Överklagande till Högsta domstolen

Publicerad: 2018-03-20 14:58:00

Riksåklagaren överklagar fråga om förverkande i ett mål om otillbörlig marknadspåverkan till Högsta domstolen.

Hovrätten dömde två tilltalade för 13 fall av otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. En av de tilltalade dömdes ensam för ett fall av otillbörlig marknadspåverkan. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och böter. De tilltalade hade köpt aktier i bolagen och en kort tid senare, efter att ett antal otillbörliga manipulativa åtgärder med bäring på bolagens aktiekurs vidtagits, sålt aktierna till en högre kurs. Åtgärderna bestod bl.a. i att på internet lämna vilseledande uppgifter om sig själva och om aktiebolagen. Hovrätten förverkade 661 835 respektive 573 197 kronor som utbyte av brott från de tilltalade.

Riksåklagaren har, efter en framställning från Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att 1 258 292 respektive 1 261 281 kronor ska förverkas från de tilltalade. Enligt riksåklagaren bör hela skillnaden mellan försäljningslikviderna och vad de tilltalade betalat för aktierna förverkas. Hovrätten har uppskattat de tilltalades vinst till hälften av det av åklagaren yrkade beloppet då det enligt hovrätten inte kan uteslutas att andra faktorer än de som de tilltalade vidtagit i viss mån kan ha bidragit till kursuppgången.

Högsta domstolen har inte tidigare prövat något mål som gäller en förverkandefråga som den i målet. Det är angeläget att allmänheten har förtroende för värdepappersmarknaderna och att samhällets reaktioner på marknadsmissbruksbrotten är tillräckligt avskräckande och effektiva. I mål som det nu överklagade är vinsten hela syftet med de åtgärder som vidtas. Det finns en risk att hovrättens dom kan leda till en minskad förutsebarhet när det gäller bedömningen av frågan om förverkande. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av Högsta domstolen vara av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Länk till överklagandet

Länk till EBMs framställan

Kontakt:Chefsåklagare Lars Persson, Åklagarmyndigheten, 010-562 50 22 Kammaråklagare Catharina Linné, Ekobrottsmyndigheten, 010-562 97 31