Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel visar att vissa tvångsmedel användes mer under 2021 än året innan, medan andra användes mindre. Störst är ökningen för det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning.

  Hemlig dataavläsning innebär att brottsbekämpande myndigheter får rätt att i hemlighet ta sig in i t.ex. datorer och mobiltelefoner för att kunna läsa av eller ta upp uppgifter som finns där. Tvångsmedlet infördes den 1 april 2020 och fram till den 31 december 2020 användes det i 60 ärenden. Under 2021 användes hemlig dataavläsning i 145 ärenden. – Eftersom tvångsmedlet är nytt och oprövat är ökningen förväntad. Vi bör kunna se en fortsatt ökning under de närmaste åren, säger överåklagare Mikael Björk på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. Kraftig minskning av avlyssning Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, dvs. i praktiken avlyssning av främst mobiltelefoner, har minskat kraftigt jämfört med 2020, från 1 704 avlyssnade personer till 1 384. Med detta är man tillbaks på 2017 års nivå. – Sannolikt beror det på att den information man normalt får in genom hemlig avlyssning har vi istället fått in via Encrochat och andra krypterade tjänster. Minskningen har varit störst i ärenden om narkotikabrott och våldsbrott, och det är i den typen av ärenden som de krypterade chattarna varit till störst nytta, säger Mikael Björk. Nyttoredovisning Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK) minskade något 2021 från en historiskt hög nivå 2020. Hemlig kameraövervakning minskade under några år, men ökade kraftigt 2020 och har fortsatt öka något. Hemlig rumsavlyssning, som används sparsamt, ligger i stort sett stilla. I rapporten finns också, enligt regeringens uppdrag, nyttoredovisningar för respektive tvångsmedel utom HÖK samt exempel på ärenden under året där tvångsmedlen använts och vad det givit för resultat. Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen. Rapporten.   Kontakt Kammaråklagare Christoffer Östlind, 010-562 60 99.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av att Högsta domstolen i dag har beslutat om resning till nackdel för en tidigare frikänd man lämnar riksåklagare Petra Lundh en kommentar.

  – Jag ansökte om resning till nackdel för mannen, eftersom det enligt min mening är sannolikt att hovrätten skulle ha dömt mannen för mord om den bevisning som nu finns hade lagts fram under rättegången, säger riksåklagare Petra Lundh. En man frikändes 1998 av hovrätten för mord på en 16-årig flicka i Husum hösten 1996. Sommaren 2020 fick Nationellt forensiskt centrum (NFC) fram en dna-profil ur spermier som anträffats på flickans byxor. Förra året hittades ett blodprov från mannen. Det visade sig att den frikände mannens dna matchade det spår som över 20 år tidigare säkrats på flickans kvarlevor. Den 2 juli 2021 ansökte riksåklagaren därför om resning till nackdel för mannen. Högsta domstolen har nu beslutat att ärendet ska tas upp på nytt av hovrätten. Pressmeddelande vid ansökan om resning. Om resning.   Kontakt Överåklagare Mats Svensson, 010-562 60 50. Tillgänglig i dag från kl. 11.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen har lagts ned för två brottsmisstankar i ett ärende där en känd svensk skådespelare förekommer.

  En svensk skådespelare anmäldes sommaren 2021 av en kvinna för våldtäkt som ska ha ägt rum i New York. Skådespelaren hade dessförinnan anmält kvinnan för utpressning och en förundersökning om misstänkta brott inleddes. Något senare anmäldes skådespelaren för förtal av kvinnan på Instagram. Kammaråklagaren Virpi Alajarva på Åklagarkammaren i Skövde har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om grovt förtal eftersom kravet på dubbel straffbarhet inte kan uppnås. Åklagaren har även beslutat att lägga ned förundersökningen om försök till utpressning eftersom det numera inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Förundersökning om oaktsam våldtäkt pågår fortfarande. Åklagaren har i den delen ännu inte tagit ställning om hon ska delge någon misstanke om brott. Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 3074-21. Dubbel straffbarhet Att en handling som begås i ett annat land är ett brott både enligt det landets lagar och enligt svensk lag.   Kontakt Kammaråklagare Virpi Alajarva, 010-562 71 38, är tillgänglig efter kl. 15 i dag måndag den 30 maj.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som är misstänkt för mord på två personer i Mälarhöjden har häktats av tingsrätten.

  Mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för mord i två fall. Åtalsfrist är den 29 juni. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 8466-22. Tillfälligt målnummer under helgen: B 1751-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på två personer i Mälarhöjden har begärts häktad.

  Häktningsförhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätt i dag söndag klockan 13. Resultatet av förhandlingen kommuniceras i ett nytt pressmeddelande. Jourdomstolens målnummer under helgen: B 1751-22.   Kontakt Kammaråklagare Ingrid Viklund, 010-562 57 55, är tillgänglig först efter häktningsförhandlingen. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man är på sannolika skäl misstänkt för mord i två fall.

  Mannen anhölls i går torsdag. Sista dag för att begära honom häktad är på söndag den 29 maj. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 8466-22 Åklagare Ingrid Viklund har ingen mer information att lämna just nu.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 25-årsåldern har åtalats vid Skaraborgs tingsrätt. Misstankarna rör bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, och grovt vapenbrott.

  Mannen åtalas för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, grovt vapenbrott, förberedelse till grovt vapenbrott, vapenbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot lagen om sprängämnesprekursorer (kemiska ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen). Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare från Riksenheten för säkerhetsmål eftersom den misstänkta brottsligheten har kopplingar till våldsbejakande högerextremism. Den nu åtalade har suttit häktad sedan början av november 2021. Tingsrättens målnummer: B 4270-21. Tidigare pressmeddelande vid häktning.   Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin är tillgänglig för media på telefon, 010-562 59 47. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag onsdag den 25 maj beslutat att lägga ned förundersökningen mot en politiker i partiet Demokraterna i Göteborg. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag.

  Politikern har varit misstänkt för grov förskingring och andra ekonomiska oegentligheter i samband med investeringar i ädelträ i Brasilien. Under förundersökningen har företrädare för målsäganden hörts. Dessa har även bidragit med skriftlig bevisning. På motsvarande sätt har den misstänkte och annan person hörts. Även från deras håll har skriftlig bevisning överlämnats. – Vid en samlad bedömning av den muntliga och skriftliga bevisningen kan konstateras att det saknas tillräckligt med bevisning för att kunna väcka åtal. Prognosen är att ytterligare utredningsåtgärder inte kommer att förbättra bevisläget, säger kammaråklagare Bengt-Olof Berggren vid Göteborgs åklagarkammare. Åklagarmyndighetens ärende: AM-131426-21. Kontakt Kammaråklagare Bengt-Olof Berggren finns tillgänglig på telefon för eventuella frågor från media i dag kl. 13–14, 010-562 54 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Onsdag den 25 maj kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i ett mål där två män stått åtalade för resandebrott enligt rekryteringslagen.

  De två männen greps den 19 februari på Landvetters flygplats då de var på väg att lämna landet. Länk till tidigare pressmeddelande vid åtal. Tingsrättens målnummer: B 2692-22.  Kontakt Kammaråklagare Henrik Olin vid Riksenheten för säkerhetsmål är tillgänglig på telefon för media under onsdagen i mån av tid, 010-562 59 47.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen om grov mordbrand i Klockaretorpet i Norrköping den 3 maj 2022.

  På eftermiddagen den 3 maj inkom larm till räddningstjänsten om en pågående brand i en radhuslänga på Karl Wards gata i Klockaretorpet. Baserat på initiala vittnesuppgifter kunde en person under 15 år misstänktas för grov mordbrand och en utredning inleddes enligt 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (Lul). Under utredningens gång har bland annat ett stort antal vittnesförhör hållits och en teknisk undersökning av brottsplatsen genomförts. Innehållet i misstänkts mobiltelefon har även analyserats. Utredningen har även visat att de initiala vittnesuppgifterna inte stämde. Det har vidare, med hjälp av GPS-positioneringar i misstänkts mobiltelefon konstaterats att misstänkt person inte befunnit sig på platsen för branden vid tiden då den startade. Mot bakgrund av det har misstanken lagts ner och utredningen enligt Lul 31 § avslutats. Personen som tidigare var misstänkt har erbjudits möjlighet att lämna en berättelse i egenskap av vittne men har avstått från det eftersom man inte har plikt att vittna om man är under 15 år. Då det i dagsläget inte finns någon misstänkt kommer den fortsatta utredningen att ledas av polis. Kontakt Kammaråklagare Karin Lejefors, 010-562 58 73.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >