Begrepp och mått inom verksamhetsstatistiken

Åklagarmyndighetens verksamhetsstatistik presenteras på tre nivåer: ärende, misstänkt och brottsmisstanke.

Ett ärende kan innehålla en eller flera misstänkta personer som var och en misstänks för ett eller flera brott. Till ett ärende förs vanligtvis de brottsmisstankar och misstänkta som ska ha gemensam handläggning och därmed tas upp vid samma tillfälle under en eventuell rättegång.

En misstänkt person kan vara misstänkt för ett eller flera brott. En brottsmisstanke är kopplingen mellan brott och misstänkt. Om en person är misstänkt för ett brott har den misstänkta personen en brottsmisstanke kopplad till sig. Om en person däremot är misstänkt för flera brott har den flera brottsmisstankar.

Mått

Verksamhetsstatistiken innefattar ett antal mått som används till analysunderlag för myndighetens verksamhet.

Exempel på mått som används verksamhetsuppföljningen är genomströmningstid, beslutstid och lagföringsandel.

Genomströmningstid är tiden från det att en brottsmisstanke kommer in till Åklagarmyndigheten till beslut av åklagare. Detta mått avser endast åklagarledda förundersökningar och innefattar både utredningstiden och eventuell tid för beslut om åtal.

Beslutstid är tiden från inkommet beslutsunderlag till beslut, det vill säga från färdig utredning till åklagarens beslut om att väcka åtal eller inte. Detta mått visar den tid åklagaren i huvudsak råder själv över och avser samtliga förundersökningar oavsett om polis eller åklagare varit förundersökningsledare under den föregående utredningen.

Lagföringsandel är andel lagföringsbeslut i förhållande till totalt antal beslut.

Lagföring vid Åklagarmyndigheten innebär vanligen att en person blivit åtalad men kan också vara utfärdande av strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och företagsbot. I det totala antalet beslut exkluderas beslut av administrativ karaktär.

Statistik och definitioner av samtliga mått redovisas i Åklagarmyndighetens årsredovisning.