HD prövar inte mål om verkställighetshinder vid utvisning

Publicerad: 2008-03-31 13:19:00

Riksåklagaren menade att målet aktualiserade flera frågor och tillstyrkte därför prövningstillstånd. Högsta domstolenansåg emellertid inte att det fanns tillräckliga skäl att pröva målet.