglat in 10 kg heroin, 7 kg kokain och 2 kg cannabisharts. I rubriceringsfrågan beaktade hovrätten den synnerligen stora mängden narkotika och att smugglingen skett i organiserad form. Påföljden för den ena har bestämts till fängelse i tio år och för den andra till fängelse i nio år. De bägge tilltalade, som är medborgare i Albanien, har också utvisats ur riket med tidsobegränsat förbud att återvända hit. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om brottsrubricering, påföljd och utvisning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2017/5312 Sexuellt ofredande

  Datum: 2017-11-29

  RÅ har gett in i svarsskrivelse i ett mål där hovrätten dömt en man för att ha sexuellt ofredat en 15-årig flicka. Målet gäller frågan om den tilltalade genom ord och handlande har ofredat målsäganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.

 • ÅM 2017/6406 Tagande av muta

  Datum: 2017-11-29

  Klaganden gör i första hand gällande att han dömts för en gärning som inte omfattas av åtalet och att det därför finns skäl för prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl. I andra hand görs gällande att det är av intresse ur prejudikatsynpunkt huruvida medverkan till brott kan anses utgöra en förmån enligt straffstadgandet om tagande av muta. RÅ bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/5595 Grov smuggling

  Datum: 2017-10-24

  Två personer har dömts för grov smuggling i tre fall för att ha smugglat in hundar till landet. Vid det första tillfället smugglades två hundar in, vid det andra tillfället sex hundar och vid det tredje tillfället en hund. Samtliga tre brott bedömdes som grov smuggling eftersom brotten ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse (risken för rabies). Påföljden för var och en av de tilltalade bestämdes till fängelse i sex månader. De tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat strafflindring. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker prövningstillstånd. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar rubriceringsfrågan samt, framför allt om brotten eller något av dem inte bedöms som grova, frågan om straffvärde.

 • ÅM 2017/5395 Underlåtenhet att avslöja våldtäkt

  Datum: 2017-10-10

  Högsta domstolen har i ett avgörande den 15 juni 2017 (B 1519-16) slagit fast att ansvar för underlåtenhet att avslöja brott är uteslutet om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet kan ha varit inblandad i brottet på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras. Hovrätten har i det nu aktuella fallet dömt en man för underlåtenhet att avslöja våldtäkt trots att han i första hand var åtalad för medhjälp till samma våldtäkt. Enligt domstolarna var mannen dock inte inblandad i våldtäkten på ett sådant sätt att straffansvar kunde aktualiseras. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet. Frågan i HD är nu om mannen kan dömas för underlåtenhet att avslöja brottet trots att han kommit att åtalas för medhjälp till samma brott. Enligt riksåklagarens uppfattning bör det förhållandet att mannen i första hand åtalats för medhjälp till brottet inte utesluta ansvar för underlåtenhet att avslöja brottet, eftersom han vid den tidpunkt underlåtenhetsbrottet fullbordades hade kunnat avslöja brottet utan fara för sig själv. Att han sedermera kommit att åtalas för i första hand medhjälp bör inte föranleda någon annan bedömning.

 • ÅM 2017/4441 Bokföringsbrott

  Datum: 2017-09-18

  I november 2016 överklagade riksåklagaren en hovrättsdom om bokföringsbrott till Högsta domstolen. I målet hade hovrätten funnit utrett att den tilltalade åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Frågan i målet är om bokföringsbrottet är att bedöma som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd. RÅ har nu gett in svarsskrivelse i ytterligare två mål som båda gäller för sent upprättad årsredovisning och frågan om bokföringsbrottet är att anse som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd även i dessa mål.

 • ÅM 2017/4443 Bokföringsbrott

  Datum: 2017-09-18

  I november 2016 överklagade riksåklagaren en hovrättsdom om bokföringsbrott till Högsta domstolen. I målet hade hovrätten funnit utrett att den tilltalade åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Frågan i målet är om bokföringsbrottet är att bedöma som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd. RÅ har nu gett in svarsskrivelse i ytterligare två mål som båda gäller för sent upprättad årsredovisning och frågan om bokföringsbrottet är att anse som ringa. HD har meddelat prövningstillstånd även i dessa mål.

 • ÅM 2017/2920 Dråp

  Datum: 2017-06-19

  En man har dömts för dråp i två fall. Hovrätten har bestämt påföljden till fängelse i 2 år. Vid bestämmande av påföljden har hovrätten bl.a. beaktat att den tilltalade, utan att vara fri från ansvar, befunnit sig en nödvärnssituation. Mannen gör i HD gällande att han bör frikännas då han begått gärningarna i nödvärn eller, i andra hand, att då han svårligen kunnat besinna sig. I vart fall har han yrkat påföljdseftergift eller straffnedsättning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/8636 Domvilla

  Datum: 2017-04-21

  Riksåklagaren har tidigare överklagat en hovrättsdom och gjort gällande att det förekommit grovt rättegångsfel i hovrätten. Högsta domstolen har inhämtat yttrande från hovrätten. Riksåklagaren har nu yttrat sig med anledning av hovrättens yttrande.

 • ÅM 2017/1448 Mordbrand

  Datum: 2017-03-15

  Fråga om försökspunkten är uppnådd. ​ Två personer har i hovrätten dömts för försök till mordbrand för att tillsammans och i samförstånd genom användning av brännbar vätska (dieselolja) ha försökt anlägga en brand i en buss som stod intill tre lastbilar. En brand skulle ha inneburit fara för omfattande förstörelse av annans egendom. Fara för brottets fullbordan förelåg. I målet är utrett att de tilltalade efter att ha hällt ut oljan satte sig ner på huk för att vid den uthällda oljan. Någon tändutrustning har dock inte anträffats. Tingsrätten ogillade åtalet eftersom försökspunkten inte var uppnådd redan då oljan hälldes ut. Enligt hovrätten hade försökspunkten passerats när dunken med dieselolja kastats in i bussen. De tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet för försök till mordbrand ska ogillas. Enligt riksåklagaren uppnåddes försökspunkten när dieseloljan hälldes ut i bussen eftersom gärningsmännen omedelbart därefter hade för avsikt att antända oljan. Riksåklagaren bestrider därför ändring av hovrättens dom. Eftersom det råder delade meningar i doktrin, praxis och förarbeten om när försökspunkten uppnås vid mordbrand anser riksåklagaren att en prövning av överklagandet vore av vikt för ledning av rättstillämpningen. Riksåklagaren tillstyrker därför prövningstillstånd.

 • ÅM 2017/1136 Grov mordbrand

  Datum: 2017-02-21

  Den dömde har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och begärt att förundersökningen ska kompletteras. Enligt riksåklagarens uppfattning finns det inte skäl för komplettering. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/8972 Grovt bokföringsbrott

  Datum: 2017-02-21

  En tilltalad har dömts för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Målet aktualiserar en fråga om straffansvar vid ekobrott i företag. Frågan finns med i 2017 års lista över prioriterade prejudikatfrågor och bedöms således som intressant från prejudikatsynpunkt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men anser att det bör övervägas att meddela ett partiellt prövningstillstånd i målet. RÅ har tidigare gett in svarsskrivelse i ett annat mål som också främst gäller frågan om straffansvar vid ekobrott i företag (ÅM 2016/2628). Även i det målet ansåg RÅ att det bör övervägas att meddela ett partiellt prövningstillstånd. HD har ännu inte tagit ställning till frågan om prövningstillstånd ska meddelas.

 • ÅM 2016/8004 Förverkande

  Datum: 2017-02-21

  Frågan i målet gäller förverkande av lagringsmedier innehållande barnpornografi. Högsta domstolen har i NJA 2014 s. 14 prövat frågan om förverkande av lagringsmedier innehållande barnpornografi. Enligt riksåklagarens uppfattning finns det inte något prejudikatintresse i att HD prövar även förevarande mål. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/8223 Narkotikabrott

  Datum: 2017-02-09

  En person har i hovrätten dömts för narkotikabrott för att ha framställt, innehaft och brukat preparat innehållande cannabis. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas eftersom han handlat i nöd och gärningarna inte varit oförsvarliga. Han lider konstant av mycket svåra smärtor sedan en ryggmärgsskada och inga andra preparat än de cannabispreparat han använt lindrar hans smärta på ett effektivt sätt och utan svåra biverkningar. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/8752 Förverkande av domännamn

  Datum: 2017-02-07

  Riksåklagaren vill att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande Hovrätten har med stöd av 53 a § andra stycket upphovsrättslagen förverkat rätten till domännamnen piratebay.se och thepiratebay.se hos rättighetshavaren (en privatperson) såsom hjälpmedel vid brott mot upphovsrättslagen. Riksåklagaren har i yttrande till HD anfört att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar om rätten till ett domännamn kan vara föremål för förverkande och vilken lagstiftning (36 kap. 3 § BrB eller 53 a § upphovsrättslagen) som i så fall kan tillämpas.

 • ÅM 2016/7260 Penningtvättsbrott

  Datum: 2017-02-07

  En person har dömts för penningtvättsbrott bestående i att personen upplåtit sitt bankkonto för omsättning av medel som härrör från bedrägerier. Såväl åklagaren som domstolarna har åberopat 4 § i penningtvättsbrottlagen. Enligt riksåklagaren borde personen ha dömts enligt 3 § samma lag, även om det i och för sig inte torde föreligga hinder mot att döma enligt 4 § i en situation som den förevarande. Enligt vad som framgår av ett yttrande av UC Stockholm åberopas i underrättspraxis såväl 3 § som 4 § och ibland båda i fall som det förevarande. Det finns enligt riksåklagaren därför prejudikatintresse i att HD klargör vilket av lagrummen som ska tillämpas i ett fall som det förevarande. I detta fall är det dock uppenbart att personen ska dömas för penningtvättsbrott. Om prövningstillstånd meddelas har riksåklagaren för avsikt att justera åtalet och yrka ansvar även enligt 3 §. Enligt riksåklagaren är detta mål därför inte lämpligt för Högsta domstolens prövning. Prövningstillstånd kan därför inte tillstyrkas.

 • ÅM 2016/8627 Förfallet överklagande

  Datum: 2017-01-27

  Fråga om tilltalad haft laga förfall för sin utevaro vid en huvudförhandling och om Högsta domstolen bör kunna undanröja hovrättens beslut att förklara överklagandet förfallet och visa målet åter till hovrätten. Riksåklagaren tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd, undanröjer hovrättens beslut och visar målet åter till hovrätten för fortsatt behandling.

 • ÅM 2016/6674 Olovlig avlyssning/ brytande av telehemlighet

  Datum: 2017-01-16

  En man åtalades och dömdes av både tingsrätten och hovrätten för olovlig avlyssning. Enligt åtalet hade han avlyssnat telefonsamtal mellan andra genom att ladda ned en app i sin 13-årige sons mobiltelefon. Den dömde yrkar i Högsta domstolen att han ska frikännas från ansvar. Han hävdar bland annat att han genom sitt handlande uppfyller rekvisiten enligt bestämmelsen om brytande av telehemlighet. Eftersom olovlig avlyssning är subsidiärt till brytande av telehemlighet hävdas att åtalet ska ogillas då gärningsbeskrivningen inte täcker rekvisiten för det senare brottet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/8370 Våldtäkt

  Datum: 2016-12-20

  Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen inträffade i mars 2014. Även tingsrätten hade fällt den tilltalade. I hovrätten var ordföranden och en nämndeman skiljaktiga och ville ogilla åtalet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/8369 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2016-12-20

  Målet handlar om bevisvärdering i sexualmål. Hovrätten dömde en 19-årig man för våldtäkt mot barn. Målsägande var en flicka som vid händelsen, i januari 2016, var 14 år gammal. Tingsrätten hade frikänt den tilltalade. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/6760 Jaktbrott

  Datum: 2016-11-28

  En person har dömts till 50 dagsböter för jaktbrott för att olovligen ha tillägnat sig en älg på annans jaktområde. Han har överklagat domen och yrkat att HD ska ogilla åtalet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Målet gäller främst bevisfrågor.

 • ÅM 2016/8224 Häktning

  Datum: 2016-11-14

  Fråga om flyktfara när misstänkt är bosatt i annat EU-land. En person som är medborgare i Litauen och bosatt i Litauen har i tingsrätten dömts för narkotikasmuggling begången i Sverige. Påföljden har bestämts till fängelse i tre månader. Tingsrätten beslutade också att den tilltalade skulle stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft. Den tilltalade har överklagat domen till hovrätten och yrkat att omedelbart bli försatt på fri fot. Hovrätten avslog överklagandet beträffande häktning. Den tilltalade är tidigare ostraffad, har arbete och lever med fru och barn på fast adress i Litauen. Om den tilltalade varit bosatt i Sverige hade han sannolikt inte varit häktad. Fråga är i målet om flyktfara föreligger pga. den dömdes hemvist i annat EU-land och om likabehandlingsprincipen i rörelsedirektivet utesluter häktning i ett fall som detta. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut men tillstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/4688 Grov oredlighet mot borgenärer

  Datum: 2016-11-07

  I svarsskrivelsen behandlas bl.a. frågan om brottslighetskonkurrens och betydelsen av att ett avhändande av medel från ett aktiebolag inte endast drabbar bolagets borgenärer, utan även bolaget och dess ägare.

 • ÅM 2016/6058 Egenmäktighet med barn

  Datum: 2016-10-24

  En kvinna har dömts till fängelse i fyra månader för egenmäktighet med barn för att ha skilt sin dotter från dotterns far, som var ensam vårdnadshavare för dottern. Den tilltalade var bosatt i Norge och barnets vårdnadshavare var bosatt i Sverige. Vårdnadshavaren kände till vilken adress dottern befann sig på och på vilken skola hon gick. Under brottsperioden var barnet mellan 12 och 14 år. Den tilltalade, som har yrkat frikännande dom, menar att hon inte kunde återföra barnet till vårdnadshavaren i strid med barnets egen vilja och att hon hade gjort vad som rimligen kan krävas av henne. Fråga i målet är bland annat i vilka fall straffansvar bör kunna utkrävas för underlåtenhet att återföra barnet i en situation där barnet själv uttryckt ovilja mot ett återförande och inte frivilligt går med på ett återförande till vårdnadshavaren samt om straffbestämmelsens förenlighet med art. 12 i barnkonventionen. Vidare är fråga om vilket artvärde egenmäktighet med barn ska anses ha. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/2628 Grovt bokföringsbrott m.m.

  Datum: 2016-10-03

  En tilltalad har dömts för grova bokförings- och skattebrott. Målet aktualiserar en fråga om straffansvar vid ekobrott i företag. Frågan finns med i 2016 års lista över prioriterade prejudikatfrågor och bedöms således som intressant från prejudikatsynpunkt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men anser att det bör övervägas att meddela ett partiellt prövningstillstånd i målet. Prioriterade prejudikatfrågor 2016

 • ÅM 2016/6538 Beslag

  Datum: 2016-09-28

  En person har dömts för grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år och utvisning. Hans mobiltelefon är tagen i beslag (bevisbeslag). I samband med domen beslutade hovrätten att beslaget ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat dels att åtalet ska ogillas, dels att beslaget av mobiltelefonen ska hävas. Mobiltelefonen är låst och går inte att öppna. Riksåklagaren tillstyrker att HD häver beslaget eftersom telefonen inte skälen kan antas ha betydelse för brottsutredningen.

 • ÅM 2016/6467 Utvisning

  Datum: 2016-09-22

  En man har dömts för bl.a. mord till fängelse i 18 år samt utvisats ur riket med förbud att återvända. Mannen, som är statslös och född i Bagdad, Irak, kom till Sverige 2010 som kvotflykting via UNHCR och har beviljats permanent uppehållstillstånd samt skyddsstatusförklaring här. Domstolarna har ansett att det föreligger synnerliga skäl för utvisning. Europadomstolen (Grand Chamber) har i tiden efter hovrättens dom fällt Sverige för brott mot artikel 3, då Migrationsverket beslutat att utvisa en familj till Irak (dom den 23 augusti 2016, mål 59166/12). Riksåklagaren tolkar inte domen som att det numera föreligger ett generellt hinder mot utvisningar till Irak. Riksåklagaren konstaterar också att en prövning enligt 8 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen inte är aktuell, då mannen inte har klassats som flykting i Sverige. Riksåklagaren instämmer i domstolarnas bedömning att det föreligger synnerliga skäl för utvisning och att något hinder mot verkställighet inte föreligger. Något skäl för prövningstillstånd föreligger enligt riksåklagaren inte.

 • ÅM 2016/4439 Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt

  Datum: 2016-09-16

  Fyra personer har dömts för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Påföljden har bestämts till fängelse i åtta månader. De tilltalade har överklagat hovrättens dom till HD och yrkat att åtalet ogillas. I vart fall yrkas strafflindring. De tilltalade var inledningsvis misstänkta och åtalade för delaktighet i den grova våldtäkten. Då deras medverkan i den grova våldtäkten inte kunde styrkas dömdes de i stället för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Fråga är i målet bl.a. hur rekvisitet ”fara för den handlande” ska tolkas i en situation som denna, vilka krav som ska ställas på kausalitet mellan de åtgärder som borde och kunde ha vidtagit och möjligheten att förhindra brottet samt om en tillämpning av bestämmelsen strider mot rätten att inte belasta sig själv i art. 6 i Europakonventionen. Fråga är också om brottets artvärde. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att HD meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/5417 Grovt skattebrott - ne bis in idem

  Datum: 2016-08-30

  Frågan i målet gäller om ett av den finländska skatteförvaltningen fattat beslut om skatteförhöjning (skattetillägg) utgör hinder för att i Sverige lagföra och döma den tilltalade för grovt skattebrott.

 • ÅM 2016/4411 Narkotikabrott - Heroin

  Datum: 2016-08-30

  HD har meddelat prövningstillstånd i målet. Främst fråga om påföljdsval. En person har dömts till fängelse i två månader för narkotikabrott (olovligen i överlåtelsesyfte ha innehaft 0,34 gram heroin) och våldsamt motstånd. Fråga är i målet om det finns förutsättningar att döma till en icke frihetsberövande påföljd. Även fråga om rubricering av narkotikabrottet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2016/3194 Narkotikabrott - Kokain

  Datum: 2016-08-30

  Frågor om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden när det gäller innehav av 0,6 respektive 0,7 gram kokain huvudsakligen för eget bruk. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domar, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/3223 Narkotikabrott - Kokain

  Datum: 2016-08-30

  Frågor om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden när det gäller innehav av 0,6 respektive 0,7 gram kokain huvudsakligen för eget bruk. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens domar, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/5178 Grov stöld

  Datum: 2016-07-28

  Den centrala frågan i målet gäller om tillgrepp av väskor från bagagehyllor på tåg ska bedömas som grova stölder eller som brott av normalgraden.

 • ÅM 2016/5119 Försök till grovt dopningsbrott

  Datum: 2016-07-25

  Målet gäller fråga om straffmätning vid grova dopningsbrott. Riksåklagaren anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. ​Det kan noteras att HD tidigare i år har meddelat prövningstillstånd i ett mål där den centrala frågan gäller gränsdragningen, vid ett rent mängdresonemang, mellan dopningsbrott av normalgraden och grovt brott.

 • ÅM 2016/3411 Påföljdsfråga

  Datum: 2016-06-10

  Mot bakgrund av nu gällande rättsläge anser riksåklagaren att påföljden ska bestämmas till fängelse i 14 år.

 • ÅM 2016/3189 Grovt rattfylleri

  Datum: 2016-06-10

  Klaganden har åberopat ny bevisning. Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd i Högsta domstolen.

 • ÅM 2016/3508 Olaga hot

  Datum: 2016-05-31

  En man har dömts för olaga hot till dagsböter för att till en annan man ha yttrat att han skulle slå denne med ett basebollträ om denne inte talade om vem som gjort en viss sak. Den dömde har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Fråga är i  målet främst om hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet.  Enligt riksåklagaren framstår det inte som helt klart vad som ska läggas i rekvisitet ”allvarlig fruktan” samt råder viss osäkerhet i praxis om hur rekvisitet ska tolkas.  Enligt riksåklagaren skulle HD genom en prövning av målet kunna ge klargörande uttalanden kring vad som ska läggas i uttrycket  ”allvarlig fruktan” i den  mening som avses i straffbestämmelsen om olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken.

 • ÅM 2016/2452 Grov utpressning

  Datum: 2016-05-10

  Den dömde har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen. Med anledning av detta har vissa förundersökningsåtgärder vidtagits efter hovrättens dom. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2015/8339 Olovlig införsel

  Datum: 2016-05-09

  En person har dömts för olovlig införsel till dagsböter för att av grov oaktsamhet ha fört in 3,9 kg koraller till Sverige, trots att det är förbjudet enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (den s.k. CITES-förordningen). Fråga är i målet främst om den tilltalade förfarit grovt oaktsamt samt om gärningen är ringa och därmed straffri.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet

 • ÅM 2016/2097 Medhjälp till grovt rån m.m.

  Datum: 2016-04-20

  Hovrätten har dömt en tilltalad för medhjälp till grovt rån och grovt vapenbrott. Den tilltalade yrkar frikännande dom och hävdar i Högsta domstolen att hon dömts för medverkansgärningar begångna efter det att huvudbrottet avslutats. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. 

 • ÅM 2015/8699 Otillåten miljöverksamhet

  Datum: 2016-04-18

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål om otillåten miljöverksamhet och företagsbot. Målet gäller brott mot 29 kap. 4 § första stycket 2 miljöbalken; hovrätten har dömt den tilltalade för att ha brutit mot ett villkor i ett tillstånd som länsstyrelsen meddelat med stöd av miljöbalken. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2016/2059 Åldersbestämning

  Datum: 2016-04-13

  En ung man har dömts för grov misshandel. Den dömde har överklagat till HD och vill att straffet bestäms till ungdomsvård och att han inte ska utvisas. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas.

 • ÅM 2016/0853 Tjänstefel

  Datum: 2016-03-08

  En kammaråklagare och en rådman har dömts av hovrätten för tjänstefel till 30 dagsböter vardera för att ha underlåtit att häva ett häktningsbeslut trots att häktningsbeslutet inte längre var lagligen grundat. En person kom därmed att vara frihetsberövad utan laga grund i sammanlagt nio dagar.  De tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet.  Frågan är om de tilltalades underlåtenhet att häva häktningen skett av sådan oaktsamhet som är av beskaffenhet att föranleda straffansvar och, i andra hand, om gärningen ska anses som ringa och därmed vara straffri.  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2015/7049 Mord

  Datum: 2016-03-08

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen på nytt prövar hur straffet för mord ska bestämmas och att alla 16 domare i domstolen medverkar i beslutet.

 • ÅM 2016/1118 Mord

  Datum: 2016-02-29

  En man har dömts för mord till fängelse i 14 år. Målet rör bland annat frågan om mannen haft så kallat likgiltighetsuppsåt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Enligt riksåklagaren finns det skäl att Högsta domstolen ytterligare utvecklar läran om likgiltighetsuppsåtet, särskilt när det gäller vilka bevisfakta som bör tillmätas relevans vid bedömningen av om gärningsmannen varit likgiltig inför en viss gärningsomständighet och hur värderingen av dessa bevisfakta bör gå till. Enligt riksåklagarens uppfattning är dock förevarande mål inte ett lämpligt mål för en prövning i HD.

 • ÅM 2015/6665 Påföljd för fildelning

  Datum: 2016-02-23

  Riksåklagaren anser att HD ska pröva påföljden för upphovsrättsintrång En man har dömts för brott mot upphovsrättslagen bestående bland annat i att han tillgängliggjort ett stort antal filmer och TV-serier för allmänheten. Påföljden har bestämts till fängelse i 8 månader. Han har i överklagande till HD yrkat bland annat att straffet ska sättas ned. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Då underrättspraxis inte är enhetlig när det gäller frågan om brottslighetens straffvärde och art tillstyrks att HD prövar påföljden i målet.

 • ÅM 2016/0664 Misshandel

  Datum: 2016-02-15

  En man har dömts för bland annat misshandel i nära relation mot två kvinnor. Påföljden har bestämts till fängelse i 8 månader. I Högsta domstolen gör mannen gällande att brottsligheten haft samband med hans neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk av alkohol och narkotika. Under åberopande av att han på egen hand tagit sig ur sitt missbruk vill han att HD bestämmer påföljden till skyddstillsyn. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2015/8001 Grovt dopingbrott

  Datum: 2016-02-02

  En person har dömts för grovt dopningsbrott till fängelse i tio månader för att ha innehaft 133 000 enheter dopningsmedel. Han har överklagat hovrättens dom och yrkat att påföljden bestäms till skyddstillsyn eller i vart fall till ett kortare fängelsestraff. Frågan i målet är om innehavet av dopningsmedel ska rubriceras som dopningsbrott av normalgraden eller som grovt dopningsbrott och vilket straffvärde brottet ska motsvara. Av betydelse är bl.a. om det, med hänsyn till den sedan 2011 förändrade narkotikapraxisen, finns anledning att höja gränsen för grovt dopningsbrott som i praxis vid ett rent mängdresonemang går vid ca 50 000 enheter dopningsmedel. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker att HD meddelar prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2015/8347 Mordbrand m.m.

  Datum: 2016-01-22

  En kvinna har dömts för bl.a. mordbrand till fängelse i två år. I målet aktualiseras främst frågan om den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till anläggande av brand som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2016/0165 Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder m.m.

  Datum: 2016-01-20

  Hovrätten har beslutat att en polsk medborgare ska överlämnas från Sverige till Polen enligt en europeisk arresteringsorder för verkställighet av ett fängelsestraff. Frågan i målet är huruvida överlämnande kan beviljas för verkställighet efter ett förfarande i den utfärdande staten i den dömdes utevaro som innebär att ett villkorat uppskov med straffverkställighet upphävs. Riksåklagaren bestrider ändring och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd (jfr NJA 2009 s. 350).

 • ÅM 2015/7349 Medhjälp till människorov

  Datum: 2015-11-26

  Fråga är om villkorligt medgiven frihet ska förverkas. En man har dömts för medhjälp till människorov m.m. till fängelse i ett år och nio månader. Vidare förklarades villkorligt medgiven frihet till en tid av ett år förverkad. År 2010 hade den tilltalade dömts för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse åtta år och sex månader. När han frigavs villkorligt återstod två år och tio månader av det tidigare fängelsestraffet. Den tilltalade begick de nya brotten drygt två år och sex månader före prövotiden för villkorlig frigivning går ut. Sedan den tidigare domen meddelades har påföljdspraxis för narkotikabrott förändrats. I flera fall innebär den förändrade praxisen att kortare fängelsestraff döms ut i jämförelse med vad som var fallet tidigare. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att den villkorligt medgivna friheten inte till någon del ska förklaras förverkad. Enligt den tilltalade är det oskäligt att förverka den tidigare villkorligt medgivna friheten eftersom om han i dag dömts för de brott han begått tidigare skulle ha fått ett flera år kortare fängelsestraff än vad som blev fallet 2010. Under sådana omständigheter skulle prövotiden sannolikt ha gått ut när han begick de nya brotten. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Förverkande av villkorligt medgiven frihet är en reaktion på att någon brutit mot de villkor som gäller vid villkorlig frigivning från ett fängelsestraff, genom att begå nya brott. Enligt riksåklagaren bör det inte under några omständigheter anses oskäligt att den tilltalade får avtjäna ett reststraff enbart av den anledningen att den tidigare domen är meddelad före en i mildrande riktning förändrad påföljdspraxis. Eftersom Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i tre andra mål som gäller samma fråga avstyrker riksåklagaren prövningstillstånd. Se RÅ:s överklagande i mål ÅM 2015/2592 samt svarsskrivelser i mål ÅM 2015/6208 och ÅM 2015/5908.

 • ÅM 2015/4180 Grova skatte- och bokföringsbrott

  Datum: 2015-10-22

  Hovrätten dömde en tilltalad för grova skattebrott. Den tilltalade ansågs ha lämnat oriktiga uppgifter dels i ett aktiebolags skattedeklarationer, dels i sina egna inkomstdeklarationer. Hovrätten fann utrett att utbetalningar som aktiebolaget bokfört som provisionsersättningar i själva verket utgjort egna uttag från bolaget. Innan hovrätten prövade målet hade kammarrätten i en dom funnit att Skatteverket inte gjort det mycket sannolikt att de aktuella utbetalningarna avsett annat än provisionsersättningar. Det ansågs därför inte visat att oriktiga uppgifter lämnats, varför förutsättningarna för eftertaxering inte var uppfyllda. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och hävdar i Högsta domstolen att hovrätten varit bunden av kammarrättens avgörande. Eftersom skatteprocessen utmynnat i ett konstaterande av att skattskyldighet inte föreligger har hovrätten inte kunnat döma honom för skattebrott. Riksåklagaren, som inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten, bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2015/3609 Trolöshet mot huvudman

  Datum: 2015-10-13

  Den tilltalade i målet hade skött den löpande bokföringen för två bolag och också haft befogenhet att göra utbetalningar och överföringar från bolagens bankkonton. Under sex års tid hade hon olovligen fört över sammanlagt drygt 9,2 miljoner kronor från bolagens konton till sitt eget bankkonto. Hovrätten dömde den tilltalade för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Straffvärdet för gärningarna bedömdes motsvara tre års fängelse. Efter att ha beaktat att den tilltalade också meddelats näringsförbud bestämde hovrätten påföljden till fängelse två år sex månader. Efter att den dömde överklagat hovrättens dom förordnade Högsta domstolen att riksåklagaren skulle komma in med svarsskrivelse särskilt avseende påföljdsfrågan. Riksåklagaren, som inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten, bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2015/3995 Brott mot knivlagen

  Datum: 2015-09-10

  En person har dömts för brott mot knivlagen till penningböter för att på allmän plats, nattetid, ha innehaft en kniv i sin väska. Kniven var en fransk matkniv, en fällkniv, med ett nio cm långt blad. Den tilltalade hade tidigare under kvällen lagat mat hos en vän och då haft med sig kniven för att använda vid matlagningen. Vid tiden för gärningen var den tilltalade på väg hem från sin vän.  ​En person har dömts för brott mot knivlagen till penningböter för att på allmän plats, nattetid, ha innehaft en kniv i sin väska. Kniven var en fransk matkniv, en fällkniv, med ett nio cm långt blad. Den tilltalade hade tidigare under kvällen lagat mat hos en vän och då haft med sig kniven för att använda vid matlagningen. Vid tiden för gärningen var den tilltalade på väg hem från sin vän.  Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Fråga i målet är om innehavet med hänsyn till knivens art, innehavarens behov och övriga omständigheter kan anses ha varit befogat. --- Dom från HD 2016-02-17: http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2016/2016-02-17%20B%202094-14%20Dom%20.pdf

 • ÅM 2015/4483 Återupptagande av mål

  Datum: 2015-08-25

  Frågan i målet är om den tilltalade haft laga förfall att inte inställa sig till huvudförhandling i hovrätten. Riksåklagaren anser att den tilltalade visat laga förfall och motsätter sig inte att Högsta domstolen förordnar om målets återupptagande i hovrätten.

 • ÅM 2015/4923 Våldtäkt

  Datum: 2015-08-20

  Högsta domstolen har beslutat att pröva fråga om påföljd för 18-åring som dömts för våldtäkt och sexuellt ofredande Hovrätten har dömt en person, född 1996, för våldtäkt och sexuellt ofredande till ett års fängelse. Brotten begicks då denne var 18 år. Den tilltalade hävdar i HD att det har saknats förutsättningar för hovrätten att döma honom till ett strängare straff än tre månaders fängelse, eftersom yttrande inte inhämtats från socialnämnden (28 § LUL). Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2015/4310 Husrannsakan

  Datum: 2015-06-25

  Riksåklagaren avstyrker en prövning i Högsta domstolen av beslutet om husrannsakan på Aftonbladets redaktion Den 24 maj 2015 rånades butiken Guld i Kista Galleria. Beväpnade män tillgrep gods till ett okänt värde och flera skott avlossades. I samband med rånet spreds fotanglar ut på platser som kan ha använts som flyktvägar. Polisen misstänker att åtminstone nio personer är inblandade i rånet. För närvarande är tre personer häktade såsom på sannolika skäl misstänkta för grovt rån. Identiteterna på flera andra gärningspersoner är okända. Två personer, som åkte på en moped, iakttogs när de spred ut fotanglar. Försöken att identifiera dessa har inte gett något resultat. Aftonbladet har publicerat bilder på personer som kan misstänkas vara männen på mopeden. Ansiktena har vid publiceringen maskerats. Åklagaren och polis vill ha tillgång till bilderna omaskerade. Bilderna överfördes digitalt till Aftonbladet av en person som vill vara anonym och till synes i publiceringssyfte. Polis och åklagare har i kontakter med Aftonbladet försökt förmå dem att överlämna bilderna i omaskerat skick. Då Aftonbladet vägrade detta begärde åklagaren att tingsrätten skulle förordna om husrannsakan på Aftonbladets redaktion i syfte att beslagta de aktuella bilderna. Tingsrätten förordnade att husrannsakan får företas på Aftonbladets redaktion i syfte att eftersöka och beslagta den IT-enhet/IT-enheter som innehåller omaskerade bilder av misstänkta gärningsmän. Svea hovrätt avslog Aftonbladets överklagande. Riksåklagaren anser att beslutet inte står i strid med beslagsförbudsreglerna. Mot bakgrund av det allvarliga brott det är fråga om är beslutet heller inte oproportionerligt. Målet innehåller i och för sig frågor som är intressanta ur prejudikatsynpunkt. Då det är fara i dröjsmål avstyrker riksåklagaren dock att prövningstillstånd meddelas.

 • ÅM 2015/3993 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2015-06-16

  En 19-årig man med en lindrig utvecklingsstörning har dömts för våldtäkt mot barn för att ha haft samlag vid ett tillfälle med en flicka som vid tidpunkten för gärningen var 14 år och fem månader. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år och sex månader. Den tilltalade har överklagat till Högsta domstolen och yrkat att gärningen ska rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn och påföljden bestämmas till villkorlig dom och samhällstjänst. I målet aktualiseras dels frågan om hur gärningen ska rubriceras, dels frågor om straffvärdebedömning, straffmätning och påföljdsval. Den centrala frågan i målet är om den tilltalades lindriga utvecklingsstörning beaktats i tillräcklig utsträckning vid påföljdsbestämningen. En annan fråga är vilket genomslag den tilltalades ungdom ska ha vid straffmätning och påföljdsval. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2015/3006 Anstiftan av mord

  Datum: 2015-05-08

  En kvinna mördades 2010 genom att bli skjuten i huvudet med tre skott samt därefter misshandlad i huvudet med pistolen. En man som åtalats för mordet frikändes av hovrätten. Hovrättens dom har vunnit laga kraft. I nu aktuellt mål har en annan man dömts för att ha anstiftat den frikände mannen att mörda kvinnan. Påföljden har bestämts till fängelse på livstid. Han har också utvisats ur riket med förbud att återvända hit. Anstiftaren har i överklagande till Högsta domstolen bland annat menat att hovrätten gjort sig skyldig till rättegångsfel. Han gör också gällande att det finns prejudikatintresse i målet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet. Riksåklagaren har med anledning av vad som framkommit i den nu aktuella förundersökningen och rättegången den 17 mars 2015 ansökt om resning till men för den tidigare frikände mannen.

 • ÅM 2015/1759 Häktning mm

  Datum: 2015-03-24

  Riksåklagaren tillstyrker att Högsta domstolen prövar frågan om häktning i ett ärende. Dagens Nyheter har begärt att beslaget ska hävas, vilket riksåklagaren motsätter sig. Riksåklagaren tillstyrker dock att Högsta domstolen prövar frågan.

 • ÅM 2014/9662 Misshandel

  Datum: 2015-03-17

  En man har dömts för misshandel bestående i att han i det gemensamma hemmet tagit ett hårt tag i sin 11 årige styvsons öron och ruskat hans huvud, vilket orsakat styvsonen smärta och blåmärken på öronen. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 50-timmars samhällstjänst. Om fängelse valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut. Mannen vill att Högsta domstolen ska rubricera gärningen som i första hand vållande till kroppsskada och i andra hand misshandel, ringa brott, samt att straffet ska sättas ned. Riksåklagaren bestrider ändring och anser inte att det finns skäl för prövningstillstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och kan inte tillstyrka prövningstillstånd. Enligt riksåklagaren synes underrättspraxis tämligen enhetlig när det gäller hur bedrägeribrott liknande det här aktuella ska rubriceras, varför en prövning av överklagandet sannolikt inte skulle innebära någon precisering av rättsläget.

 • ÅM 2014/4549 Försök till otillåten avfallstransport

  Datum: 2015-03-06

  Hovrätten dömde en tilltalad för försök till otillåten avfallstransport till dagsböter. Den tilltalade har dömts för att i Sverige ha anordnat transport av en container innehållande ett antal tv-apparater och en bil. Slutdestinationen var Ghana, men transporten stoppades i Rotterdams hamn. Avsikten var att tv-apparaterna och bilen skulle säljas i Ghana. Enligt hovrätten var föremålen att anse som avfall, men efter reparation eller andra åtgärder skulle de ha kunnat användas på nytt. Den centrala frågan i målet är om förfaranden som innebär att avfall förbereds för att användas på nytt är att anse som ett sådant återvinningsförfarande som avses i straffbestämmelsen i 29 kap. 4 a § första stycket 5 miljöbalken. Hovrätten har funnit att så är fallet. En annan hovrätt har däremot besvarat frågan nekande och frikänt den tilltalade. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker prövningstillstånd. Hovrätten dömde en tilltalad för försök till otillåten avfallstransport till dagsböter. Den tilltalade har dömts för att i Sverige ha anordnat transport av en container innehållande ett antal tv-apparater och en bil. Slutdestinationen var Ghana, men transporten stoppades i Rotterdams hamn. Avsikten var att tv-apparaterna och bilen skulle säljas i Ghana. Enligt hovrätten var föremålen att anse som avfall, men efter reparation eller andra åtgärder skulle de ha kunnat användas på nytt. Den centrala frågan i målet är om förfaranden som innebär att avfall förbereds för att användas på nytt är att anse som ett sådant återvinningsförfarande som avses i straffbestämmelsen i 29 kap. 4 a § första stycket 5 miljöbalken. Hovrätten har funnit att så är fallet. En annan hovrätt har däremot besvarat frågan nekande och frikänt den tilltalade. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men tillstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/9500 Våld mot tjänsteman

  Datum: 2015-03-05

  En person har dömts för våld mot tjänsteman då han sparkat en polis på benet. I målet är utrett att polisen bar benskydd och att sparken därför inte ledde till någon effekt (skada eller smärta). Riksåklagaren tillstyrker prövningstillstånd och medger att åtalet för våld mot tjänsteman ska ogillas.

 • ÅM 2014/8691 Grovt rattfylleri

  Datum: 2015-02-26

  En person har av tingsrätten dömts till en månads fängelse efter att ha framfört personbil på bl.a. en riksväg i Arvika med en alkohol­koncentration i blodet om 3,0 promille. Tingsrätten motiverade längden på fängelsestraffet med att det rört sig om en kortare körning en söndagskväll och att det saknades uppgift om att det förelegat någon trafikfara. Efter det att åklagaren överklagat domen ändrade hovrätten fängelsestraffet till två månader. Även om det inte förelåg några andra försvårande omständigheter ansåg hovrätten att den höga alkoholkoncentrationen i sig medfört en sådan risk att straffvärdet motsvarar två månader. Den tilltalade har överklagat domen och yrkat att han ska dömas till en lindrigare påföljd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser inte att det finns skäl att meddela prövningstillstånd. Enligt riksåklagaren saknas det behov av vägledande uttalande av Högsta domstolen om vilken betydelse en mycket hög alkoholkoncentration i sig har för straffmätningen. Det torde vidare vara ovanligt att det endast är en mycket hög alkoholkoncentrationen och inga andra om­ständigheter att beakta vid straffmätningen.

 • ÅM 2014/6431 Artskyddsbrott

  Datum: 2015-02-20

  En man som driver en djurklinik i aktiebolagsform har dömts för artskyddsbrott. Samtidigt har bolaget ålagts företagsbot. Artskyddsbrotten består i att mannen vid tre tillfällen fångat fridlysta huggormar. Ormarna fångades på tomtmark i syfte att på djurkliniken mjölka dem på gift. Giftet skulle användas för att framställa motgift att använda på huggormsbitna hundar. I Högsta domstolen hävdar den tilltalade i första hand att han, med stöd av undantagsbestämmelsen i 10 § artskyddsförordningen, haft rätt att flytta ormarna. I andra hand hävdar den tilltalade att han ska frikännas då han begått gärningen i straffrättsvillfarelse. Under alla förhållanden anses gärningen vara ringa och därmed straffri. Riksåklagaren motsätter sig ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/9556 Grovt bedrägeri

  Datum: 2015-02-04

  En person åtalades för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund m.m. för att vid sex tillfällen ha varit delaktig i bedrägerier där falska pass använts. Värdena på de aktuella varorna uppgick vid varje tillfälle till mellan 7 500 och 23 900 kr. Tingsrätten bedömde gärningarna som bedrägeri av normalgraden med hänsyn bl.a. till att det hade rört sig om en relativt kort period och om inte särskilt stora värden vid varje enskilt tillfälle. Hovrätten bedömde brotten som grova bedrägerier med hänsyn till att falska handlingar använts och till att brottsligheten varit planerad, förhållandevis välorganiserad och svår att upptäcka. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkat att gärningarna ska bedömas som bedrägeri av normalgraden. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och kan inte tillstyrka prövningstillstånd. Enligt riksåklagaren synes underrättspraxis tämligen enhetlig när det gäller hur bedrägeribrott liknande det här aktuella ska rubriceras, varför en prövning av överklagandet sannolikt inte skulle innebära någon precisering av rättsläget.

 • ÅM 2015/0331 Beslag av minneskort

  Datum: 2015-01-26

  Ett minneskort till en kamera som tillhör en fotograf på Dagens Nyheter togs i beslag av militärpolis. Skälet var att fotografierna på minneskortet föreställer ett skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305), där det också råder fotograferingsförbud. Tingsrätten hävde beslaget, men hovrätten ändrade tingsrättens beslut. Dagens Nyheter har begärt att beslaget ska hävas, vilket riksåklagaren motsätter sig. Riksåklagaren tillstyrker dock att Högsta domstolen prövar frågan. Riksåklagaren bestrider ändring och anser inte att det finns skäl för prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/9281 Återupptagande av mål

  Datum: 2014-12-19

  Riksåklagaren anser inte att den tilltalade haft laga förfall då han försovit sig på grund av att hans väckarklocka inte ringt. Hovrätten borde dock inte ha förklarat överklagandet förfallet när den tilltalade inställt sig till huvudförhandlingens andra dag endast genom ombud, eftersom förhandlingen hade kunna fortsätta i den tilltalades utevaro. Riksåklagaren motsätter sig därför inte att målet återupptas i hovrätten.

 • ÅM 2014/4770 Arbetsmiljöbrott

  Datum: 2014-12-17

  Målet gäller en arbetsplatsolycka med dödlig utgång. Hovrätten har dömt platschefen, som haft arbetsmiljöansvaret, för arbetsmiljöbrott. Enligt domen har platschefen åsidosatt arbetsmiljöreglerna genom att underlåta att dels riskbedöma arbetet, dels tillse att det funnits skriftliga instruktioner för arbetet. Frågan i målet är om det finns ett orsakssamband mellan platschefens oaktsamma åsidosättande av arbetsmiljöreglerna och arbetstagarens död.

 • ÅM 2014/8733 Ohörsamhet mot ordningsmakten

  Datum: 2014-12-15

  En person har dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten till 30 dagsböter för att som deltagare i folksamling som stört allmän ordning i Ojnareskogen, Gotland, underlåtit att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning och inträngt på område som blivit för sådant ändamål avspärrat, genom att klättra upp i ett träd och inte lämna platsen, till följd att avverkningsarbetet inom området störts. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och yrkar att Högsta domstolen ska ogilla åtalet eftersom gärningen ska vara straffri pga. nöd. Enligt den tilltalade hade ett viktigt av rättsordningen skyddat intresse (bevarandet av skog) varit utsatt för fara (avverkning av skog inför förestående kalktäkt) samt hade han begått gärningen i syfte att undanröja den faran. I andra hand yrkar han att påföljden ska efterges eftersom det är uppenbart oskäligt att döma till påföljd. Riksåklagaren motsätter sig ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/5011 Reformatio in pejus

  Datum: 2014-12-04

  En man dömdes för misshandel. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse 1 månad. Efter att endast den tilltalade överklagat tingsrättens dom bestämde hovrätten påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut. Den tilltalade har i överklagande till Högsta domstolen anfört att han varit häktad i målet och att han hade 7 dagar kvar att avtjäna av fängelsestraffet om 1 månad. Han gör gällande att hovrättens påföljdsbestämning står i strid mot förbudet mot reformatio in pejus. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men tillstyrker prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/8353 Beaktande av utländsk dom

  Datum: 2014-11-27

  Fyra tilltalade begick flera av grov stöld och en stöld i olika orter i Sverige. I tiden härefter begick samma tilltalade en grov stöld och ett fall av försök till stöld i Finland. De greps, häktades och dömdes sedermera av finsk domstol för brotten i Finland till villkorligt fängelse 8 månader och 15 dagar. Under processen i Finland begärdes de tilltalade överlämnande till Sverige för lagföring enligt en nordisk arresteringsorder. I Sverige dömde tingsrätten de tilltalade för de angivna brotten i Sverige. Tingsrätten bedömde att straffvärdet översteg 1 års fängelse. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd ansåg tingsrätten att den finska domen skulle beaktas. Tingsrätten hänvisade i denna del bl.a. till Rådets rambeslut 2008/675/RIF om beaktande av utländska domar m.m. Tingsrätten bestämde fängelsestraffets längd för samtliga tilltalade till 1 år. Hovrätten bedömde att straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarade fängelse 1 år och 6 månader. Hovrätten ansåg inte att det fanns skäl att beakta den finska domen när straffet bestämdes. De tilltalade dömdes för brotten till fängelse i 1 år och 6 månader. Tre av de tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. yrkat att fängelsestraffen ska nedsättas. Frågan är om bestämmelsen i 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken är tillämplig och om fängelsestraffet ska sättas ned med hänsyn till det straff (villkorligt fängelse) som dömts ut i den finska domen. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/7980 Grov narkotikasmuggling

  Datum: 2014-11-21

  En tilltalad har dömts för grov narkotikasmuggling. Andra personer har i en tidigare rättegång dömts för medverkan i samma brottslighet. Den tilltalade i det nu aktuella målet hävdar att hovrätten inte har prövat hela den åtalade gärningen, utan i vissa avseenden ansett sig bunden av vad hovrätten i den tidigare rättegången funnit utrett. I svarsskrivelsen hävdar riksåklagaren att den tilltalade har fått en fullständig prövning av den åtalade gärningen. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/5913 Sexuellt utnyttjande

  Datum: 2014-11-18

  En man har dömts för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 10 månader. Enligt hovrätten hade målsäganden varit i en beroendeställning till mannen då denne var målsägandens löptränare. Mannen hade enligt hovrätten vid upprepade tillfällen förmått målsäganden att företa och tåla sexuella handlingar jämförliga med samlag genom att allvarligt missbruka målsägandens beroendeställning till honom. Brotten bedömdes som grova med hänsyn till målsägandens låga ålder samt att det varit fråga om en lång tidsperiod där målsäganden utsatts för upprepade sexuella handlingar jämförliga med samlag. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Eftersom målet innehåller bevisfrågor avstyrker RÅ prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/6942 Sexuellt utnyttjande

  Datum: 2014-11-17

  En man som arbetade som kurator på en ungdomsmottagning hade vid flera tillfällen samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en kvinna som var hans patient. Mannen dömdes för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 6 månader. Enligt hovrätten hade mannen förmått målsäganden att företa eller tåla sexuell handling genom att allvarligt missbruka att målsäganden befann sig i en beroendeställning till honom. Mannen har i överklagande till Högsta domstolen yrkat att han ska frikännas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men motsätter sig inte att prövningstillstånd meddelas.

 • ÅM 2014/7544 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2014-10-24

  En man hade mot sitt nekande dömts för bland annat våldtäkt mot barn. Då han var missnöjd med sin försvarare vid tingsrätten fick han efter tingsrättens dom byta försvarare. Den nya försvararen begärde i hovrätten att han skulle få ställa tilläggsfrågor till samtliga vid tingsrätten hörda personer. Hovrätten avslog hans begäran. Även hovrätten dömde sedan mannen för de åtalade gärningarna. Mannen har nu överklagat hovrättens dom och beslut till Högsta domstolen och bl.a. anfört att hovrättens beslut strider mot Europakonventionen. Högsta domstolen har begärt att riksåklagaren ska ge in svarsskrivelse i frågan om tilläggsförhör i hovrätten. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens beslut och dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/4678 Samlag med avkomling (påföljdsfråga)

  Datum: 2014-10-23

  En man har dömts för samlag med avkomling då han haft samlag med sin biologiska dotter. Domstolarna har funnit att straffvärdet uppgår till fängelse 6 månader och därvid uttalat att brottet är av sådan art att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Riksåklagaren instämmer i domstolarnas bedömning av straffvärdet. Mot bakgrund av de intressen som ligger till grund för kriminalisering av incest talar enligt riksåklagaren dock övervägande skäl för att samlag med avkomling inte är ett så kallad artbrott. Riksåklagaren tillstyrker att prövningstillstånd meddelas i frågan om påföljd och motsätter sig inte att påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med böter.

 • ÅM 2014/4831 Strafflindring

  Datum: 2014-10-16

  Ne bis in idem, fråga om strafflindring på grund av långsam handläggning Sommaren 2013 fann Högsta domstolen (HD) att den svenska regleringen med skattebrott och skattetillägg i två olika förfaranden mot en och samma person är oförenlig med rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott enligt Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. HD avvisade åtalet i den del som avsåg den tilltalades inkomstskatt och återförvisade senare målet i återstående delar till hovrätten. Hovrätten dömde sedan den tilltalade för grova skattebrott och grova bokföringsbrott till åtta månaders fängelse. Målet i HD gäller frågan om eventuell strafflindring på grund av långsam handläggning.

 • ÅM 2014/6997 Mordbrand

  Datum: 2014-10-15

  Den tilltalade har dömts för mordbrand till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Sedan den tilltalade har åberopat ny bevisning i Högsta domstolen (HD) i form av en brandutredning har riksåklagaren kompletterat förundersökningen. Den centrala frågan i Högsta domstolen är om den aktuella branden var anlagd. Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för HD att meddela prövningstillstånd. Riksåklagaren anser att det inte föreligger synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/7243 Mord

  Datum: 2014-10-15

  Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny sakkunnigbevisning i HD och yrkat att riksåklagaren ska komplettera förundersökningen. Riksåklagaren finner inte skäl att komplettera förundersökningen och anser att det inte föreligger synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd. HD – som ännu inte tagit ställning i frågan om prövningstillstånd - har beslutat att det inte finns skäl att förelägga RÅ att komplettera förundersökningen.

 • ÅM 2014/7296 Mord

  Datum: 2014-10-10

  Målet gäller bevisfrågor och om det finns synnerliga skäl för Högsta domstolen (HD) att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade har åberopat ny bevisning i HD och yrkat att riksåklagaren ska komplettera förundersökningen. Riksåklagaren finner inte skäl att komplettera förundersökningen och anser att det inte föreligger synnerliga skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/5010 Påföljdsfråga

  Datum: 2014-09-24

  En 20-årig man har dömts för att ha haft ett tiotal samlag med en flicka som var 14 år och sex månader. Gärningarna bedömdes som sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten bestämde påföljden till fängelse i fyra månader. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och vill att påföljden ska bestämmas till ett straff som inte är fängelse. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Frågan är i målet om påföljdsval och vilket straffvärde brottsligheten ska motsvara och om sexuellt utnyttjande av barn är ett brott av sådan art att fängelse bör dömas att den tilltalade var 20 år när brotten begicks. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2014/4732 Grovt vapenbrott

  Datum: 2014-09-23

  En person har dömts för grovt vapenbrott för att i en personbil på allmän plats uppsåtligen ha innehaft en skarpladdad pistol (en uppborrad startpistol) utan att ha rätt till det. Påföljden bestämdes till fängelse i sex månader. Den dömde har överklagat och vill att brottet ska bedömas som vapenbrott av normalgraden. Frågan i målet är i första hand om vapenbrottet ska rubriceras som grovt vapenbrott eller inte. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/4789 Sexuellt ofredande

  Datum: 2014-09-09

  En person har dömts för sexuellt ofredande till villkorlig dom och samhällstjänst. På grund av målsägandens sjukdom hördes hon inte vid huvudförhandlingen. I stället spelades ett under förundersökningen hållet videoförhör med henne upp. Försvaret hade inte fått tillfälle att ställa frågor till målsäganden. Målet handlar om bevisfrågor och frågan om rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 i Europakonventionen har kränkts. Riksåklagaren motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl och skickar tillbaka målet till hovrätten för korrekt handläggning.

 • ÅM 2014/4030 Försök till stöld

  Datum: 2014-09-01

  En person åtalades för stöld och tingsrätten fann att brottet inte var fullbordat och ogillade åtalet. I hovrätten yrkade åklagaren alternativt ansvar för försök till stöld, dock utan att justera åtalet. Den tilltalade dömdes för försök till stöld. Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och vill att åtalet ska ogillas. Frågan i målet är om den gärning som hovrätten har dömt den tilltalade för, försök till stöld, omfattas av åklagarens gärningsbeskrivning eller om fällande dom kräver en åtalsjustering. Centrala frågor är hur den aktuella gärningsbeskrivningen kan tolkas och vad bestämmelserna i rättegångsbalken och art. 6 i Europakonventionen medger i saken. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men vill att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/5384 Grov kvinnofridskränkning

  Datum: 2014-07-25

  En man har dömts för grov kvinnofridskränkning till fängelse i ett år. De brottsliga gärningarna bestod av tre fall av misshandel, tre fall av skadegörelse och ett fall av olaga hot. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och bl.a. yrkat att brottsligheten inte ska rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Målet gäller främst frågan om skadegörelsebrottens betydelse för om brottsligheten kan anses utgöra en grov kvinnofridskränkning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser inte att det finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/1535 Grov förskingring

  Datum: 2014-06-27

  Hovrätten har dömt en ordförande i en bostadsrättsförening för att ha förskingrat medel från föreningens bankkonton. Två ledamöter var skiljaktiga och ville döma för trolöshet mot huvudman, grovt brott. I domskälen hänvisar hovrätten bl.a. till NJA 1994 s. 480 och NJA 2011 s. 524. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/3780 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2014-05-28

  En man har mot sitt nekande dömts för våldtäkt mot barn till fängelse fem år och har åberopat nya omständigheter i Högsta domstolen. Målet gäller bevisfrågor. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och tycker inte det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/3435 Jaktbrott

  Datum: 2014-05-26

  En person har vid färd med bil sammanstött med ett vildsvin. Han har vid tingsrätten dömts för förseelse mot jaktlagen till 40 dagsböter för att ha inte att snarast möjligt anmält detta till närmaste polismyndighet. Hovrätten meddelade prövningstillstånd endast i fråga om påföljd. Den tilltalade har sagt dels att han inte varit grovt oaktsam, dels att gärningen bör bedömas som ringa och därmed vara fri från ansvar. Målet gäller frågan om hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd även i skuldfrågan. Riksåklagaren motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar tillstånd till målets prövning i hovrätten (prejudikatdispens).

 • ÅM 2013/8083 Medhjälp till vapenbrott m.m.

  Datum: 2014-05-12

  Tre journalister anställda av tidningen Expressen har dömts i tingsrätt och hovrätt för vapenbrott, medhjälp till vapenbrott samt anstiftan av vapenbrott. Situationen avsåg ett köp av en pistol i ett journalistiskt syfte, för att skildra hur lätt det är att skaffa illegala vapen. Journalisterna har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen, som har begärt riksåklagarens uppfattning om ärendet. Riksåklagaren anser att hovrättsdomen ska stå fast och att de tre personerna alltså ska dömas för brotten. Riksåklagaren anser liksom domstolarna att det inte finns något undantag från kravet på vapentillstånd för dessa situationer och att innehavet av vapnet därför var straffbart. Att vapenbrottet begicks i ett journalistiskt syfte och att avsikten hela tiden var att överlämna vapnet till polisen gör inte brottet straffritt, men är förmildrande omständigheter.

 • ÅM 2013/2604 Narkotikasmuggling

  Datum: 2014-04-08

  Fråga om fullbordanspunkten för narkotikasmuggling när smugglingen sker genom postförsändelse från utlandet (såväl från land inom EU som från tredje land) till en mottagare i Sverige.

 • ÅM 2014/0958 Grovt skattebrott

  Datum: 2014-03-25

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse i ett mål där två personer yrkat att Högsta domstolen ska avvisa åtalet. Den ene, som hovrätten dömt för grova skattebrott avseende ett aktiebolags skattedeklarationer, hävdar att staten krävt honom på betalning av det skattetillägg som påförts bolaget. Detta i och med att Skatteverket ansökt om betalningssäkring avseende hans egendom och om företrädaransvar för bolagets skulder. Enligt riksåklagaren ställs emellertid frågan om betalningssäkringens betydelse inte på sin spets eftersom Skatteverkets ansökan inte omfattar aktiebolagets skattetillägg. Den andre tilltalade har dömts för medhjälp till grova skattebrott. Han hänvisar till de skattetillägg han påförts personligen. Enligt riksåklagaren saknar dessa skattetillägg betydelse eftersom han inte åtalats för oriktigheter avseende hans egen inkomsttaxering.

 • ÅM 2014/2205 Utvisning

  Datum: 2014-03-24

  En EU-medborgare har dömts för stöld till fängelse i en månad samt utvisats ur riket. Återreseförbudets längd har bestämts till fem år. Den dömde har yrkat att Högsta domstolen ska upphäva beslutet om utvisning. Den dömde saknar anknytning till Sverige. Han saknar arbete och bostad samt är tidigare dömd för stöld två gånger i Sverige. Frågan i målet är främst om den dömdes personliga beteende kan anses utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse som krävs för utvisning enligt EU:s rörlighetsdirektiv. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom, men vill att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd

 • ÅM 2014/0552 Olovlig körning

  Datum: 2014-02-24

  En person har dömts för olovlig körning för att ha fört motorcykel genom att rulla/sparka motorcykeln framåt utan att vara berättigad till det. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas. Den tilltalade gör bl.a. gällande att han inte förstod att det han gjorde kräver körkort eller att han i vart fall inte förstod att det var straffbart att föra en motorcykel på det sättet. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2014/0848 Förberedelse till grovt skattebrott

  Datum: 2014-02-21

  Riksåklagaren har gett in svarsskrivelse till Högsta domstolen i ett mål där hovrätten dömt den tilltalade för en rad ekonomiska brott. Svarsskrivelsen avser frågan om ansvar för förberedelse till grovt skattebrott. Riksåklagaren anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2014/1235 Häleri (påföljdsfråga)

  Datum: 2014-02-18

  En person har dömts till fängelse av tingsrätten. Domen överklagades till hovrätten. Av misstag skickade tingsrätten meddelande om att domen hade vunnit laga kraft. Fängelsestraffet avtjänades av den dömde genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Därefter har hovrätten ändrat påföljden till villkorlig dom och dagsböter. Sedan den dömde har överklagat till Högsta domstolen är frågan hur påföljdssituationen ska lösas. Den dömde har yrkat att Högsta domstolen ska undanröja hovrättens dom, i följd varav tingsrättens dom ska stå fast. Riksåklagaren har medgett yrkandet.

 • ÅM 2013/2963 Våldtäkt

  Datum: 2014-02-11

  En man har mot sitt nekande dömts för våldtäkt till fängelse i två år. Han har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och nya omständigheter. Efter att ha kompletterat förundersökningen bestrider riksåklagaren ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/7861 Varumärkesintrång/näringsförbud

  Datum: 2014-01-24

  En person har dömts för brott mot varumärkeslagen för att ha använt annans varukännetecken genom att ha lager- och salufört cirka 6 600 piratkopierade rull- och kullager. Tingsrätten bestämde påföljden till fängelse i ett år samt beslutade att den tilltalade skulle meddelas näringsförbud under en tid av fem år. Hovrätten ändrade tingsrättens beslut om näringsförbud på så sätt att tiden för näringsförbud bestämdes till tre år. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla yrkandet om näringsförbud. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om påföljd och näringsförbud. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom när det gäller beslutet om näringsförbud.

 • ÅM 2013/4386 Grov skadegörelse

  Datum: 2013-10-08

  En man har av hovrätten dömts för grov skadegörelse för att ha sågat ner fyra tallar på en grannfastighet. Enligt hovrätten skulle skadan värderas till cirka 181 000 kr. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om efter vilken beräkningsmetod skadan ska värderas. Enligt riksåklagaren bör återanskaffningsvärdet i detta fall vara utgångspunkten vid värderingen av den skada den dömde åsamkat målsäganden. Vid beräkningen av återanskaffningsvärdet bör, enligt riksåklagaren, i vart fall kostnad för inköp av nya trädplantor i rimlig storlek liksom kostnader för nyplantering och skötsel under en period ingå.

 • ÅM 2013/6646 Grovt bedrägeri

  Datum: 2013-09-30

  Målet i Högsta domstolen gäller främst om ett antal bedrägerier (tre respektive fyra brott) bör rubriceras som grovt bedrägeri eller som bedrägeri av normalgraden. Hovrätten bedömde brotten som grova bedrägerier bl.a. eftersom de ingått i en systematisk serie av likartade brottsliga förfaranden. Riksåklagaren tillstyrker inte prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/6401 Skyddande av brottsling

  Datum: 2013-09-23

  Två personer har båda av hovrätten dömts för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i sex månader. Enligt hovrätten har de, trots att de varit medvetna om att deras son/bror knivskurit i vart fall en annan person allvarligt (sonen/brodern har sedermera dömts för försök till mord i två fall), agerat på ett sådant sätt att de aktivt har medverkat till att hjälpa honom att försöka fly ur Sverige och att deras syfte har varit att motverka att hans brott beivrades. Även om båda är närstående till förövaren är enligt hovrätten gärningen inte ringa. Brottet är tvärtom att anse som grovt då det avser skyddande av en förövare som begått två mycket allvarliga brott. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom. Riksåklagaren motsätter sig dock inte prövningstillstånd i målet.

 • ÅM 2013/4807 Dataintrång

  Datum: 2013-09-12

  En polis har dömts för dataintrång till dagsböter för att vid tre tillfällen ha gjort sökningar på sig själv i polisens IT-system. Sedan den tilltalade överklagat hovrättens dom och yrkat att åtalet ska ogillas har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom.

 • ÅM 2013/4474 Förklaring angående resning, dubbelbestraffning

  Datum: 2013-06-27

  Med anledning av Högsta domstolens beslut om skattebrott och skattetillägg har de begärt riksåklagaren att skyndsamt inkomma med en förklaring i ett resningsärende där en person dömts i hovrätten för bokföringsbrott och skattebrott.

 • ÅM 2013/3648 Misshandel m.m.

  Datum: 2013-06-17

  En person har dömts för misshandel m.m. till fängelse i ett år och tre månader. Han har överklagat domen och yrkat att åtalen för misshandel ska ogillas. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd. Målet rör bevisfrågor.

 • ÅM 2013/1616 Medhjälp till grovt bokföringsbrott

  Datum: 2013-06-10

  Hovrätten dömde den tilltalade för medhjälp till grovt bokföringsbrott. Domen avsåg att den tilltalade främjat andras grova bokföringsbrott genom att via växlingskontor hämta ut kontanter som sammanlagt uppgick till mångmiljonbelopp. Den tilltalade har i Högsta domstolen (HD) yrkat att åtalet ogillas. HD meddelade i december 2012 dom i ett annat mål som gällde en snarlik situation (NJA 2012 s. 826). I det målet hade en person tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. HD frikände den tilltalade då han genom sin penninghantering inte ansågs ha främjat bokföringsbrottet. Då det åtalade handlandet inte på något avgörande sätt skiljer sig från det fall som prövades i rättsfallet NJA 2012 s. 826 medger RÅ den tilltalades ändringsyrkande. I svarsskrivelsen finns också ett resonemang om förutsättningarna för att i en situation som den i målet döma för försvårande av skattekontroll.

 • ÅM 2013/2404 Rån

  Datum: 2013-04-15

  En person har i en butik tillgripit en barnoverall till ett värde av 475 kr och med våld satt sig till motvärn när två ur butikspersonalen ingrep. Tingsrätten ogillade åtalet eftersom den tilltalade befunnit sig i en nödvärnssituation då butikspersonalen inte haft rätt att ingripa mot honom då han inte begått något tillgreppsbrott inne i butiken och då hans agerande inte varit uppenbart oförsvarligt. Den tilltalade dömdes i hovrätten för rån till ett års fängelse. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/1164 Avvisning av överklagande

  Datum: 2013-03-26

  Målet gäller avvisning av överklagande alt. återställande av försutten tid. Frågan är om ett överklagande inkommit i rätt tid till hovrätten eller om den tilltalade, pga. ev. försening i posthanteringen, haft laga förfall för att han inte i rätt tid överklagat hovrättens dom.

 • ÅM 2013/1780 Grov misshandel m.m.

  Datum: 2013-03-12

  Den tilltalade har i Högsta domstolen åberopat ny bevisning och anfört att det finns skäl för extraordinär dispens (resning). Riksåklagaren avstyrker prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/0945 Sexuellt utnyttjande av barn

  Datum: 2013-02-20

  Frågan i målet är om en man, enligt 6 kap. 13 § brottsbalken, haft skälig anledning att anta att en flicka var under 15 år när de hade samlag, om han alltså var så oaktsam i förhållande till flickans ålder att han ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn. Svarsskrivelsen berör främst i Högsta domstolen åberopad ny bevisning. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/0592 Misshandel

  Datum: 2013-01-31

  Fem personer har dömts för misshandel. De har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet eftersom målsäganden samtyckt till misshandeln. Enligt målsäganden var hans samtycke inte allvarligt menat och inte frivilligt. Fråga är om ett giltigt samtycke förelegat och om gärningen, för det fall samtycke förelegat, varit försvarlig. Även fråga om sk. putativt samtycke. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd.

 • ÅM 2013/0367 Försök till dråp

  Datum: 2013-01-28

  En person har dömts för försök till dråp till fängelse i fem år. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet hade den tilltalade begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning (som utlösts av droger) samt led denne vid domstillfället inte längre av någon allvarlig psykiskt störning. Fråga i målet är främst om det föreligger synnerliga skäl enligt 30 kap. 6 § brottsbalken att bestämma påföljden till fängelse samt i vilken utsträckning 29 kap. 3 § första stycket 2 brottsbalken om förmildrande omständigheter ska tillämpas. Frågan om den tilltalade själv har vållat sitt psykiska tillstånd är av betydelse för bedömningen liksom i vilken utsträckning den allvarliga psykiska störningen har inverkat på gärningen. Även fråga om likgiltighetsuppsåt. Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom men motsätter sig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i påföljdsfrågan.