Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet 2019 har presenterats för regeringen

Under 2019 har de samverkande myndigheterna genomfört både nationella och internationella insatser mot strukturerade kriminella nätverk. Problematiken med organiserad brottslighet mot välfärdssystemet lyfts särskilt fram i återrapporteringen.

En prioriterad fråga för det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2019 har varit att öka förmågan att bryta utvecklingen med sprängningar och skjutvapenvåld.

I den myndighetsgemensamma lägesbilden för 2019–2020 konstateras att kriminella aktörer bedriver verksamhet mer gränsöverskridande och utnyttjar teknik för att dölja eller distansera sig från brotten. Flera insatser har också riktats mot omfattande och strukturerade kriminella nätverk, både nationellt och internationellt. Internationell samverkan är mycket viktigt för att nå framgång i sådana ärenden. De länder som Sverige samarbetat med mest i satsningen under 2019 är Spanien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Att arbeta mot kriminella nätverk innebär att stora resurser måste tillsättas regelbundet i det internationella arbetet.

- Det är viktigt att länders rättsväsenden gemensamt och koordinerat agerar för att bekämpa brottsligheten, dess huvudpersoner och de kriminella strukturerna. På så sätt ökar vi chanserna för att bli mer framgångsrika, säger riksåklagaren Petra Lundh.

Den brottslighet som särskilt framhålls vara viktig att arbeta med över myndighetsgränserna är bland annat välfärdsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, våldsbrottslighet.

Åklagarmyndigheten har sedan flera år ett regeringsuppdrag att myndighetsgemensamt arbeta mer inriktat med att följa pengarna i brottsutredningar. Syftet är, och har hela tiden varit, att bli bättre på att återta brottsvinster och följa pengarna. Dessa frågor har också ett stort fokus i hela EU.

- Det har stor betydelse att satsa på att följa pengarna och gå på brottsvinsterna. Vi vet att det som svider ordentligt för de kriminella, förutom fängelsestraff, är just att rycka undan de finansiella möjligheterna, säger riksåklagaren Petra Lundh.

Fakta om samarbetet

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet. De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Årsrapport 2019 (rapporten som pdf-fil)

Publicerad 2020-03-31

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter