Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet visar goda resultat

Under 2021 fortsatte samarbetet mellan myndigheterna att ge goda resultat. En hög lagföring lyfts särskilt fram i återrapporteringen. För Åklagarmyndighetens del har det inneburit att den redovisade arbetstiden var dubbelt så hög som året före.

2021 gjordes inom den myndighetsgemensamma satsningen många stora operativa insatser med fokus på tre brottskategorier: Våld, vapen och narkotika. Flera tongivande grovt kriminella aktörer har dömts till långa fängelsestraff.

Riksåklagare Petra Lundh– Det är tillfredsställande att vi hade ett bättre utfall förra året. Vi hade något färre åtalade och dömda än 2020 men däremot betydligt fler utdömda fängelseår. För vår del har det inneburit att vi avsatt stora resurser för att genomföra satsningen. Våra erfarna åklagare har lagt ned många arbetstimmar när det gäller utredningar kopplade till Operativa rådet. Över 26 000 åklagartimmar, vilket är en dubblering sedan föregående år, säger riksåklagare Petra Lundh.

Narkotikahandeln utgör en central inkomstkälla för organiserad brottslighet och utifrån information från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat framkommer att narkotikasmugglingen till Sverige bedrivs i en närmast industriell skala. 

Högsta antal fängelseår sedan satsningen inleddes

För 2021 rapporteras höga siffror för utdömd fängelsetid. Totalt 448 års fängelse utdömdes, vilket är 100 fler än förra året. De fällande domarna grundar sig på olika typer av grova narkotikabrott, våldsbrott och vapenbrott. Detta mycket tack vare möjligheten att ta del av dekrypterad information från kommunikationstjänster som Encrochat, Sky ECC och Anom.

– Det är ofta en avgörande pusselbit att vi i utredningsverksamheten får tillgång till kommunikation mellan kriminella, säger Petra Lundh.

– Myndighetssamverkan ger oss bättre möjlighet att komma åt den organiserade brottsligheten och de kriminellas brottsvinster, säger Petra Lundh.

Fakta om det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet


Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

 

Publicerad 2022-03-29

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Regler för utlämning

  Vad gäller när någon begärs utlämnad för brott till ett land utanför EU, Norden och Storbritannien? Vi reder ut begreppen.

  Läs mer
 • Skärpt lag mot hedersrelaterade brott

  I somras infördes brottet hedersförtryck i brottsbalken. Syftet var att ytterligare motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Införandet av brottet är en signal om att synen på den här typen av brottslighet skärpts. Bestämmelsen omfattar brott som begåtts efter den 1 juni 2022.

  Läs mer
 • Rekryteringssatsning på nya kompetenser inom it

  Åklagarmyndigheten utökar it-avdelningen med nya roller som bland annat är kopplade till att myndigheten sedan den 1 oktober är beredskapsmyndighet. Dessutom ska systemet Cåbra som används för brottmålshanteringen utvecklas och förbättras. Totalt rekryteras nu över 20 medarbetare inom it.

  Läs mer
 • Fler nyheter