Aktuella pressmeddelanden

2012

 • Överklagande av hovrättsdom

  Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de två gemensamma minderåriga barnen.

  Läs mer

  Riksåklagaren har överklagat en dom där en man dömts av hovrätten till 17 års fängelse för mord på sin före detta hustru. Mordet skedde inför ögonen på de två gemensamma minderåriga barnen.

  Frågan i målet gäller om mordet kan anses tillhöra de allvarligaste fallen av mord och att mannen därmed borde dömas till livstids fängelse. Senaste gången som Högsta domstolen uttalade sig om påföljden för mord var 2007. Sedan dess har en lagändring ägt rum som innebär att påföljden för mord är fängelse i lägst tio och högst arton år eller på livstid. I överklagandet pekar riksåklagaren bland annat på att olika domstolar förefaller göra olika bedömningar vad som, med hänsyn till lagförarbeten och praxis, ska krävas för att kvalificera ett brott till de mest allvarliga fallen av mord. Det finns därför skäl för Högsta domstolen att pröva målet. Riksåklagarens bedömning är att det inte finns några förmildrande omständigheter i målet, utan tvärtom flera försvårande och även synnerligen försvårande omständigheter. Enligt riksåklagarens mening bör påföljden därför bestämmas till fängelse på livstid.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas kommenterar dagens dom mot kvinnan som förvarade skelettdelar i bostaden.

  - Jag kan konstatera att domstolen gått på min linje och anser att kvinnan har handskats skymfligen med skelettdelarna och att hon handlat med uppsåt. Däremot anser man inte att det är bevisat att hon använt skelettdelar i samband med sexuella handlingar. Jag ska nu noggrant analysera domen innan jag tar ställning till om jag ska överklaga eller inte, säger kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas.

  Läs mer
 • Ang domen mot den sk skelettkvinnan

  Kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas vid Göteborgs åklagarkammare är tillgänglig för kommenter kring domen mot den sk skelettkvinnan mellan kl 15.00 och 16.00 idag måndag.

  Läs mer

  Kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas vid Göteborgs åklagarkammare är tillgänglig för kommenter kring domen mot den sk skelettkvinnan mellan kl 15.00 och 16.00 idag måndag.

  Dom kommer att meddelas av Göteborgs tingsrätt kl 14.00 idag.

  Läs mer
 • Medieuppgifter i höstas ledde till att förundersökning inleddes om delar av Centrala etikprövningsnämndens verksamhet. Misstankarna gällde tjänstefel. Efter ca tre månader har förundersök­ningen idag lagts ned.

  Medieuppgifter i höstas ledde till att förundersökning inleddes om delar av Centrala etikprövningsnämndens verksamhet. Misstankarna gällde tjänstefel. Efter ca tre månader har förundersök-ningen idag lagts ned. Under hösten 2012 framkom medieuppgifter som gjorde att det fanns anledning att misstänka tjänstefel inom Centrala etikpröv-nings-nämnden. Bland annat påstods att företrädare för nämnden hade antedaterat beslut inom ramen för tillsynsverk-samheten. En förundersökning om tjänstefel inleddes och har bedrivits under ca tre månaders tid. Inom ramen för förundersökningen har bland annat original-akter från nämnden granskats och jämförts med loggnings-uppgifter för när olika dokument har skapats. Dessutom har förhör hållits med personer som är anställda på nämnden. Utredningen har visat att beslut som ska ha fattats under perioden 2006-2010 slutdokumenterats i digital form först 2012, att flera protokoll saknas eller inte har justerats och att det brister i interna rutiner för bland annat arkivering och diarieföring. Förundersökningsledare är kammaråklagare Pär Andersson vid City åklagarkammare i Stockholm. Han kommenterar förunder-sökningen på följande sätt: "Flera brister i nämndens verksamhet har framkommit under utredningen, men utifrån bland annat förhör kan jag konstatera att bristerna inte är av den omfattningen att de kan föranleda straffrättsligt ansvar för tjänstefel eller något annat brott." I sammanhanget kan nämnas att anmälningar även gjorts till Justitiekanslern och Utbildningsdepartementet.

  Läs mer
 • Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål har beslutat lägga ned förundersökningen om hets mot folkgrupp.

  Skälet är att uttalandena vid gärningstillfället enbart har spridits till ett fåtal personer. De alternativa brotten förtal och förolämpning är preskriberade. Förundersökning inleds inte heller för några andra brott vid det aktuella tillfället.

  Läs mer
 • I dag har åtal väckts mot en 18-årig man som misstänks för att ha skjutit sin flickvän till döds.

  Mordet begicks i Sollentuna i somras.

  Läs mer
 • Lägesrapport SD-ärendet

  Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål har beslutat att fortsätta driva förundersökningen om hets mot folkgrupp med anledning av den film från 2010 där företrädare för Sverigedemokraterna förekommer.

  Läs mer

  Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål har beslutat att fortsätta driva förundersökningen om hets mot folkgrupp med anledning av den film från 2010 där företrädare för Sverigedemokraterna förekommer.

  -För att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp ska det för det första vara uttalanden av en viss rasistisk karaktär, vilket jag bedömer att det kan vara. Därutöver krävs att uttalandena också har spridits till en något större krets och bland annat det behöver utredas ytterligare, säger Mats Åhlund. Uttalandena på filmerna skulle också eventuellt kunna bedömas som förolämpning, vilket är ett brott som riktar sig mot en enskild och där kravet på spridning inte finns. Ett eventuellt förolämpningsbrott är dock preskriberat. Mats Åhlund kommer också att vidta ett antal utredningsåtgärder när det gäller de järnrör som syns på filmen, för att göra en bedömning av om det kan vara fråga om förberedelse eller försök till misshandel.

  Läs mer
 • En kvinna åtalas i dag i Göteborg för brott mot griftefrid. Hon har bland annat skaffat samt förvarat mänskliga skelettdelar i sin bostad.

  Därutöver har kvinnan, enligt åtalet, också sålt skelettdelar till andra personer.

  Läs mer
 • Inbjudan till pressträff i Göteborg

  I samband med att kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas väcker åtal i ett uppmärksammat brott mot griftefrid inbjudes media till en pressträff tisdag den 20 november klockan 11.00.

  Läs mer

  I samband med att kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas väcker åtal i ett uppmärksammat brott mot griftefrid inbjudes media till en pressträff tisdag den 20 november klockan 11.00.

  Åtalet väcks mot en häktad kvinna född 1975 som greps den 5 september och häktades den 8 september. Pressträffen hålls i hörsalen på Polishuset, Ernst Fontells plats i Göteborg. Vid pressträffen delas stämningsansökan och förundersökningen ut. Kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas kommer att berätta om förundersökningen och vara tillgänglig för eventuella intervjuer. Ingen föranmälan krävs, men tag med giltig presslegitimation eller liknande handling.

  Läs mer
 • Fem av de åtalade är misstänkta för grova narkotikabrott. För tio personer gäller åtalet narkotikabrott. De åtalade är i åldrarna 22-59 år.

  Länskriminalpolisen i Stockholm har under våren och försommaren bedrivit spaningar mot ett nätverk som i första hand hanterat kokain. Försäljningarna av kokain, som varit omfattande, visar hur försäljning och distributionen av kokain till slutanvändaren går till i Stockholm. Förundersökningen handlar om ca 100 överlåtelser med en uppskattad försåld mängd kokain om ca 200 gram. Dessutom är flera beslag tagna från nätverket, om totalt ca 380 gram kokain. Det aktuella ärendet ger en god bild över distributionsleden till slutanvändaren. De involverade personerna i ärendet hade en tydlig rollfördelning när det gäller vem som gjorde vad vid bland annat beställningar och leverans av kokainet. Under spaningarna i ärendet anträffades en cannabisodling i Gästrikland. Odlingen bestod av 120 cannabisplantor och var välordnad med värmelampor, fläktar och timers. Eftersom cannabisodlingen togs i beslag och skördades innan den var färdigväxt har en beräkning gjorts av hur stor mängd som teoretiskt skulle kunna framställas från den skördade narkotikan. Odlingen skulle ha kommit att väga mellan ca 5-6,5 kg, torkad vikt, om det skördats senare. Kokainförsäljning sker frekvent och i stor omfattning i Stockholm. En hel del talar för att cannabisodlingar blir mer och mer vanliga i Sverige. Det aktuella ärendet bekräftar den lägesbild som finns.

  Läs mer
 • Sida
  -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 >