Behov av strategiska åtgärder för att ytterligare förbättra handläggningen av kontaktförbud

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har för första gången tillsammans gjort en tematisk tillsyn om kontaktförbud för att föreslå åtgärder som kan minska systematiska brister och öka enhetligheten i handläggningen. En genomgång av 600 ärenden visar bland annat att det finns ett behov av strategiska verktyg med statistik på lokal nivå.

– Polisen behöver öka kvaliteten i ansökningarna och ge fullständig information om vad kontaktförbud innebär och vilka krav som ställs på den som ansöker. Åklagarna behöver i ett tidigt skede avslå ansökningar som saknar förutsättningar att beviljas. För att åstadkomma det behövs mer utbildning i båda myndigheterna. Vi föreslår också att vi ska ta fram verktyg för statistik och analys för att åklagare och polis ska kunna jobba utifrån lokala förutsättningar i handläggningen av kontaktförbud, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

Tillsynen visar att tidsfristerna på sju dagar för att handlägga kontaktförbud hålls i drygt 7 av 10 ärenden. Anledningen till att vissa ansökningar avslås är bland annat att grundförundsättningarna inte är uppfyllda.

– Mycket arbete ska göras på kort tid av både polis och åklagare. Det kan finns anledning att se över tidsfristerna för att balansera kvalitet i förhållande till skyndsamhet, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

Om den tematiska tillsynen

Den tematiska tillsynen har fokuserat på tillämpning av metoder och inte en granskning av själva besluten i de enskilda fallen. Totalt har 600 ärenden granskats i Gävle, Norrköping, Halmstad, Sundsvall, Karlstad och Malmö under perioden 1 april–31 december 2018.

Om kontaktförbud

Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Ett sådant beslut fattas av åklagare. Kontaktförbud i sig utgör inte någon garanti för att hotfulla och farliga situationer inte kan uppstå.

Kontakt

Vice överåklagare Eva-Marie Persson, Utvecklingscentrum, 010-562 69 01

Publicerad 2020-04-23

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • ”Snabbare lagföring är bra för alla”

  I början var många skeptiska till projektet Snabbare lagföring. Varför ska vi lägga resurser på det här? Nu är däremot enigheten stor om att det är bra för alla: åklagare, polis, domstol och de inblandade parterna. Och för åklagarna innebär det att mindre tid behöver läggas på hanteringen av stölder och andra brott som är enkla att utreda.

  Läs mer
 • Eurojust – det europeiska rättssamarbetet kraftsamlar

  Under coronakrisen försöker kriminella nätverk ute i Europa utnyttja situationen. I Tjeckien hackades ett datorsystem på ett sjukhus. I Tyskland har försök gjorts att sälja stora partier icke godkända munskydd och dålig handsprit. Men EU:s myndighet för straffrättsligt samarbete, Eurojust, hjälper medlemsstaterna att bjuda på hårt motstånd.

  Läs mer
 • Fler nyheter