Anders Perklev: Åklagarmyndigheten organiserar sig för framtiden

Den 1 oktober 2014 delades Åklagarmyndigheten in i sju åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. I samband med omorganisationen skrev riksåklagare Anders Perklev den här artikeln.
Foto: Thomas Carlgren

Åklagare måste finnas över hela landet i rimlig närhet till både polis och domstolar. Därför ska Åklagarmyndigheten även fortsättningsvis finnas på samma orter som idag. Samtidigt är Åklagarmyndigheten en ganska liten organisation. Totalt 900 åklagare handlägger tillsammans omkring en halv miljon inkomna brottsmisstankar varje år. Misstankarna avser en mängd olika brottstyper, från trafikbrott till grova våldsbrott.

Till detta kommer att brottsligheten hela tiden förändras. Antalet enkla ärenden såsom snatteri och skadegörelse minskar medan de stora och komplicerade ärendena ökar. Vissa ärenden, som till exempel det gigantiska mål om bluffakturor som avgjordes i Malmö tingsrätt i somras, kan omfatta tusentals enskilda brottsmisstankar. Allt fler brott begås på nätet, bland annat bedrägerier, sexualbrott mot barn och hatbrott. Sådan brottslighet ställer särskilda krav på både polis och åklagare. För att möta dessa utmaningar ska Åklagarmyndigheten kunna ta tillvara sin kompetens och sina resurser på ett mer flexibelt sätt.

Sju åklagarområden och en nationell åklagaravdelning

Den 1 oktober inordnas myndighetens 39 åklagarkammare i sju geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Nuvarande åklagarkammare får ett gemensamt ansvar för resurser, kvalitet och resultat inom respektive åklagarområde. Sammantaget ska förändringarna leda till förbättrad ledning, ökad flexibilitet och ett närmare samarbete med polisen.

Ärenden ska fördelas mellan kamrarna inom åklagarområdet med hänsyn till geografisk anknytning, tillgänglig kapacitet och specialkunskap. Även om grunden är att ett ärende ska handläggas där brottet har begåtts innebär det till exempel för åklagarområde Syd att ett ärende kan fördelas på någon av åtta kammare. Det här ger en minskad sårbarhet, framförallt hos de mindre enheterna. För stora och komplicerade ärenden ska en grupp av åklagare från flera kammare kunna utses.

Genom att jämna ut arbetsbördan mellan olika åklagarkammare kan långa handläggningstider motverkas och arbetsmiljön förbättras. Vissa enkla ärenden eller ärenden som förkommer mer sällan kan koncentreras till särskilt utpekade åklagarkammare. På så sätt kan sådana ärenden handläggas mer effektivt och med högre kvalitet. Som ett exempel kan nämnas att samtliga enkla trafikbrott numera hanteras i Karlskrona och Östersund. Att välja mindre kammare för koncentrerad handläggning skapar bärkraft och utvecklingsmöjlighet också för dessa.

Andra vanligt förekommande brottstyper, såsom ungdomsbrott och brott i nära relationer, bör dock handläggas på samtliga åklagarkammare. På alla åklagarkammare finns specialiserade åklagare för att hantera sådana mål.

Främja samarbetet med Polisen

De nya åklagarområdena kommer att överensstämma med Polisens indelning i regioner från den 1 januari 2015. En likartad struktur hos polis och åklagare främjar samarbetet och de gemensamma resultaten blir lättare att följa upp. Detta är viktigt eftersom verksamheterna är sammanflätande. Åklagarområdena och polisregionerna kommer att ledas från samma orter.

Även fortsättningsvis kommer det inom myndigheten att finnas tre internationella åklagarkammare för internationell brottslighet och mycket omfattande ärenden avseende grov organiserad brottslighet. Ärenden som avser gränsöverskridande och organiserad brottslighet blir dock allt vanligare i hela åklagarverksamheten. Därför ska de internationella åklagarkamrarna i ökad utsträckning samarbeta med de allmänna kamrarna.

Förändringen av Åklagarmyndighetens organisation är bara en liten del av allt
det arbete som fortlöpande görs för att utveckla och anpassa åklagarverksamheten
till nya förutsättningar. Utvecklingsarbetet kommer aldrig att avstanna. Vi ska
kunna möta såväl dagens som morgondagens krav på åklagarväsendet. 

 Organisationsschema

 

 

Publicerad 2015-12-16

Relaterade nyheter

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter