Överklagande till Högsta domstolen

Publicerad: 2016-03-23 14:40:00

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en s.k. gruppvåldtäkt ska bedömas som grov våldtäkt för att fler än en person har förgripit sig på offret.

En man har dömts för våldtäkt för att tillsammans med en annan man ha våldtagit en kvinna i en bil. Gärningen bestod av upprepade sexuella övergrepp. Tingsrätten ansåg att brottet skulle rubriceras som grov våldtäkt och bestämde påföljden för den grova våldtäkten och viss annan brottslighet till fängelse i fyra år och sex månader. Hovrätten gjorde en annan bedömning. Enligt hovrätten kunde våldtäkten vid en samlad bedömning inte rubriceras som grov våldtäkt. Hovrätten bestämde påföljden för den samlade brottsligheten till fängelse i tre år och sex månader. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för grov våldtäkt till ett längre fängelsestraff än det som hovrätten bestämt.Vid bedömningen om en våldtäkt ska bedömas som grovt brott ska särskilt beaktas om bl.a. fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet. Detta innebär enligt riksåklagaren att en våldtäkt där två eller flera personer förgripit sig på offret var för sig och i en följd som regel ska bedömas som grov våldtäkt och föranleda ett mycket strängt straff. Några förmildrande omständigheter som talar emot att våldtäkten ska bedömas som grov finns, enligt riksåklagaren, inte i detta fall. Lagstiftningen om sexualbrott är fortlöpande föremål för debatt och har setts över vid flera tillfällen de senaste decennierna. Det är angeläget att det står klart hur lagstiftningen i dess olika delar ska tolkas och tillämpas. Högsta domstolen har inte prövat hur den aktuella bestämmelsen ska tillämpas sedan den senast ändrades år 2005. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med klargörande uttalanden från Högsta domstolen när det gäller hur bestämmelsen om grov våldtäkt ska tolkas och tillämpas i ett fall som detta.

Läs överklagandet

Kontakt:

Byråchef Hedvig Trost 010-562 50 26

Presstjänsten010-562 50 20