Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet 2020 har presenterats för regeringen

För Åklagarmyndighetens del innebar 2020 att mycket resurser ägnades åt arbetet mot organiserad brottslighet. Det har gett resultat i form av den hittills högsta nivån på antalet åtalade, dömda till fängelse och utdömd fängelsetid.

Åklagarmyndighetens redovisade arbetstid inom området var den högsta sedan 2017. Tre stora ärenden stod i fokus vilket resulterade i omfattande lagföring och ledde till ett större internationellt samarbete. Årets lagföring utifrån meddelade tingsrättsdomar omfattade 271 åtalade, 140 fängelsedömda och 341 års utdömd fängelsetid.

– Arbetstrycket har varit mycket högt under året och antalet frihetsberövade i ärenden på Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet har aldrig varit högre, säger riksåklagare Petra Lundh.

Arbetet under det andra halvåret präglades till stor del av att polis och åklagare fick möjlighet att ta del av det franska Encrochat-materialet.

– Materialet från Encrochat är omfattande och kräver stora resurser, men det ger också en unik inblick i hur de kriminella arbetar och samtalar med varandra. Materialet har haft, och kommer även framöver ha, mycket stor betydelse för arbetet mot den organiserade brottsligheten, säger Petra Lundh.

Åklagarmyndigheten har sedan flera år ett regeringsuppdrag att myndighetsgemensamt arbeta för att följa pengarna i brottsutredningar. Åklagare lägger också allt mer fokus på att återta vinster från kriminell verksamhet. Inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen förverkades 13 miljoner kronor under 2020, vilket är en relativt hög summa.

– Vi har nu fått möjlighet att anställa fler åklagarrevisorer som stödjer åklagarna i arbetet med att hitta brottsvinster. Det gör att vi kan bli ännu bättre på att ta tillbaka brottsvinster, säger Petra Lundh.

 Narkotikasök med hund på flygplats

Fakta om samarbetet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Den gemensamma rapporten (pdf)

Publicerad 2021-03-31

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

  Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

  Läs mer
 • Immaterialrätt – ett krångligt ord för skydd av intellektuella prestationer

  De allra flesta av oss känner till att det är olagligt att kopiera designade klockor och handväskor från kända varumärken - och att man inte heller får använda sig av bilder, text ur litterära verk eller musik utan att begära tillstånd från den som skapat verket. Skyddet för detta kallas immaterialrätt men vad innebär det egentligen?

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten är beredskapsmyndighet

  Den 1 oktober blev Åklagarmyndigheten beredskapsmyndighet. Det innebär ett ökat ansvar att planera för att säkerställa myndighetens verksamhet under fredstida kriser, men även under höjd beredskap och krig.

  Läs mer
 • Fler nyheter