Rättspromemorior och Rättslig vägledning

Rättslig information som framför allt Utvecklingscentrum producerar: rättsliga vägledningar (RäV), praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Kategorier

 • RäV 2023:3 Skadestånd

  Datum: 2023-02-22

  Skadestånd – Om åklagarens uppgift att föra målsägandens talan. Utvecklingscentrum har omvandlat RättsPM 2018:2 om skadestånd till rättslig vägledning, som därmed ersätter rättspromemorian.

 • RäV 2023:2 Strafföreläggande

  Datum: 2023-01-17

  Denna rättsliga vägledning utgör en uppdatering av och ersätter RättsPM 2015:4 Strafföreläggande. Bestämmelserna om strafföreläggande har ändrats i betydande mån den 1 januari 2023.

 • RäV 2022:21 Brott mot knivlagen

  Datum: 2022-11-11

  Brott mot knivlagen – efter lagändringen den 1 juli 2022, kompletterad 7 juli. Denna version är uppdaterad i november 2022.

 • RäV 2022:25 Hemliga tvångsmedel

  Datum: 2022-08-25

  ​Den rättsliga vägledningen 2022:25 Hemliga tvångsmedel – hanteringen i vissa avseenden ersätter tidigare RättsPM 2012:8.

 • RäV 2022:24

  Datum: 2022-07-07

  RäV 2022:24 Strafflindring p.g.a. uppgifter om annans brott.

 • RäV 2022:22

  Datum: 2022-07-05

  Beslag och genomsökning på distans.

 • RäV 2021:21

  Datum: 2022-07-04

  Normalstraff för vissa bötesbrott – stöd vid strafföreläggande, uppdaterad 14 juli 2022.

 • RäV 2022:20

  Datum: 2022-06-29

  Preskription av sexualbrott mot barn och barnpornografibrott.

 • RäV 2022:19

  Datum: 2022-06-23

  Utredningar enligt 31 § LUL: Om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan misstänkas är under 15 år.

 • RäV 2022:18

  Datum: 2022-06-21

  Snyltningsbrott: Åtalsprövning.

 • RäV 2022:17 Egenmäktighet med barn

  Datum: 2022-06-09

  Den här rättsliga vägledningen ersätter rättspromemorian Egenmäktighet med barn – vanliga frågor (RättsPM 2019:2, senast uppdaterad i februari 2019).

 • RäV 2022:16

  Datum: 2022-06-08

  Rättslig vägledning om hundsmuggling.

 • RäV 2022:15

  Datum: 2022-05-25

  Rättslig vägledning om förstärkt åklagarfunktion.

 • RäV 2022:11 Hatbrott

  Datum: 2022-03-21

  Rättslig vägledning om hatbrott Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har tagit fram en ny rättslig vägledning (RäV) avseende hatbrott. Syftet är att redogöra för hur hatbrottsbestämmelserna bör tolkas samt ge stöd och vägledning i handläggningen av hatbrottsärenden. Den rättsliga vägledningen är en omarbetning och uppdatering av de tidigare rättspromemoriorna RättsPM 2016:8 Hatbrott och RättsPM 2018:3 Hets mot folkgrupp på sociala medier.

 • RäV 2022:10 Bemötande av brottsoffer

  Datum: 2022-03-10

  Syftet med denna vägledning är att fästa uppmärksamhet på brottsoffer-frågorna och att ge stöd åt dem inom myndigheten som kommer i kontakt med brottsoffer och därmed skapa enhetlighet i bemötandet av brottsoffer. Det som sägs om gott bemötande gäller naturligtvis i relevanta delar även i förhållande till andra som kommer i kontakt med Åklagarmyndigheten.

 • RäV 2022:04 Grovt vapenbrott

  Datum: 2022-01-19

  Den rättsliga vägledningen (RäV 2022:04) om grovt vapenbrott ersätter tidigare RättsPM 2018:05. ​​Innehållet i RäV:en är i stort sett detsamma som i RättsPM 2018:05 förutom att ett nytt avsnitt avseende start- och gasvapen tillkommit. Syftet med vägledningen är att ge rättslig vägledning vid utredning och lagföring av grova och synnerligen grova vapenbrott.

 • RäV 2022:02 Förtal och förolämpning

  Datum: 2022-01-17

  RäV 2022:02 Förtal och förolämpning ersätter handboken från 2019. Innehållet är i princip detsamma som i den tidigare handboken. Vägledningen har bara uppdaterats i några avseenden, bl.a. om åtalsprövning vid förtal och grovt förtal som ingår i fridskränkningsbrott eller olaga förföljelse. Rättsfallet "Bilderna som låg kvar" NJA 2020 s. 917, där det görs klart att förtal inte är ett perdurerande brott, har beaktats liksom praxisutvecklingen när det gäller konkurrensen mellan förtalsbrott och grovt olaga integritetsintrång. Även en del redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts.​​

 • RäV 2021:19

  Datum: 2022-01-03

  Rättslig vägledning (RäV) 2021:19 om åklagares yttrande över kostnadsräkningar

 • RäV 2021:15

  Datum: 2021-12-30

  Rättslig vägledning (RäV) 2021:15 Balkongmålet - bevisvärdering och vissa andra frågor.

 • RäV 2021:24 Förstörandelagen

  Datum: 2021-12-17

  Rättslig vägledning om "Förstörandelagen – lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser" (Denna rättsliga vägledning ersätter RättsPM 2011:4).

 • RäV 2021:23

  Datum: 2021-12-17

  Rättslig vägledning (RäV 2021:23) om nya regler om tidiga förhör

 • RäV 2021:11 Kryptovalutor

  Datum: 2021-08-30

  Utvecklingscentrum har tagit fram en rättslig vägledning (RäV) om kryptovalutor, RäV 2021:11. ​​​Vägledningen syftar bl.a. till att ge nödvändig förståelse för tekniken och centrala begrepp till stöd för åklagare vid handläggning av ärenden där kryptovaluta kan vara aktuellt att säkra och/eller förverka. I vägledningen finns bl.a. rekommendationer kring tvångsmedelsanvändning och hur problemet med kryptovalutors volatilitet kan hanteras.​

 • RäV 2021:08 - Bidragsbrott

  Datum: 2021-06-24

  Bidragsbrott - inklusive assistansbedrägerier Denna rättsliga vägledning syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för enhetlighet och effektivitet i handläggningen och för bedömningen av bl.a. rubriceringsfrågor. Juni 2021 (Vägledningen ersätter RättsPM 2020:1 och RättsPM 2015:5)

 • RäV 2021:07 Vårdnadshavares skadeståndsansvar

  Datum: 2021-06-03

  Ny rättslig vägledning om vårdnadshavares skadeståndsansvar Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) ska föräldrar som är vårdnadshavare ersätta personskada eller sakskada som deras barn vållar genom brott samt skada genom kränkning. Skadeståndsskyldigheten är begränsad till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse och är gemensamt för två föräldrar. Utvecklingscentrum har gett ny rättslig vägledning om hanteringen av vårdnadshavares skadeståndsansvar (RäV 2021:7). Den nya rättsliga vägledningen ersätter RättsPM 2010:6.

 • RäV 2021:04 Åklagares hantering av strafftidsbeslut

  Datum: 2021-03-19

  Syftet med denna rättsliga vägledning är att ge åklagare en kortfattad vägledning i två steg, kring vilka överväganden som bör göras efter att en underrättelse av strafftidsbeslut kommit in till åklagarkammaren.

 • RäV 2021:01 Provtagnings- och analyskostnader

  Datum: 2021-03-05

  ​Den nya rättsliga vägledningen ersätter RättsPM 2016:7 och har tagits fram med anledning av att återbetalningsskyldigheten utvidgats till att omfatta även kostnader för salivprov samt med anledning av två vägledande avgöranden från Högsta domstolen, dels om återbetalningsskyldighetens omfattning vid narkotikabrott och dels om tillämpningen av jämkningsregeln för bl.a. unga lagöverträdare.​

 • RäV 2021:02 Lagen om brandfarliga och explosiva varor

  Datum: 2021-03-05

  Den rättsliga vägledningen refererar ett antal hovrättsavgöranden avseende grovt brott och synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). ​​​Vägledningen innehåller också ett avsnitt med sammanfattande slutsatser samt en kortare beskrivning av lagstiftningen på området.

 • RättsPM 2020:05 Penningtvätt och penningbeslag

  Datum: 2020-12-18

  Promemorian ger vägledning inom penningtvättsområdet och syftar till att tillgodose kunskapsbehoven hos såväl de åklagare som är ovana vid ärendetypen som de mer erfarna åklagarna. ​​Innehållet har gjorts lättillgängligt genom klickbara länkar i hela dokumentet. Det finns även flödesscheman om dispositionsförbud och penningbeslag av kontomedel med målsägandeanspråk. Promemorian är framtagen i samarbete med EBM. Med denna RättsPM 2020:5 upphävs tidigare promemorior på o​​​mrådet. ​

 • RättsPM 2020:03 Cyklar

  Datum: 2020-05-12

  Rättspromemoria 2020:3 om cyklar. Utgiven av Utvecklingscentrum i maj 2020. Uppdaterad i december 2020.

 • RättsPM 2019:05 Utvisning på grund av brott

  Datum: 2019-10-04

  UC Stockholm har tagit fram en ny rättspromemoria om utvisning på grund av brott med vägledning för åklagare. Denna promemoria ersätter RättsPM 2013:5. ​Syftet är att åstadkomma större enhetlighet och effektivitet i åklagarnas handläggning av utvisningsärenden på grund av brott. I promemorian finns bl.a. ett flödesschema för att utreda om förutsättningar för utvisning föreligger samt rekommendationer avseende handläggningen ur ett praktiskt åklagarperspektiv.

 • RättsPM 2019:03 Människosmuggling

  Datum: 2019-05-03

  Promemorian ger rättslig vägledning genom att belysa vissa av de vanligaste frågorna som kan uppstå i förundersökningar gällande människosmuggling. Vägledningen ska också kunna bidra till en effektiv, rättssäker och enhetlig handläggning av denna ärendetyp.

 • RättsPM 2017:04 Åldersbedömning

  Datum: 2017-08-02

  En ny bestämmelse om kroppsbesiktning för att utreda ålder trädde i kraft den 1 juli 2017. UC Stockholm har tagit fram en rättspromemoria om åldersbedömning.

 • RättsPM 2016:04 Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer

  Datum: 2016-06-29

  Denna rättspromemoria är framtagen för att vara en vägledning vad gäller de rubricerings- och handläggningsproblem som kan uppkomma när sexualbrott begås på internet. Promemorian är indelad i en del som behandlar handläggningen och en del som behandlar rubriceringsfrågor. Avsikten är att promemorian ska vara överskådlig, lätt att hitta i och till nytta under hela ärendets gång.

 • RättsPM 2012:05 Artikel 6 ur åklagarperspektiv

  Datum: 2012-02-01

  Rättspromemorian om artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har uppdaterats. Den behandlar rätten till en rättvis rättegång ur ett åklagarperspektiv. Utvecklingscentrum Malmö, 2012.

 • RättsPM 2005:03 Utländska körkort

  Datum: 2005-10-28

  Denna rättspromemoria behandlar utländska körkorts giltighet i Sverige och vissa andra frågor som är förknippade med detta. Den ska läsas som ett komplement till RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning – Grovt brott? Uppsåt? Påföljd?” som också uppdateras.

 • RättsPM 2005:01 Olovlig körning

  Datum: 2005-10-01

  Med anledning av Högsta domstolens dom den 12 september 2019 (Det afghanska körkortet) har RättsPM 2005:1 ”Olovlig körning” uppdaterats främst rörande resonemangen kring uppsåtsfrågor.