Chefsåklagare Solveig Wollstad invald i Eurojusts styrelse

I december 2019 trädde EU:s förordning för Eurojust i kraft. Det innebar bl.a. att Eurojust bildade en ”executive board”, eller styrelse på svenska. I styrelsen ska två nationella medlemmar sitta och svenska chefsåklagaren Solveig Wollstad valdes den 14 januari 2020 in på en av posterna.

Bild på chefsåklagare Solveig Wollstad (foto: Eurojust)Med den nya förordningen som antagits styrs Eurojust av kollegiet, med de 28 nationella medlemmarna och av styrelsen. Ett av de huvudsakliga syftena med den nya styrelsen är att avlasta kollegiet genom att bereda administrativa och strukturella frågor på ett effektivare sätt. Det gäller budget, planeringsfrågor med mera. Styrelsen ska också övervaka den administrative direktörens arbete. 

– Styrelsen hanterar alla administrativa frågor, fattar beslut i frågor som inte måste gå till kollegiet och bereder de frågor som kollegiet ska fatta beslut i, berättar Solveig Wollstad.

Förutom två kollegiemedlemmar valda på två år är presidenten och de två vicepresidenterna självskrivna i styrelsen. Kommissionen deltar med en representant.

Detta är enda gången kollegiemedlemmarna till styrelsen väljs. Dessa poster kommer sedan tillsättas genom rotation vartannat år i bestämd ordning. Först bland de roterande nationella medlemmarna blir Spanien och Frankrike att ta över styrelseposterna.

– För Åklagarmyndigheten och Sverige är det bra att ha någon på denna post då det ger ett ökat inflytande och en möjlighet att påverka Eurojusts framtid, avslutar Solveig.

(Foto: Eurojust)

Bild på Eurojustlogotyp Fakta: Eurojust

Eurojusts uppdrag är att förbättra de nationella myndigheternas effektivitet i samband med utredning och åtal av gränsöverskridande och organiserad brottslighet och att snabbt och effektivt lagföra brottslingar. Eurojusts vision är att vara en nyckelaktör och ett rättsligt expertorgan för en effektiv bekämpning av organiserad gränsöverskridande brottslighet i Europeiska unionen.

Eurojust inrättades 2002 för att underlätta och förbättra samordningen och samarbetet mellan de nationella myndigheterna i samband med bekämpning av grov gränsöverskridande brottslighet som berör Europeiska unionen.

Var och en av medlemsstaterna har utsett en representant vid Eurojust i Haag. Representanterna kallas för nationella medlemmar och är erfarna åklagare, domare eller polistjänstemän med motsvarande kompetens.

Sinsemellan fullgör de Eurojusts uppdrag att samordna de nationella myndigheterna under alla faser av brottsutredningar och åtal. De löser även de hinder och praktiska problem som uppkommer till följd av skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem.

De nationella medlemmarna biträds av ställföreträdare, assisterande medlemmar och nationella experter. Om Eurojust har ett operativt samarbetsavtal med ett land utanför EU kan sambandsåklagare från det landet stationeras vid Eurojust. För närvarande finns sambandsåklagare från Norge, Schweiz, USA Ukraina, Nordmakedonien och Montenegro på Eurojust.

Mer om Eurojust (länk till organisationens webbplats)

Publicerad 2020-02-03

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter