Särskild utredning och bevistalan när någon under 15 år kan misstänkas för brott

En person som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. Om det handlar om ett mycket allvarligt brott kan ändå ett slags prövning av skuldfrågan göras av domstol. En sådan prövning kallas bevistalan och begärs i ett fåtal mycket allvarliga fall efter att en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare först genomförts.

Den som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. En utredning kan i vissa fall ändå genomföras enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

– En utredning enligt 31 § LUL ska i normalfallet inledas när någon kan misstänkas för att före 15 års ålder ha begått ett brott som har ett minimistraff på ett års fängelse. Även om barn under 15 år aldrig kan åtalas och dömas för brott i Sverige är det viktigt att allvarliga brott klaras upp. Systemet med LUL 31 tillkom för att motverka ökande ungdomsbrottslighet. Det som kommer fram i en utredning kan användas som underlag för socialtjänster för att sätta in rätt behandlingsinsatser, förklarar kammaråklagare Jesper Paulander som är expert på området unga lagöverträdare vid Utvecklingscentrum på Åklagarmyndigheten.

Bevistalan – en prövning i domstol

– I vissa fall, men det ska poängteras att det är ett fåtal i Sverige, väcker åklagare en så kallad bevistalan. Vid bevistalan sker en prövning i domstol. Domstolens uppgift är då att ta ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte. En bevistalan får bara ske om det begärs av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare, säger Jesper Paulander.

Om bevistalan begärs får åklagaren väcka sådan om det krävs ur allmän synpunkt. Vid den bedömningen ska åklagaren främst beakta om brottet är mycket allvarligt och om bevisningen hade varit tillräcklig för motsvarande åtal mot en straffmyndig. Även barnets ålder och hur lång tid som förflutit sedan brottet kan vägas in.

Efter prövningen i domstol är det sociala myndigheter som fattar beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

Så här säger lagen om unga lagöverträdare:

Brottsbalken1 kap 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd.

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare38 § Misstänks någon för att före femton års ålder ha begått ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av socialnämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare för den unge, begära prövning hos domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).

OBS! Sedan denna artikel skrevs har lagen ändrats på det här området. Läs här vad som gäller från och med 1 juli 2023!

Publicerad 2021-01-29

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2024

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Rapporten om hemliga tvångsmedel har lämnats till regeringen

  Genom de lagändringar som trädde i kraft den 1 oktober 2023 kan preventiva tvångsmedel numera användas i betydligt fler fall jämfört med tidigare. Under sista kvartalet förra året beslutade domstol om 106 tillstånd och 67 personer var föremål för preventiva tvångsmedel. Det framgår av den årliga rapporten om användningen av hemliga tvångsmedel som har lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter