Aktuella pressmeddelanden

Februari

 • För att klara av den ökade arbetsbelastningen, satsa på högre kvalitet och möta nya reformer behöver Åklagarmyndigheten en anslagsökning på 148 miljoner kronor under de närmaste tre åren.

  Läs mer
 • Polisledning, åklagare, domstol och häkte bör finnas på en och samma ort i varje Norrlandslän. Det föreslår rättsväsendets myndigheter i en rapport som lämnas till regeringen den 28 februari.

  Läs mer
 • Målen gällde frågan om 3 § lotterilagen kan anses vara en teknisk föreskrift enligt ett EG-direktiv och om ändringar i 3 § därför skulle ha föregåtts av en anmälan till EU-kommissionen. RÅ bestred att 3 § lotterilagen kan anses utgöra en teknisk föreskrift. HD har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd, vilket innebär att hovrättens fällande domar som anger att 3 § lotterilagen inte utgör en teknisk föreskrift står fast.

  Läs mer
 • Överåklagare Christer van der Kwast har inlett förundersökning när det gäller misstänkta mutor i samband med leasing av JAS Gripen till Tjeckien.

  Läs mer
 • Den 21 februari sändes Åklagarmyndighetens årsredovisning till regeringen. Den visar bland annat att ärendeinströmningen har fortsatt att öka och att arbetsbelastningen därför är hög. De ärenden som ökat mest är våldsbrott och narkotikabrott. Antalet personer som lagfördes ökade med 3 200 jämfört med år 2005.

  Läs mer
 • Majoriteten av dem som beviljas besöksförbud upplever en ökad trygghet, likaså är de nöjda med polisens bemötande. Men rättsväsendets arbete behöver utvecklas ytterligare, liksom stödet från andra samhällsinstanser. Det gäller inte minst i de fall där barn är berörda. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en rapport som presenteras idag.

  Läs mer
 • För närvarande pågår informationsinhämtning i ärendet om JAS Gripen. Det går ännu inte att bedöma om det finns anledning att inleda förundersökning, men beslut i förundersökningsfrågan kommer att meddelas inom kort.

  Läs mer