Hantering av personuppgifter i Åklagarmyndigheten

(Uppdaterad 2021-01-01)

Personuppgiftsansvar

Åklagarmyndigheten (org.nr 202100-0084) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Dataskyddsombud

Verksarkivarie Niklas Gustafsson är myndighetens dataskyddsombud.

Offentlighetsprincipen

Åklagarmyndigheten är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rättslig reglering av myndighetens personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter i Åklagarmyndighetens administrativa verksamhet regleras av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddslagen med tillhörande förordning.

För Åklagarmyndighetens brottsbekämpande verksamhet gäller istället brottsdatalagen och brottdataförordningen samt lagen om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område med tillhörande förordning.

Förteckning över personuppgiftsbehandlingar

Alla behandlingar ska finnas i en gemensam förteckning. Det gör att Åklagarmyndigheten på ett systematiskt sätt kan kontrollera att behandlingar har en rättslig grund. För frågor om förteckningen kontakta Dataskyddsombudet.

Insamling och behandling av personuppgifter

Åklagarmyndigheten samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen för den personuppgiftsbehandling som sker.

Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Åklagarmyndigheten samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Säkerhetsåtgärder

Åklagarmyndigheten vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som Åklagarmyndigheten behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Dina rättigheter

Åklagarmyndigheten ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Åklagarmyndigheten kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Undantag kan förekomma enligt lag eller förordning.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Åklagarmyndigheten inte får radera dina personuppgifter. Åklagarmyndigheten kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning.

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Se även våra andra sidor med information om Åklagarmyndighetens hantering av personuppgifter: "Vår hantering av personuppgifter i den administrativa verksamheten", "Vår behandling av personuppgifter i den operativa verksamheten", "Vår behandling av personuppgifter i e-post" och "Så här begär du registerutdrag eller rättelse".