Behov av strategiska åtgärder för att ytterligare förbättra handläggningen av kontaktförbud

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har för första gången tillsammans gjort en tematisk tillsyn om kontaktförbud för att föreslå åtgärder som kan minska systematiska brister och öka enhetligheten i handläggningen. En genomgång av 600 ärenden visar bland annat att det finns ett behov av strategiska verktyg med statistik på lokal nivå.

– Polisen behöver öka kvaliteten i ansökningarna och ge fullständig information om vad kontaktförbud innebär och vilka krav som ställs på den som ansöker. Åklagarna behöver i ett tidigt skede avslå ansökningar som saknar förutsättningar att beviljas. För att åstadkomma det behövs mer utbildning i båda myndigheterna. Vi föreslår också att vi ska ta fram verktyg för statistik och analys för att åklagare och polis ska kunna jobba utifrån lokala förutsättningar i handläggningen av kontaktförbud, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

Tillsynen visar att tidsfristerna på sju dagar för att handlägga kontaktförbud hålls i drygt 7 av 10 ärenden. Anledningen till att vissa ansökningar avslås är bland annat att grundförundsättningarna inte är uppfyllda.

– Mycket arbete ska göras på kort tid av både polis och åklagare. Det kan finns anledning att se över tidsfristerna för att balansera kvalitet i förhållande till skyndsamhet, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

Om den tematiska tillsynen

Den tematiska tillsynen har fokuserat på tillämpning av metoder och inte en granskning av själva besluten i de enskilda fallen. Totalt har 600 ärenden granskats i Gävle, Norrköping, Halmstad, Sundsvall, Karlstad och Malmö under perioden 1 april–31 december 2018.

Om kontaktförbud

Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Ett sådant beslut fattas av åklagare. Kontaktförbud i sig utgör inte någon garanti för att hotfulla och farliga situationer inte kan uppstå.

Kontakt

Vice överåklagare Eva-Marie Persson, Utvecklingscentrum, 010-562 69 01

Publicerad 2020-04-23

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter