Överklagande till Högsta domstolen om företagsbot

Publicerad: 2016-07-22 09:38:00

Frågan i målet som riksåklagaren vill få klargjord är om företagsbot har företräde framför straffrättslig påföljd när den tilltalade som företrädare för ett helägt aktiebolag dömts till villkorlig dom.

En person dömdes för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och dagsböter. Domen avsåg att den tilltalade som ställföreträdare för ett (av honom helägt) aktiebolag hade åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet. Samtidigt ogillades en mot aktiebolaget förd talan om företagsbot. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att aktiebolaget ska åläggas företagsbot med 100000 kronor.

Frågan i målet är om det finns förutsättningar att jämka eller efterge företagsboten på grund av att den tilltalade, som företrädare för det av honom helägda aktiebolaget, dömts till villkorlig dom.

Huvudregeln är att rätten ska ta ställning tas till om den straffrättsliga påföljden ska sättas ner efter det att företagsboten bestämts. I en dom år 2012 slog Högsta domstolen dock fast att i sådana fall där det brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranlett fängelse, bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde. I det fallet var det fråga om en alltigenom oseriös verksamhet.

I det nu aktuella målet är de brott den tilltalade gjort sig skyldig till begångna inom ramen för en i övrigt seriös näringsverksamhet, verksamheten har bedrivits i aktiebolagsform och påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Riksåklagarens uppfattning är att det i detta fall inte finns skäl att frångå huvudprincipen; det vill säga att företagsboten har företräde framför den straffrättsliga påföljden. Domstolspraxis är för närvarande inte enhetlig, och därför anser riksåklagaren att Högsta domstolen vid en prövning av målet skulle kunna göra uttalanden som ytterligare klargör rättsläget.

Länk till överklagandet (pdf)

KontaktChefsåklagaren Lars Persson 010-562 50 22

Presstjänsten 010-562 50 20