Internationellt viktigt samarbete presenterades för EU-ministern

EU-minister Hans Dahlgren gjorde i veckan ett digitalt besök på Åklagarmyndigheten för att få mer kunskap om vårt samarbete inom EU. Särskilt fokus låg på det operativa åklagarsamarbetet.

 

EU-minister Hans Dahlgren på digitalt besök på Åklagarmyndigheten
EU-minister Hans Dahlgren på digitalt besök på Åklagarmyndigheten.

Riksåklagare Petra Lundh inledde mötet med EU-ministern och sa att många brott som begås i dag inom den organiserade brottsligheten har internationella kopplingar. Det gör att myndigheten har ett omfattande internationellt samarbete. 

– Svenska åklagare är i förhållande till andra europeiska åklagare mer involverade i det praktiska internationella samarbetet. De har t. ex. ansvar för telefonavlyssning, kameraövervakning, rumsavlyssning och hemlig dataavläsning. Därför är detta arbete mycket resurskrävande för våra åklagare, sa Petra Lundh.

Det internationella samarbetet när det kommer till Encrochat, Sky CC och Anom har varit ovärderligt och mycket framgångsrikt. 

– Vi har fått värdefull bevisning och kunnat lagföra i en helt annan utsträckning än förut. Vi har nått toppen av hierarkin bland de kriminella. I det arbetet har det europeiska åklagarsamarbetet Eurojust spelat en stor roll och varit mycket betydelsefullt, sa riksåklagaren. 

Petra Lundh lyfte också att det är viktigt för svenska åklagare att regeringen nu tillsätter en utredning som ser över användningen av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte för att förebygga, förhindra och upptäcka allvarliga brott som till exempel skjutningar. Det eftersom kriminella utnyttjar den snabbt växande digitala tekniken med krypterade nätverk m.m. och där den svenska lagstiftningen släpar efter.

Riksåklagare Petra Lundh (mitten) och kammaråklagarna Sara Nilsson (till vänster) och Reena Devgun (till höger)

På bilden från vänster: Kammaråklagare Sara Nilsson, riksåklagare Petra Lundh och kammaråklagare Reena Devgun.

Viktiga internationella nätverk

Kammaråklagarna Sara Nilsson och Reena Devgun från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet presenterade några av sina ärenden för EU-ministern där de haft mycket samarbete med åklagarkollegor inom EU.

Sara Nilsson berättade om ett samarbete med Spanien i form av en gemensam utredningsgrupp, som ledde till gemensamt tillslag i Spanien och Sverige med flera gripna och stora mängder narkotika i beslag. Hon berättade också om ett ärende som åklagare på allmän kammare och RIO hade gemensamt där en person med ledande ställning kunde gripas i Spanien, tack vare gott samarbete både internt och internationellt.

– Det är viktigt att komma ihåg att våra lagstiftningar ser olika ut. För att få goda resultat krävs både ödmjukhet inför andra länders förutsättningar och goda kunskaper, sa Sara Nilsson.

Reena Devgun, samordnare för krigsbrottsåklagarna som arbetar med att utreda brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser, pekade på hur viktigt samarbetet med Europol är då det möjliggör att information mellan de olika länderna kan samköras, vilket är särskilt viktigt i utredningar om europeiska IS-återvändare. Hon berättade om nätverket Genocide Network, som ligger under Eurojust med sekretariat i Haag. I utredningar om internationella brott har samtliga av EU:s rättsliga verktyg använts av medlemsstaterna i nätverket. Bland annat har Frankrike och Tyskland ingått en utredningsgrupp som undersöker systematisk tortyr begången i Syrien. 

– Sverige har i flera avseenden bidragit till europeiska utredningar om brott begångna i bl.a.  Syrien. Det är deltagandet i Genocide Network som möjliggör att vi kan identifiera kopplingar mellan våra utredningar, sa Reena Devgun.

Hon lyfte också fram att det krävs bättre europeisk samordning för att kunna identifiera förövare och för att kunna förvalta vittnesmål.

– Det finns dokumenterade förhör från tusentals yazidier som utsattes för krigsbrott i IS-kontrollerade områden i Syrien. Vi behöver samordna våra utredningar så att dessa personer inte behöver förhöras flera gånger av olika länder och EU-samarbetet möjliggör det, sa Reena Devgun.

Eurojust

Chefsåklagare Solveig Wollstad, som leder arbetet vid den svenska desken på Eurojust, sa att för att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete mot den organiserade brottsligheten så räcker det inte att vi enbart har ett bra samarbete inom EU.

– Vi måste även säkerställa ett bra samarbete med tredjeländer, t.ex. med EU:s grannländer och utvidgningsländerna. Det är viktigt att EU:s medlemsstater och EU:s byråer använder sin gemensamma kraft att förbättra samarbetet med dessa länder.

Erik Fågelsbo, vice chefsåklagare på Eurojust, framförde att till dess att Sverige ingår i den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, är Eurojust berett att stödja samarbete och samordning mellan svenska åklagare och Eppo rörande brott mot EU:s finansiella intressen.

(Text och foto: Åklagarmyndigheten)

Publicerad 2021-09-17

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Regler för utlämning

  Vad gäller när någon begärs utlämnad för brott till ett land utanför EU, Norden och Storbritannien? Vi reder ut begreppen.

  Läs mer
 • Skärpt lag mot hedersrelaterade brott

  I somras infördes brottet hedersförtryck i brottsbalken. Syftet var att ytterligare motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Införandet av brottet är en signal om att synen på den här typen av brottslighet skärpts. Bestämmelsen omfattar brott som begåtts efter den 1 juni 2022.

  Läs mer
 • Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

  Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

  Läs mer
 • Fler nyheter